Pavelka: osobná pôžička hneď nespoznáva priateľa

Ľudia si navzájom majú pomáhať. Heslo: „v núdzi poznáš priateľa“ sa však často ukáže veriteľovi pôžičky vo svojej odvrátenej podobe. Požičané, ale nevrátené peniaze často rozvrátia aj dlhodobé priateľstvá medzi ľuďmi aj medzi ľuďmi v rodinných vzťahoch. V tom lepšom prípade dlžník vráti peniaze po dlhodobom apelovaní veriteľa na potrebu vysporiadať vzájomné finančné záväzky až po rokoch a samozrejme bez akýchkoľvek úrokov. Tu si treba uvedomiť, že peniaze postupom času strácajú na hodnote. 100 eur požičaných dnes a vrátených o tri roky pri predpokladanej priemernej inflácii 2,5 percenta ročne bude mať hodnotu 92,85 eura, alebo o 5 rokov iba 88, 38 eura. Inými slovami povedané: za tisíc eur požičaných dnes a vrátených o 5 rokov si kúpi veriteľ o 116,20 eura menej ako dnes. Pokiaľ by však inflácia v budúcich rokoch narástla na 4 % ročne ako je tomu v súčasnosti v USA, bude mať každých tisíc eur o 5 rokov kúpnu silu už len 821,92 eura.

Požičiavať dnes peniaze bezúročne nikto zväčša nechce, ale aj mnohé pôžičky, kde dlžník plánoval(alebo to aspoň tvrdil) splatiť do niekoľkých mesiacov môžu byť z jeho strany neúmerne predlžované bez toho, aby bola ochota kompenzovať neskorú úhradu adekvátnym úrokom z omeškania. Skutočnosť, že peniaze vrátené po rokoch v tej istej výške ako predstavovala pôžička predstavujú pre dlžníka mimoriadny dar, už nikto nebude brať na zreteľ. To isté platí aj o firmách, ktoré nakupujú tovar a platia svojim dodávateľom so značným časovým omeškaním, keďže sa riadia pravidlom: najlacnejší úver je nezaplatená faktúra.

Banky dnes dokážu požičať peniaze na hocijaký účel peniaze žiadateľovi veľmi rýchlo. Vôbec nemusí byť ich klientom, resp. si ani v banke nemusí otvoriť bežný účet. Dlžníci tak majú často úver v jednej banke a pritom využívajú platobné služby inej banky. Banky a nebankové spoločnosti si dokážu dnes bleskovo zistiť, či potenciálny dlžník nemal v minulosti problémy so splácaním svojich záväzkov v iných bankách, alebo trebárs mobilných operátorov, alebo nemal a nemá dlhy napríklad za tovar nakúpený na splátky. Príliš zadlženému jednotlivcovi peniaze nepožičajú, pretože z online databáz úverových dlžníkov v kombinácii im vyjde, alebo nevyjde hodnotenie bonity klienta. Okrem toho majú  zväčša veritelia aj údaje o príjmoch jednotlivca na základe odvodov poistného hradených zo mzdy, platu alebo živnosti Sociálnej poisťovni. Tieto údaje nezaujímajú iba záložne, kde však treba dať do zálohy majetok, ktorý záložňa dokáže rýchlo  a dobre speňažiť. Úroky v záložni však logicky niekoľkonásobne prekračujú úroky bánk a dokonca aj drahých nebankových spoločností. Posledné uvedené značne okresali svoje podnikanie na Slovensku po sprísnení legislatívy týkajúce sa ochrany spotrebiteľov.

Súkromné pôžičky sú preto častejšie požadované ľuďmi, ktorí nemajú oficiálne vykazované príjmy. Ide najmä o živnostníkov a umelcov v slobodnom povolaní, ktorí neplatia pre svoje nízke príjmy žiadne odvody na poistnom Sociálnej poisťovni. ( Brutto príjmy SZČO a umelcov do výšky cca 6780 eur ročne nepodliehajú povinnosti  jednotlivca platiť odvody poistného).  Požičiavať peniaze predstavuje pre veriteľa odvahu a ústretovosť zároveň.  Veriteľ sa musí logicky správať tak, aby pôžička nebola v konečnom dôsledku nenávratným darom. Problémom býva aj požiadavka veriteľa adresovaná dlžníkovi, ak záväzok nie je zaplatený v dohodnutej lehote splatnosti a veriteľ vyvíja tlak na dlžníka, aby tento dodatočne poskytol aspoň nejaké reálne zábezpeky, že splatí aspoň neskôr naraz, alebo postupne v splátkach svoj záväzok.

Zmenka: dobrý sluha, ale zlý pán: Zmenka je často veriteľmi príliš preceňovaným zabezpečovacím nástrojom, ktorý vyvoláva ilúziu, že veriteľ sa ľahko domôže splatenia svojej pohľadávky. To si mysleli až donedávna aj investori, ktorí požičiavali peniaze spoločnosti ARCA na Slovensku a v Českej republike. Tieto boli dokonca opatrené avalom(ručením) fyzickej osoby v podobe vtedajšieho štatutárneho zástupcu tejto skupiny vzájomne prepojených spoločností Pavla Krúpu.  Značnú sumu požičal spoločnosti ARCA aj Igor Matovič, resp. jeho manželka. Podľa tvrdenia Krúpu obsahuje mnoho zmeniek ARCA doplnených jeho avalom ako fyzickej osoby falošný podpis….

Zmenky až do roku 2015 boli v rukách veriteľom urýchľovačom vymáhania pohľadávok po lehote splatnosti. Najmä pre zjednodušený spôsob uplatňovania nárokov prostredníctvom zmenkového platobného rozkazu vydaného príslušným súdom. Námietky voči jeho vydaniu mohol dlžník uplatniť iba do 3 dní odo dňa doručenia platobného rozkazu poštou, alebo náhradným spôsobom, či fikciou doručenia zásielky druhým opakovaným pokusom o jej doručenie. V roku 2015 došlo k novele Zákona čl 191/1950 Zb. z. (Zákon zmenkový a šekový), ktorý platil v pôvodnej verzii ešte z obdobia vlády Klementa Gottwalda…. Novelou zákona boli posilnené práva dlžníka účinne sa brániť voči vydaniu zmenkového platobného rozkazu. Zmenka voči súkromnej osobe prestala byť viac abstraktným cenným papierom.  Zmenku môže síce veriteľ jednoducho previesť na tretiu osobu (napr. inkasnú spoločnosť, alebo právnickú kanceláriu, ktorá sa profesionálne zaoberá mimosúdnym, alebo súdnym vymáhaním pohľadávok), ale vymoženie pohľadávky od insolventného dlžníka je iluzórne. Dlžník môže napríklad požiadať súd o osobný bankrot a oddlženie. Štát sa tak snaží uľahčiť dlžníkom ohrozených exekúciami zbaviť sa legálne svojich dlhov a mať tak motiváciu zabezpečovať  svoje životné náklady v legálnej ekonomike pracovnými aktivitami, podnikaním a pod.

Zabezpečovacie zmenky: Zmenky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti(najmä dátum splatnosti  a zmenkovú sumu) a ku ktorým je vystavené prehlásenie o tom, ako majú byť v budúcnosti vyplnené, sú považované za bianko zmenky(blanko zmenky).To isté platí  aj vtedy, ak zmenka má byť v budúcnosti vyplnená  na základe zmluvy podpísané veriteľom a dlžníkom s uvedením všetkých podmienok a okolností. Paradoxne často bývajú tieto zmluvy chybne zostavené tým, že obsahujú veľa podmienok, kedy si nárok veriteľ z nich po doplnení chýbajúcich údajov môže od dlžníka uplatniť. V praxi všetky takéto zmenky s neskôr dopísanými údajmi končia na súdoch. Dlžníci tvrdia, že dohoda je neplatná a že zmenková suma bola vypočítaná chybne a pod. Prípadne, že pominuli dôvody pre ktoré zmenku kedysi vyplnili a pod. Preto by takéto nevyplnené zmenky vôbec nemali vyplňovať veritelia, lebo ich postavenie v prípadnom súdnom spore sa iba zhorší.  Otázne je, či súd nebude dnes považovať pôžičku medzi dvomi občanmi za spotrebiteľskú zmluvu…

Pokiaľ sa niekto rozhodne požičať peniaze súkromnej osobe, mal by v prvom rade preveriť solventnosť svojho budúceho dlžníka: najmä či nie je spoločníkom v insolventnej firme s dlhmi, firmy v konkurze a či nemá svoj nehnuteľný majetok zablokovaný v katastri nehnuteľnosti voči nakladaniu s ním ( predbežné opatrenie súdu, exekučné dlhy a pod.)

Veriteľ s dlžníkom by mal po preverení majetku a histórie dlžníka pripraviť pre dlžníka úverovú zmluvu, kde s ním dohodne splátkový kalendár. Spoliehať sa na jednorazové splatenie dlhu trebárs o rok sa absolútne nevypláca. Ak dlžník predpokladá speňaženie nejakého majetku, obdržanie honorára od nejakej firmy (zmluvne dohodnutý) a pod., mal by veriteľ dohodnúť s dlžníkom záložné právo na takýto majetok. Ručiť sa dá dokonca aj budúcimi pohľadávkami!, automobilom, strojmi vo výrobe, záložným právom na zásoby a pod. v závislosti od ich charakteru. Tieto záložné práva nemajú nič spoločné so záložnými právami na nehnuteľnosti. Záložné práva na hnuteľný majetok( kde patria aj pohľadávky) zriaďujú v elektronickom registri notárske úrady. Tam sa dá tiež spísať notárska zápisnica s uznaním dlhu, dohodou o splátkach a overiť podpisy na zmenkách.  Náklady na tieto úkony by mal niesť logicky samotný dlžník, ktorý si chce požičať peniaze a našiel ochotného veriteľa, ktorý mu dôveruje, že svoje dlhy bude schopný splácať.

Zmenková prísnosť: Zmenky musia byť stopercentne kvalitne vyplnené. Tlačivá v podobe vzorov na internete sú často úplne mylné. Obsahujú napríklad rôzne doložky o mimosúdnom riešené sporov  rozhodcovskými súdmi a pod. Zmenky vo všeobecnosti nesmú obsahovať vo svojom texte obmedzujúce podmienky, škrtané texty. Nemali by obsahovať ani rodné čísla fyzických osôb, vzhľadom na ochranu osobných údajov (GDPR), ale iba adresu a dátum narodenia dlžníka a veriteľa, či ručiteľa( avalistu) Ten je rovnako zodpovedný za zaplatenie zmenky ako samotný dlžník.  Pre súkromné účely sa zväčša používajú vlastné zmenky dlžníka,  ktorých vyplnenie je jednoduchšie ako v prípade cudzích zmeniek. Cudzie zmenky sú nazývané aj obchodnými zmenkami na zabezpečenie odkladu splatnosti medzi firmami, alebo ako nástroj úverovania v komerčných bankách, Eximbanke SR, alebo v medzinárodnom obchode.

V zmluve by mal mať veriteľ vyhradené právo na uplatnenie úrokov z omeškania, alebo zmluvnej pokuty pre prípad, že dlh nebude dobrovoľne a bez prieťahov v čase splatnosti jednotlivých splátok uhradený. Ak je dohodnutý splátkový kalendár medzi dlžníkom a veriteľom, mal by mať veriteľ právo vypovedať celú zmluvu o pôžičke, ak sa dlžník dostal do omeškania s dielčou splátkou a túto napríklad ani v primeranej lehote 15 dní neuhradil. Dlžník by tak bol povinný splatiť celý dlh bez ohľadu na predtým dohodnutý splátkový kalendár.  Právo zo zmeniek sa dá uplatniť na súde do 3 rokov odo dňa splatnosti zmenky spolu s úrokom z omeškania vo výške 6 % ročne. Práve preto je vhodné, aby splátkový kalendár bol ošetrené zmenkou na každú jednu splátku. Veritelia  pri vystavovaní zmeniek musia dbať na to, aby tlačivo zmenky bolo platné. V predajni tlačív sa pritom dajú originálne tlačivá zmeniek s vodotlačou (hologram) zakúpiť za niekoľko centov. Z praxe je veľa prípadov, kedy zmenky boli vystavené tak, že uvádzali číslo účtu veriteľa namiesto čísla účtu dlžníka. Takáto skutočnosť nerobí zmenku neplatnou, lebo údaj o čísle účtu je na zmenke nepovinný. Povinné je však vždy uvádzať mesiac slovom. Pokiaľ zmenka nemá uvedený dátum splatnosti, je považovaná za zmenku splatnú na videnie. To jest hocikedy odo dňa vystavenia zmenky.  Zmenky predstavujú pohľadávky, ktoré sa dajú zväčša  previesť ľahko na inú osobu indosamentom( zápisom majiteľa zmenky: „Za mňa na rad“:XXX /t.j. uvedením osoby, alebo firmy na ktorú je pohľadávka prevedená. Ak však majiteľ takto zmenku prevedie, stane sa sám zmenkovo zaviazaný, ako regresný(postihový) dlžník! V texte indosamentu preto musí pre vylúčenie tejto zodpovednosti uvedená tzv. rekta doložka: text: „Bez postihu“. Zmenky umožňujú aj anonymné prevody finančného majetku tým, že môžu byť prevedené aj na doručiteľa. T.j. tak, že neobsahujú meno toho, kto zmenku nadobudol. Vlastníkom zmenky potom môže byť v čase splatnosti úplne niekto iný. Inštitút anonymného vlastníctva k zmenkám využil podľa  dovodenia z medializovaných informácií aj Marian Kočner, keď sa v minulosti stal investorom skupiny PENTA. Zmenky s voľným obehom sa odborne nazývajú zmenkami na rad. Zmenky s nemožnosťou abstraktného prevodu zmenkových práv (obsahujúce doložku „Nie na rad“ pri mene prvého majiteľa – remitenta na lícnej strane zmenky) sa nazývajú rekta zmenky. Tieto sa dajú previesť na nového majiteľa len cesiou( zmluvou o postúpení pohľadávky)

Budúcnosť súkromných pôžičiek ovplyvní v nasledujúcich rokoch digitalizácia. Nielen pokiaľ ide o okamžité prevody peňazí (Instant Payment), ale aj platby medzi majiteľmi mobilov priblížením na vzdialenosť do 5 centimetrov a okamžitým pripísaním peňazí na účet. K tomu nebude potrebné zadávať číslo účtu dlžníka a zložito zadávať prevodný príkaz cez internetbanking.

Ľuboš Pavelka (Autor je dlhoročný odborník na zmenkové obchody a vymáhanie zmeniek s bankovou, publikačnou  a pedagogickou praxou)