OBSE vydala správu o propagande v slovenčine

Kancelária Predstaviteľa OBSE vydala diskusnú správu na tému Propaganda a sloboda masovej informácie. Pripravila ju v spolupráci s členmi slovenskej sekcie Európskej asociácie novinárov Vladimírom Bačišinom, ktorý publikáciu preložil a Petrom Turčíkom, ktorý ju redigoval.

„Sme všetci radi, že diskusná správa Predstaviteľa OBSE pre otázky slobody médií je v súčasnosti dostupná aj v slovenskom jazyku. Je to zvlášť dôležité aj v svetle toho, že Slovensko o niečo viac ako o rok bude Predsedajúcou krajinou našej organizácie,“ hovorí Adrej Richter, poradca Predstaviteľa OBSE pre slobodu médií.

Cieľom daného dokumentu je pomôcť štátom, členom OBSE, v rozpracovaní národnej a medzinárodnej legislatívy a politiky vo vzťahu k rozširovaniu propagandy, ktorá je spojená s konfliktom na Ukrajine a vôkol nej. Memorandum poukazuje na dva druhy propagandy v súčasnom svete. Prvý sa nazýva propagandy a nenávisti; vyžaduje si právne akty a opatrenia v súlade s medzinárodným zákonodarstvom v oblasti ľudských práv. Druhý zahŕňa všetky ostatné druhy propagandy. Môže to byť v protiklade s profesionálnymi štandardmi žurnalistiky, avšak zvyčajne porušujú medzinárodné právo.

Memorandum posudzuje medzinárodné záväzky, vrátane záväzkov OBSE, vo vzťahu k nepriateľskej medzinárodnej propagande a to  v kontexte záväzkov účastníckych štátov pri dodržiavaní slobody prejavu a slobody médií. Zvláštna pozornosť sa venuje vzájomnej väzbe článku 19 (sloboda prejavu) a článku 20 (o zákaze propagandy vojny a nabádaniu k nenávisti) Medzinárodného paktu občianskych a politických práv (MDOPP) a jeho interpretácii Výborom OSN pre práva človeka (VPČ).

V súlade so závermi tohto dokumentu navrhnutý súbor nástrojov pre riešenie problémov spojených s propagandou zahŕňa zákonodarnú reguláciu. Zároveň aj  doplnkové nástroje. Napríklad:

  • upevnenie pluralizmu médií a odsúdenie propagandy ako jazyka, ktorý nie je v súlade s demokratickým štátom a profesiou novinára;
  • zrieknutie sa štátnych médií a podpora verejno-právnych médií, ktoré dodržiavajú vysoké profesionálne štandardy;
  • rozvoj medzinárodného a interkultúrneho dialógu –  ide o dialóg medzi novinármi a predstaviteľmi inteligencie. Táto komunikácia zvyšuje mediálnu gramotnosť a napomáha demokracii, založenej na  slobode prejavu a jeho rozmanitosti;
  • podpora  národných a medzinárodných mechanizmov v oblasti ľudských práv a slobody médií, špecializovaných orgánov samoregulácie a spoločenskej regulácie, profesionálnych organizácií, profesionálnych organizácií a nezávislých monitorujúcich organizácií;
  • rozvoj vzdelávacích programov v oblasti mediálnej a internetovej gramotnosti;
  • samoregulácia médií, za podmienky jej efektívnosti. Musí zostať najvhodnejším spôsobom riešenia profesionálnych otázok, medziiným ako reakcia na propagáciu vojny, nenávisti a diskriminácie.
Edita Muchová

Edita Muchová

Publicistka píšuca o ekonomike