Off-the-record mimo záznam, a nie úder pod pás

Niekoľko dní po sociálnych sieťach putuje slovné spojenie „off-the-record“. Doslovný preklad z anglického jazyka znamená mimo záznam. Slovník cudzích slov pozná niekoľko významov tohto anglosaského slovného spojenia.

Je to dôverný, neprotokolovaný, súkromný, neoficiálny. Záznam, teda anglicky record, ktorý je off-the-record,  sa v sociálnych sieťach ani len nemal a ani objaviť, a nie to ešte šíriť. Všetci, ktorí podobné informácie zverejňujú, ale ich aj šíria porušujú nielen slovenský Etický kódex novinára, ale aj odporúčania Kancelárie stáleho zástupcu pre slobodu médií, Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, ale aj slovenský zákon o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve.

Etický kódex hovorí: Novinár dodržiava prísľuby ochrany totožnosti zdroja, kým ho tejto povinnosti nezbaví sama osoba, ktorá je zdrojom informácie. To znamená, že ak je niečo off-the-record, tak to nie je na zverejnenie.

Kancelária stáleho zástupcu pre slobodu médií OBSE vo Viedni v roku 2018 vydala monografiu  The Online Media Self-Regulation Guidebook. Príručka samoregulácie online médií. V tretej kapitole sa zaoberá Etikou a digitálnou žurnalistikou. Napísal ju  Aidan White

Aidan White je riaditeľom siete pre etickú žurnalistiku, globálnej kampane, ktorá sa začala v roku 2012 s cieľom propagovať etiku a dobrú správu vecí verejných na všetkých mediálnych platformách. Je bývalým generálnym tajomníkom Medzinárodnej federácie novinárov. Pred vstupom do IFJ pracoval ako novinár v The Guardian. Je autorom kníh a správ týkajúcich sa žurnalistiky vrátane: Iniciatívy pre etickú žurnalistiku (2008), Budúcnosť žurnalistiky ako verejného dobra (2011, IFJ) a etika médií a ľudské práva v Európe s Thomasom Hammerbergom (Rada Európy, 2011).

Tu je citát z kapitoly Aidana Whitea: „Každý, kto sa podieľa na rôznych formách žurnalistiky – zhromažďuje a šíri informácie na verejnú spotrebu – musí dodržiavať etické zásady a správať sa zodpovedne. Žurnalistika sa stala zložitejšou a demokratickejšou. Publikum dnes hrá dôležitú úlohu pri zhromažďovaní a šírení správ. Ľudia tiež používajú nové technológie na vlastnú žurnalistiku.

Objavili sa nové koncepcie, ako napríklad sieťová žurnalistika a žurnalistika údajov, ktoré predstavujú nové spôsoby spolupráce pri podávaní správ o udalostiach a kompetentnej analýze obrovského množstva informácií.

Toto nové mediálne prostredie si vyžaduje vyšší stupeň samoregulácie, ktorá sa v médiách považuje za najlepší spôsob dodržiavania etických noriem…

…Samoregulácia sa mení s vývojom žurnalistiky na internete. Mnoho nových online služieb nespadá do pôsobnosti priemyselných regulačných orgánov, to však neznamená, že sa od nich ani od ich novinárov nevyžaduje, aby uplatňovali základné etické normy, ktoré médiá vždy dodržiavali.“

A napokon paragraf číslo 15 slovenského zákona o tlači a agentúrnom spravodajstve hovorí: „Vysielateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o zdroji informácií získaných na zverejnenie v spravodajských programoch a publicistických programoch a o obsahu týchto informácií tak, aby sa nedala zistiť totožnosť zdroja, ak o to požiadala fyzická osoba, ktorá informácie poskytla, a aby sa odhalením obsahu informácií neporušili práva tretích osôb; s písomnosťami, tlačovinami a inými nosičmi údajov, najmä obrazovými záznamami, zvukovými záznamami a zvukovo-obrazovými záznamami, z ktorých by mohla byť zistená totožnosť fyzickej osoby, ktorá informácie poskytla, sú povinní zaobchádzať tak, aby nemohlo dôjsť k odhaleniu totožnosti zdroja informácií.“

Okrem toho sa v zákone hovorí, že vysielateľa môže od povinnosti podľa odseku oslobodiť udelením súhlasu len fyzická osoba, ktorá informácie poskytla; po smrti tejto osoby patrí právo udeliť súhlas blízkym osobám a ak ich niet, povinnosť zaniká.

Povinnosť sa vzťahuje aj na zamestnanca vysielateľa; táto povinnosť mu zaniká, ak povinnosť  zanikla pre vysielateľa. Za rovnakých podmienok sa povinnosť vzťahuje aj na inú osobu, ktorá informácie poskytne vysielateľovi na základe zmluvného občianskoprávneho alebo zmluvného obchodnoprávneho vzťahu s vysielateľom, ktorým sa táto osoba zaväzuje profesionálne poskytovať vysielateľovi.

Pre fakulty a katedry médií na Slovensku a v okolitých dedinách platí. Predmet etika médií by mal byť povinný. Pre súkromné médiá platí, že by mali pre svojich zamestnancov vytvoriť dokumenty, ktoré hovoria o tom, aby sa niektorí novinári a novinárky správali normálne a vážili si svoje zdroje informácií.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.