Ako zlepšiť ekonomickú situáciu v chudobnejších slovenských regiónoch?

BRATISLAVA – Finančné noviny prinášajú svojim čitateľom zhrnutie štúdie “Osem záverov a šesť odporúčaní pre zaostávajúce okresy”  Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky s podtitulom Analýza programu podpory dvanástich najmenej rozvinutých okresov (NRO) za roky 2015-2021.

Autori štúdie Anton Marcinčin, Eva Kocanová a Ľuboš Kovács prišli k nasledovným záverom. Prvým je to, že v podpore NRO mal prevládnuť regionálny prístup. Druhým záverom je to, že v stratégiách podpory NRO má prevládať partnerský prístup vo vzťahoch medzi lokálnymi a centrálnymi autoritami. Tretím záverom je potreba rozvoja lokálnej ekonomiky a tvorbu pracovných miest. Štvrtým záverom je rozvoj integrovaného prístupu kde sa vzájomne dopĺňajú jednotlivé prvky. Piatym záverom je to, že pri rozvoji stratégií by sa mali rovnako využívať verejné a súkromné peniaze. Šiestym záverom je to, že je potrebné podporovať presun poznatkov na lokálnu úroveň. Siedmym poznatkom je to, že dotácie majú aj pozitívny aj negatívny dopad. Posledným zistením autorov je to, že jednotlivé stratégie by mali byť orientované na výsledky.

Štúdia navrhuje aj konkrétne opatrenia ako zlepšiť situáciu v regiónoch. Ako prvé autori štúdie odporúčajú posilniť rozhodovacie a koordinačné kompetencie regiónov.

Druhým odporúčaním je využívať integrovaný prístup. V súčasnosti nie je možné plánovať a vykonávať aktivity izolovane. Integrovaný prístup sa využíva v rámci Európskej únie a začína sa využívať aj na Slovensku.

Tretím odporúčaním je nanovo definovať úlohu vlády a byrokratických prekážok. Autori ako príklad uvádzajú, že neexistuje napríklad verejne prístupný register plnenia úloh z uznesení vlády, takže pre verejnosť nie je jednoduché zistiť, akým spôsobom svoje výsledky vykazujú rezorty. Tento systém je nevyhnutné zmeniť na mechanizmus podpory, spolupráce a dôrazu na výsledok.

Štvrtým odporúčaním je to, že pre tvorbu lokálnych rozvojových stratégií orientovaných na hospodársky rast je nevyhnutné, aby sa rozvíjalo partnerstvo medzi tvorcami pracovných miest a samosprávami.

Piatym opatrením je podpora NRO ako súčasť  Integrovaných územných stratégií (IÚS). Začleniť program podpory NRO do vznikajúcich integrovaných územných stratégií s využitím legitímnej Rady partnerstva na úrovni kraja, špecifických strategicko-plánovacích regiónov a integrovaných územných investícií.

Šiestym opatrením by malo byť zabezpečenie administratívnej kontinuity agendy NRO a regionálneho rozvoja. Agenda prechádzala v minulých rokoch z ministerstva na ministerstvo. Od roku 2020 je súčasťou MIRRI a je veľmi dôležité, aby sa na ministerstve mohla rozvíjať ako súčasť kohéznej a priemyselnej politiky štátu. Téma regionálneho rozvoja by mala byť prioritou vlád, zvlášť ako súčasť úspešného potláčania pandémie a nástroja správy spoločnosti a podpory hospodárskeho rastu.