Médiá šíria ekonomické nezmysly ministra Mikulca

BRATISLAVA – Minister vnútra Roman Mikulec prišiel s návrhom zaviesť register osobných účtov všetkých občanov. Má to zabrániť praniu špinavých peňazí.

Tento ekonomický nezmysel šíria všetky verejné a takmer všetky súkromné médiá. Toto nie je vtip z 1. apríla 2021.

Minister vnútra SR bol pôvodným povolaním vojakom z povolania. Pred rokom 1989 neprofesionálni vojaci, ktorí boli na vojne rok, alebo dva roky, označovali profesionálnych vojakov vo vojenskom slangu slovami guma, zelená guma, gumák, alebo furťák. V prenesnom zmysle slova to znamenalo hlúpy človek. V závere svojej kariéry Roman Miklec pracoval ako špiceľ Vojenského obranného spravodajstva. Sledoval ľudí.

Nie je pravda, že minister vnútra je hlúpy človek. Roman Mikulec v roku 2012 ukončil štúdium na titulom MSc. v odbore právo, ekonómia a manažment na International Brno Business School. Nie je známe, či sa na tejto škole prednášali finančné právo.

Na Slovensku existuje zákon z 2. júla 2008, o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Znenie zákona si čitatelia, všetky súkromné a verejné médiá, ale bisťubohu aj pán minister Roman Mikulec môžu nájsť tu. Zákon, ktorý platí v Českej republike Roman Mikulec nájde tu.

Minister financií SR sa nevyjadril k existencii verejných domov na Slovensku, či k inzerátom s ponukou pohlavného styku za peniaze. Minister financií Igor Matovič sa nevyjadril k zdaňovaniu prostitúcie. Výnosy z prostitúcie patria do oblasti prania špinavých peňazí.

 

Historická práčka.

Minister vnútra Slovenskej republiky nevie, že Slovenská republika je členom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).  V rámci nej funguje špeciálna organizácia, ktorá sa venuje problematike prania špinavých peňazí. A čuduj sa svete, jej členom je aj Slovenská republika

Finančná akčná skupina (FATF) Ide o medzinárodnú organizáciu pre boj proti praniu špinavých peňazí. Je známa aj pod francúzskym názvom Groupe d’action financière (GAFI), je medzivládna organizácia založená v roku 1989 z iniciatívy skupiny G7 s cieľom vypracovať politiky boja proti praniu špinavých peňazí. . V roku 2001 sa jeho mandát rozšíril o financovanie terorizmu.

Ciele FATF sú stanovenie štandardov a podpora efektívneho vykonávania právnych, regulačných a prevádzkových opatrení na boj proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a ďalším súvisiacim hrozbám pre integritu medzinárodného finančného systému. FATF je „orgán tvoriaci politiku“, ktorý pracuje na generovaní potrebnej politickej vôle na uskutočnenie národných legislatívnych a regulačných reforiem v týchto oblastiach. FATF monitoruje pokrok pri implementácii svojich odporúčaní prostredníctvom „partnerských hodnotení“ („vzájomných hodnotení“) členských krajín.

Počas základnej vojenskej služby existovalo Politické školenie mužstva (PŠM). Finančné noviny ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi Finančné noviny v rámci PŠM pripomínajú, že aj Európska únia má predpisy súvisiace s praním špinavých peňazí. Sú to:

1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, o zmene nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60 / ES a smernice Komisie 2006/70 / ES.
2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/843 z 30. mája 2018, ktorou sa mení a dopĺňa smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernice 2009/138 / ES a 2013/36 / EÚ.

3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 z 26. októbra 2005 o kontrole peňažných hotovosti, ktoré vstupujú do Spoločenstva alebo vystupujú.

4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/847 z 20. mája 2015 o informáciách sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov a o zrušení nariadenia (ES) č. 1781/2006.

Guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír nápad ministra vnútra Romana Mikluca nekomentoval. Nekomentovala ho ani Európska centrálna banka.

A pre zberateľov kuriozít jeden starý vtip o špicľovaní. V Moskve cestujú dvaja v trolejbuse. Jeden druhému rozpráva protisocialistické vtipy. Po čase jeden z nich povie: “Urobme si trochu pauzu, musím si otočiť pásku.” Ten druhý mu odpovie: “Ser na to, nahráš si to predsa z mojej pásky…!”