Ochrana rezervných pneumatík: regulácia nebankových poskytovateľov úverov obyvateľom

BAZILEJ – Bazilejská banka pre medzinárodné  platby o dohľade na nebankové subjekty.

Jej autormi sú Autor:  Johannes Ehrentraud ,  Ségolène Mure ,  Elisabeth Noble  a  Raihan Zamil.

Originál nájdete tu.

Nebankoví finanční sprostredkovatelia (NBFI) zahŕňajú množstvo firiem s odlišnými obchodnými modelmi, ktoré poskytujú rôzne finančné služby. Patria sem retailoví veritelia NBFI, ako sú finančné spoločnosti, hypotekárne spoločnosti, fintech a veľké technológie, ktoré požičiavajú domácnostiam a malým a stredným podnikom (MSP). V tomto dokumente hodnotíme regulačné požiadavky uplatňované na retailových veriteľov NBFI v 20 jurisdikciách vrátane tých, ktoré môžu prijímať vklady alebo ich funkčný ekvivalent.

Hoci retailoví veritelia NBFI sú vystavení podobným rizikám ako banky, požiadavky na obozretné podnikanie sa líšia v rámci skúmaných jurisdikcií. Zistili sme tiež, že veritelia NBFI často podliehajú nejednotnému regulačnému prístupu, napriek tomu, že predstavujú potenciálne zraniteľné miesta z hľadiska mikroprudenciálneho a v niektorých prípadoch aj z hľadiska finančnej stability.

Na zvýšenie obozretného dohľadu navrhujeme holistický prístup, ktorý zahŕňa: (i) vytvorenie kombinácie široko založených a cielených politických opatrení zameraných na retailových veriteľov NBFI; (ii) preskúmanie existujúcich rámcov celoskupinového dohľadu, aby sa zabezpečilo, že zachytia vznikajúce skupiny finančných a zmiešaných činností, ktoré zahŕňajú retailových veriteľov NBFI; a iii) vytvorenie vhodných inštitucionálnych opatrení na uľahčenie mikroprudenciálneho a makroprudenciálneho dohľadu. Takýto prístup môže orgánom pomôcť lepšie chrániť „náhradnú pneumatiku“ finančného systému a zároveň umožniť retailovým veriteľom NBFI pokračovať v plnení svojej významnej úlohy pri poskytovaní úverov spotrebiteľom a MSP.

Banka pre medzinárodné platby (Bank for International Settlements – BIS) je medzinárodná organizácia (banka) na podporu medzinárodnej menovej a finančnej spolupráce. Slúži ako banka pre centrálne banky. Bola založená Haagskou dohodu v roku 1930 v Bazileji ako zúčtovacie medzinárodné centrum na vyrovnanie vojnových náhrad platených povojnovým Nemeckom po 1. svetovej vojne. Ako zúčtovacie stredisko slúžila aj po druhej svetovej vojne. Neskôr sa vzhľadom na zmeny na finančných trhoch zmenila na metodické, teoretické a informačné centrum pre banky a hlavne pre bankový dohľad. BIS spolupracuje pri riešení medzinárodných menových a finančných problémov.