M. Tížik o zrode výskumu verenej mienky v SR

BRATISLAVA –  Zrod výskumu verejnej mienky na Slovensku: inštitucionálne a politické súvislosti. Tak znie titul štúdie významného slovenské vedca Miroslava Tížika zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV).

Štúdia vyšla v prvom tohtoročnom vedeckom časopise SAV Sociológia.

Autor pripomína, že prvý výskum verejnej mienky založený na metodológii Georga Gallupa v roku 1936. On urobil výskum v roku 1926. V povojnovom Československu vyšla v českom jazyku jeho kniha Výskum veřejého mínění. Bolo to presne 9. mája 1948.

Štúdia vychádza z primárnych archívnych materiálov, ale aj sekundárej literatúry. Celkom sa autor odvoláva na 40 prameňov. Miroslav Tížik prináša pohľad na inštitúcie, ktoré zastrešovali výskum verejnej mienky v Československu a na Slovenskej republike. Venuje sa tomu, aké orgány verejnej moci a akým spôsobom sa podieľali na formovaní, fungovaní a riadení celoštátnych, ale aj slovenských výskumných ústavov.

Štúdia je vhodná nielen pre renomovaných vedcov, ale aj autorov bakalárskych, magisterských, čo doktorandských prác, ale pre pedagógov, ktorí sa venujú histórii slovenskej, či československej sociológie vôbec, ale aj československej.

Pozrime sa na definíciu pojmu verejná  mienka tak ako ju zverejnila Sociologická encyklopedie vydaná Sociologickým ústavom Českej akadémie vied. Psychologický pojem „mienka“ označuje záujmovo podložený vzťah človeka k tým či iným javom objektívnej skutočnosti, pričom ide: 1) o vzťah odrazový, ideálny; 2) o vzťah, spájajúci zložku názorovo poznávaciu so zložkou hodnotiacou; 3) o vzťah, ktorý v prípade svojho zintenzívnenia a relatívneho stabilizovania prechádza v postoj, podstatným spôsobom ovplyvňujúci reálnu činnosť subjektu v spoločnosti.

Za verejné považujeme tie spoločenské vzťahy a hodnoty, ktoré sú v rámci určitých skupín (pozri skupiny spoločenské) alebo aj spoločnosti ako celku „otvorené“, tj tvoria pole alebo predmet vzájomnej nelimitovanej komunikácie ich členov. „Verejnými sú tie záležitosti, ktoré majú význam pre danú spoločenskú skupinu ako celok a ktorých verejný význam jej členovia uznávajú.“ (Wiatr)

Časopis Sociológia je verejnosti prístupný v čitárni Ústrednej knižnice Slovenskej akadémie vied v Bratislave, na Klemensovej ulici číslo 19.

 

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.