KONCENTRÁCIE: PMÚ začal správne konanie vo veci posúdenia koncentrácie podnikateľov v oblasti výroby cementu a betónu

BRATISLAVA – Tretie strany môžu predložiť svoje pripomienky, námietky a informácie.

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „PMÚ“) dňa 25. 1. 2024 začal správne konanie vo veci posúdenia koncentrácie, ktorá spočíva v získaní 100 % podielov, a tým aj výlučnej kontroly podnikateľa Quatrro Beteiligungs GmbH (Ohlsdorf, Rakúsko) nad spoločnosťou Asamer Baustoffe Holding GmbH (Ohlsdorf, Rakúsko) a zároveň jej dcérskymi spoločnosťami vrátane slovenských podnikov CEMMAC a.s. a CEMMAC Beton s.r.o. (obe so sídlom v Hornom Srní).

Sektor:

C.23.51 Výroba cementu

C.23.61 Výroba betónu, cementu a výrobkov z kremičitanu vápenatého pre stavebníctvo

C.23.63 Výroba transportného betónu

B.08.12 Ťažba štrku, piesku, ílu a kaolínu

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť PMÚ svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. PMÚ žiada tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.