ŠTÁTNA POMOC: EK zverejnila konsolidované znenie všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách – GBER

Európska komisia zverejnila konsolidované znenie NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (ďalej len „všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách – GBER“) v znení všetkých noviel.

Konsolidované znenie všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách – GBER je k dispozícii na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk, v časti Štátna pomoc, v sekcii Legislatíva – Legislatíva EÚ pre oblasť štátnej pomoci – Skupinové výnimky – Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách.