Odišiel múdry vedec, profesor Ladislav Andrášik

BRATISLAVA – Tento svet navždy opustil významný vedec, veľmi múdry človek, profesor Ladislav Andrášik (1939). Bol emeritným profesorom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Bol veľmi skromný, optimistický a pracovitý. Do posledných chvíľ svojho života študoval a písal.  Bol výnimočný, alebo videl veľmi ďaleko dopredu, oveľa ďale ako iní. Mal rád hudbu. Pri telefonovaní bola v pozadí niekedy hudba. Občas spolubesedníkovi niečo zhral na ústnej harmonike.

Výsledky vedeckého bádania Ladislava Andrášika sú dôkazom toho, že sa zaoberal najnovšími trendmi vo vede. Pôsobil na viacerých vysokých školách. Pred rokom 1990 sa zaoberal vojenskou ekonomikou a synergetikou.  Po roku 1990 na synergetiku nadviazal v téme digitálne modelovanie ekonomických procesov s využitím teórií dynamiky, synergetiky a komplexného prístupu.

Chcel, aby sa dané systémy naučili chápať nielen pozorovaním z vonku, ale ich pochopením z vnútra.

Jeho snaha skúmať najnovšie trendy sa prejavila v kolektívnej monografii Synergetika, ktorá vyšla v roku 1988 vo vydavateľstva Veda, Slovenskej akadémie vied. Editoval ju Július Kremapský (1931-2019).  Ten ovplyvnil budovanie a formovanie slovenskej vedy a nepriamo aj elektrotechnického priemyslu na Slovensku. Július Krempaský sa ako prvý začal zaoberať polovodičmi.

Ladislav Andrášik v monografii Synergetika napísal kapitolu Synargetika v ekonómii. Ukázal ako je možné experimentovať s cyklami Josepha Schumpetera. Experiment pomenoval slovami “schumpeterové hodiny.”

 

Jeho najvýznamnejšou monografiou je po roku 1990 Aplikovaná systémová dynamika a synergetika. Monografia priniesla nekonvenčné pohľady na ekonomické, manažérske a priestorovo plánované problémy sprostredkované pomocou využitia informačných technológií, internetu a najmä experimentovaním vo virtuálnych laboratóriách. Na obsažné ekonomické, manažérske a priestorovo plánované úlohy a príbehy autor používa postupy a metódy synergetiky, systémovej dynamiky a komplexity, čím sa táto publikácia odlišuje od iných. Ladislav Andrášik bol oproti ostatným o dosť vpredu. Ekonómivia budú mať čo robiť, aby ho dobehli,

V jeho osobnom počítači zostala nezverejnená monografia Singularita. Tento pojem sa  oužíva sa v matematike: všeobecne je to miesto, v ktorom matematický objekt vykazuje veľkú zvláštnosť a nie je definovaný, pri analytickej funkcii: singulárny bod (analytická funkcia), singulárny bod diferenciálnych rovníc v komplexnej oblasti.

Posledné obdobie profesionálnej kariéry Ladislav Andrášik strávil na Ekonomickej univerzite. Pôsobil na nej v čase, keď bol rektorom Rudolf Sivák. Ten vedel o tom, že Ladislav Andrášik je kapacita a vytvoril pre neho priestor. Okrem neho Ladislav Andrášik  spolupracoval s profesorkami Anettou Čaplánovou a Evou Horváthovou, viedol seminár s doktorandmi.

Jeho posledné dve štúdie vyšli v tohtoročnom prvom čísle vedeckého časopisu Ekonomické rozhľady. Prvá sa venovala tomu ako vybavenie výpočtovej inteligencie zlepšuje ekonomickú vedu používaním metód a nástrojov. Predmetom druhej bola Povaha alebo dôvody dlhodobej nelinearity ekonomického rozvoja.