MF SR: zmenšili sa príjmy rozpočtu z Európskej únie

BRATISLAVA – Príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka vyššie o 537,1 mil. eur. Výdavky štátneho rozpočtu sa medziročne zvýšili o 38,2 mil. eur. Uvedené znamenalo medziročné zlepšenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 498,9 mil. eur. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu februára 2022 schodok vo výške 680,4 mil. eur.

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 522,1 mil. eur. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 340,8 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 70,6 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 43,5 mil. eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 43,2 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 17,3 mil. eur, pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 3,0 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 1,4 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 2,3 mil. eur.

Negatívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému poklesu o 8,8 mil. eur.

Príjmy z dividend medziročne vzrástli o 0,1 mil. eur.

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 23,7 mil. eur. Ide najmä o medziročný nárast príjmov z administratívnych poplatkov vo výške 14,5 mil. eur a iných nedaňových príjmov vo výške 8,5 mil. eur. Kapitálové príjmy a príjmy z prenájmu majetku taktiež medziročne vzrástli, a to o 0,6 mil. eur, resp. 0,1 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný nárast o 52,0 mil. eur. Prostriedky v rámci Plánu obnovy a odolnosti boli čerpané na úrovni 0,4 mil. eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 8,0 mil. eur. Medziročný nárast výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ predstavoval 6,8 mil. eur. Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný pokles o 76,4 mil. eur. Transfer Sociálnej poisťovni nebol v tomto a ani v minulom roku realizovaný. Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 47,4 mil. eur.

Bilancia štátneho rozpočtu:

(v tis. eur) Predbežná
skutočnosť
2021
Skutočnosť
k
28.02.2021
Schválený
rozpočet
2022
Skutočnosť
k
28.02.2022
% plnenia ŠR
v roku 2021
% plnenia ŠR
v roku 2022
Index
2022 / 2021

(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 17 197 298 1 864 058 19 974 242 2 401 195 10,8% 12,0% 128,8%
Daňové príjmy 13 546 076 1 661 490 14 348 197 2 183 632 12,3% 15,2% 131,4%
POO príjmy 4 283 0 1 301 972 0 0,0% 0,0% ––
EÚ príjmy 2 269 707 106 049 3 148 001 97 263 4,7% 3,1% 91,7%
Dividendy 480 557 21 383 955 74 0,0% 0,0% 352,4%
Ostatné príjmy 896 675 96 498 792 117 120 226 10,8% 15,2% 124,6%
Výdavky štátneho rozpočtu 24 211 424 3 043 388 25 447 760 3 081 561 12,6% 12,1% 101,3%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 657 488 133 369 1 089 976 185 315 20,3% 17,0% 138,9%
POO výdavky 6 072 0 1 301 972 442 0,0% 0,0% ––
EÚ výdavky 2 358 153 153 047 3 148 001 161 063 6,5% 5,1% 105,2%
Spolufinancovanie 378 642 26 702 603 870 33 487 7,1% 5,5% 125,4%
Odvod do rozpočtu EÚ 966 750 264 931 1 026 568 188 557 27,4% 18,4% 71,2%
Transfer Sociálnej poisťovni 840 000 0 400 000 0 0,0% 0,0% ––
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 19 004 319 2 465 339 17 877 373 2 512 697 13,0% 14,1% 101,9%
Schodok štátneho rozpočtu -7 014 126 -1 179 330 -5 473 518 -680 366 16,8% 12,4% 57,7%

Prameň: Ministerstvo financií SR.