NBS zverejnila výročnú správu za rok 2021

BRATISLAVA – Národná banka Slovenska zverejnila výročnú správu za rok 2021.

Výročnú správu zverejnila v slovenskom a anglickom jazyku. Výročná správa Národnej banky Slovenska obsahuje hodnotenie ekonomického a menového vývoja za daný rok aj aktivít Národnej banky Slovenska za všetky oblasti jej činnosti. Jej súčasťou je aj správa nezávislého audítora a účtovná závierka Národnej banky Slovenska.

Národná banka Slovenska (NBS) je centrálnou bankou Slovenska. Vznikla 1. januára 1993 na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ktorý určuje jej postavenie, funkcie a úlohy. Je nezávislou ustanovizňou, ktorej základnou funkciou je udržiavanie cenovej stability. Vykonáva tiež dohľad nad finančným trhom a iné činnosti. NBS je súčasťou európskeho systému centrálnych bánk (ESCB)

ESCB pozostáva z ECB a národných centrálnych bánk všetkých členských štátov EÚ bez ohľadu na to, či prijali alebo neprijali euro.

Sídli v Bratislave a má tiež osem regionálnych pobočiek. Má nadriadené postavenie nad ostatnými bankami, je to tzv. „banka bánk“ (tiež „emisná banka“ či „ceduľová banka“).

Národnú banku Slovenska zastupuje navonok jej guvernér, od 1. júna 2019 Peter Kažimír. Najvyšším riadiacim orgánom Národnej banky Slovenska je Banková rada Národnej banky Slovenska. Banková rada má šesť členov. Členmi bankovej rady sú guvernér, dvaja viceguvernéri a traja ďalší členovia. Guvernéra a viceguvernérov vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády schválený Národnou radou Slovenskej republiky. Troch ďalších členov bankovej rady vymenúva a odvoláva vláda na návrh guvernéra Národnej banky Slovenska.