Pavol Ochotnický, Miloš Hofreiter a Mária Vojtasová prognózujú vývoj svetovej a slovenskej ekonomiky

BRATISLAVA – Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) zverejnila makroekonomickú prognózu vývoja slovenskej a svetovjej ekonomiky. 

Jej autormi sú Pavol Ochotnický, Miloš Hofreiter a Mária Vojtasová z Ekonomickej univerzity.

Prišli k nasledovným záverom.

1. Globálna ekonomika prekonala svoju výkonnosť spred pandémie už v roku 2021. Vyspelé európske ekonomiky (eurozóna a Spojené kráľovstvo) dosiahli túto métu až v roku 2022, kedy zaznamenali pomerne dynamický rast reálneho hrubé ho domáceho produktu. Naopak, Čína počas roka 2022 svoj
ekonomický rast citeľne spomalila, čo je sčasti spôsobené bázickým efektom. Prejavili sa však aj dopady čínskej politiky „nulovej tolerancie“ ochorenia COVID-19, kedy pri výskyte tohto ochorenia v populácii lokálne dochádza k dočasným striktným „lockdownom“.

2. Do procesu ekonomického oživenia v Európe po pandémii výrazne zasiahlo vypuknutie otvoreného vojenského konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou, ktoré v ekonomickej rovine malo za následok zhoršenie dostupnosti a mimoriadne výkyvy cien nielen energií, ale aj ďalších komodít.

Dramatický rast cien energetických komodít od druhého polroka 2021 zasahuje ekonomiku Európskej únie, ktorá je čistým dovozcom energií, t. j. v dôsledku rastu cien energií dochádza k transferu dôchodku z Európskej únie do iných častí sveta. Rast cien energií bol tiež vo väčšine krajín Európskej únie oveľa výraznejší ako v iných častiach sveta, čo zhoršuje globálnu konkurencieschopnosť európskej produkcie.

3.  Väčšina krajín Európskej únie počas troch štvrťrokov 2022 dosiahla solídne medziročné prírastky reálneho hrubého domáceho produktu. V závere roku 2022 však už rastové „momentum“ ekonomiky Európskej únie evidentne klesalo, nadchádzajúci pokles ekonomickej aktivity signalizovali aj viaceré predstihové ukazovatele. Je pravdepodobné, že väčšina krajín Európskej únie na prelome rokov 2022 a 2023, respektíve  v prvom polroku 2023 zaznamená ekonomickú recesiu. V prípade, že nedôjde k ďalšej medzinárodnej eskalácii rusko-ukrajinského konfliktu, prípadne k ďalším nepredvída teľným výkyvom cien energií, druhý polrok 2023 by sa mal niesť v znamení istej stabilizácie. V súhrne tak pre rok 2023 možno očakávať stagnáciu ekonomiky Európskej únie nasledovanú veľmi miernym oživením.