Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR spokojné s výsledkami kontroly NKÚ SR

NKÚ SR skontroloval koncom roka 2018 proces výziev a vyzvaní na čerpanie eurofondov v rezortoch školstva, hospodárstva, vnútra a Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Po desiatich rokoch kontroly eurofondov konštatuje, že sa zodpovedné orgány nepoučili a čerpanie finančných prostriedkov naďalej sprevádzajú nedostatky, na ktoré upozorňoval už v minulosti.

Aj na základe minulých kontrol NKÚ SR prijala vláda SR a aj príslušné rezorty či úrad podpredsedu vlády viaceré opatrenia ako súčasť akčného plánu na posilnenie transparentnosti a zjednodušenia implementácie štrukturálnych fondov. Vďaka predchádzajúcim zisteniam a uplatneným odporúčaniam NKÚ konštatuje, že chyby nájdené v minulom roku už nie sú  systémové. Nezrovnalosti, ktoré zistil úrad, mali byť v prvom rade zachytené vnútorným kontrolným systémom jednotlivých subjektov.  NKÚ  preto považuje  vyvodzovanie osobnej zodpovednosti za nevyhnutnosť.

V rámci ostatnej kontrolnej akcie kontrolóri zistili, že sa opakujú identické chyby pri výbere hodnotiteľov. Rovnako aj nedostatky v rámci samotného hodnotiaceho procesu, ktorý sa nie vždy dal označiť za transparentný. Kritériá hodnotenia a výberu projektov nezohľadňovali kvalitu projektu a zásady riadneho finančného hospodárenia. Teda zásady hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti. Nedostatky boli identifikované aj v administrácii projektov a základnej finančnej kontrole. Preto národná autorita pre oblasť externej kontroly odporúča riadiacim orgánom zintenzívniť kontroly práve na schvaľovací proces žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Kontrola v PPA bola zameraná na plnenie opatrení z roku 2016. Agentúra vypracovala sériu manuálov, metodík a pokynov v súlade s európskou legislatívou, zlepšila sa finančná kontrola projektov, aj kontrola na mieste. Priestor na zlepšenie však stále vidia kontrolóri v samotnom hodnotiacom procese a výbere kvalitných hodnotiteľov, u ktorých je odborné vzdelanie a prax nevyhnutnosťou. Keďže ide o oblasť s vysokým rizikom, kontrolný úrad bude agentúru i rezort pôdohospodárstva priebežne monitorovať a v prípade identifikovania nového rizika bude  kontrola vykonaná opakovane.  NKU očakáva, že ministerstvo ako riadiaci orgán bude oveľa aktívnejšie kontrolovať proces prípravy kľúčových výziev, vyhlasovaných PPA.

“Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR aj Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vítajú pozitívne závery NKÚ z kontroly platobnej agentúry, ktoré konštatujú zlepšenia v každej jednej oblasti. NKÚ potvrdilo aj správnosť nastavenia nových procesov v roku 2016, po nastúpení aktuálneho vedenia agentúry. PPA pritom realizuje ďalšie vzdelávacie aktivity i doplňovanie kvalifikácie pre svojich zamestnancov. Taktiež sa v minulom roku podieľala na vyškoľovaní príslušníkov polície a prokuratúry v oblasti priamych podpôr pre poľnohospodárov, aby vedeli lepšie realizovať vyšetrovania.Správne nastavený kurz PPA tak po Európskej komisii, ktorá realizuje priebežné audity v agentúre od roku 2016 potvrdzuje pozitívny progres vo všetkých oblastiach aj NKÚ. PPA v súčasnosti pracuje na digitalizácii procesov a znížení papierovej administratívy pre žiadateľov.” Povedal pre Finančné noviny Vladimír Machalík z odboru komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

 

Najvyšší kontrolný úrad na základe svojich zistení upozorňuje tiež vládu SR, že rozhodnutia o schválení či neschválení príspevku boli zodpovednými riadiacimi, sprostredkovateľskými orgánmi vydávané s obrovským meškaním, niekedy viac ako 300 dní od ukončenia hodnotiaceho kola. Takéto výrazné meškania podľa kontrolórov priamo ohrozujú riadne čerpanie finančných príspevkov na Slovensku. Ku koncu roku 2018 výška nevyčerpaných záväzkov, ktorých čerpanie musí SR zdokumentovať do konca tohto roku predstavovala až 719 miliónov eur. Z pohľadu NKÚ SR je dôležité, aby orgány zodpovedné za implementáciu operačných programov prijali opatrenia na včasné kontrahovanie schválených projektov. V rámci operačných programov Európskych štrukturálnych a investičných fondov, vrátane Programu rozvoja vidieka, bolo celkovo vyhlásených 474 výziev a vyzvaní v sume 15,22 mld. eur, čo predstavuje 98,68 % z alokácie. Podiel kontrahovania k 31. decembru 2018 predstavoval 54,35 % (t. j. 8,40 mld. eur). A celkové čerpanie predstavovalo k 31. decembru 2018 sumu 3,35 mld. eur, čo je len 21,67 % z dostupných prostriedkov.