Ku koncu roku Slovenská republika vyčerpala iba necelú polovicu peňazí Európskej únie

BRATISLAVA –  Z celkového záväzku 10 operačných programov obdobia 2014 – 2020 (14 378,25 mil. EUR) boli k 31.12.2021 schválené prostriedky vo výške 7 142,57 mil. EUR , čo predstavuje čerpanie na úrovni 49,68 %. Informuje o tom Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

K 31.12.2021 sa sleduje finančný míľnik v zmysle pravidla N+3 vo výške 1 677,20 mil. EUR.

Na základe stavu deklarovaných výdavkov k 31.12.2021 bol tento míľnik pre rok 2021 splnený pre 9 operačných programov: OP Integrovaná infraštruktúra, OP Kvalita životného prostredia, OP Ľudské zdroje, Integrovaný regionálny OP, OP Efektívna verejná správa, OP Technická pomoc, Program Interreg V-A SK-CZ, Program Interreg V-A SK-AT a Program spolupráce INTERACT III, financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu a Európskeho sociálneho fondu. Uvedené pravidlo nebolo k 31.12.2021 splnené za OP Rybné hospodárstvo, financovaného z Európskeho námorného a rybárskeho fondu, ohrozená suma predstavuje 289 tis. EUR. Prehľad sumy potrebnej deklarovať na Európsku komisiu pre splnenie pravidla N+3 v roku 2021 a 2022.

V roku 2021 boli Slovenskej republike pridelené prostriedky z iniciatívy REACT-EU, ktoré EK vyčlenila na podporu eliminovania dopadov pandémie. Dodatočná alokácia REACT-EU pre SR (nezahŕňa alokáciu na Program rozvoja vidieka) v rámci 1. tranže je vo výške 597 022 495 EUR a navýšila alokácie OP Ľudské zdroje o 316 832 573 EUR, Integrovaného regionálneho OP o 194 900 994 EUR a OP Efektívna verejná správa o 85 288 928 EUR.