PMÚ schválil koncentráciu podnikateľov v oblasti predaja elektroniky s podmienkami

BRATISLAVA Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) dňa 17. 5. 2024 schválil s uložením podmienok a povinností koncentráciu spočívajúcu v získaní negatívnej výlučnej kontroly podnikateľa HP Invest, a.s. (HP Invest, Česká republika) nad podnikateľom NAY a.s. (NAY, Slovenská republika – SR).

Obaja podnikatelia v rámci SR pôsobia v oblasti predaja elektroniky – podnikateľ HP Invest je súčasťou skupiny Datart, ktorá má 29 predajní elektroniky pod názvom „Datart“ a „ETA“ a podnikateľ NAY má 40 predajní elektroniky pod názvom „Nay“. Zároveň pôsobia v tejto oblasti prostredníctvom online predaja a obaja sa zaoberajú veľkoobchodom s elektronikou, pričom skupina Datart má v portfóliu značku elektrospotrebičov ETA.

PMÚ posudzoval predovšetkým prekrývajúce sa aktivity podnikateľov v oblasti maloobchodného predaja elektroniky. Zameral sa najmä na segmenty, v ktorých sa postavenie podnikateľov  v porovnaní s pozíciou ich konkurentov javilo ako problematické, t. j. veľké a malé domáce spotrebiče a spotrebná elektronika.

PMÚ zisťoval najmä skutočnosti dôležité pre vymedzenie relevantných trhov, ich štruktúru, blízkosť konkurencie posudzovaných podnikateľov a iných hráčov, bariéry vstupu na trh a ďalšie faktory podstatné pre posúdenie takýchto typov koncentrácií medzi konkurentmi, spočívajúcich v odstránení súťažného tlaku, ktorý na seba pred koncentráciou jej účastníci vyvíjali.

Zisťovanie PMÚ preukázalo potrebu vymedziť pozíciu podnikateľov a ich konkurencie v rámci maloobchodu s elektronikou prostredníctvom online predaja, kamenných predajní a tiež s posúdením týchto dvoch predajných kanálov spoločne. S prihliadnutím najmä na významné trhové podiely podnikateľa HP Invest po koncentrácii vo všetkých vyššie spomenutých segmentoch maloobchodného predaja elektroniky (okrem online predaja v segmente spotrebná elektronika), podstatný odstup od všetkých ostatných konkurentov, bariéry vstupu na trh, ako aj na skutočnosť, že podnikatelia sú si najbližšími konkurentmi, PMÚ identifikoval negatívne účinky na súťaž.

Ďalej sa PMÚ zameral na lokality prekrytia kamenných predajní podnikateľov s cieľom identifikovať geografické oblasti, kde sa negatívne účinky na hospodársku súťaž môžu prejaviť výrazne. Vychádzal pritom najmä zo štruktúry hráčov v danej lokalite podľa počtu kamenných predajní a dosiahnutých tržieb, so zohľadnením ďalších faktorov, ako napríklad expanzia v rámci daných oblastí. Negatívne účinky by sa podľa PMÚ najvýraznejšie prejavili v spádových oblastiach Bratislavy, Piešťan, Košíc, Prešova, Popradu, Spišskej Novej Vsi, Trenčína a Banskej Bystrice.

Po koncentrácii by vznikol jednoznačný líder v segmentoch veľkých a malých domácich spotrebičov, ako aj spotrebnej elektroniky, a to aj pri najširšej alternatíve trhu z hľadiska predajného kanála (kamenný a online predaj spolu) na celoslovenskej aj lokálnej úrovni. PMÚ preto, aj s ohľadom na značný odstup od všetkých ostatných konkurentov, viazal súhlas s koncentráciou na splnenie podmienok odstraňujúcich tieto negatívne účinky.

Navrhnutá podmienka, ktorou je prevod kamenných predajní s elektronikou na konkurenta v spádových oblastiach, kde PMÚ identifikoval najvýraznejšie negatívne účinky na súťaž, odstráni identifikované súťažné obavy.  Takto uložená podmienka má z celoslovenského pohľadu zabezpečiť zachovanie priestoru pre konkurenčných podnikateľov, a teda aj možnosti výberu maloobchodných predajcov elektroniky z pohľadu spotrebiteľa, najmä pokiaľ ide o tri vyššie uvedené segmenty. Rovnako zabezpečí odstránenie obáv zo zhoršenia súťažných podmienok vo vyššie uvedených spádových oblastiach.

Podnikateľ HP Invest sa tiež zaviazal behaviorálnymi podmienkami spätne nenadobudnúť odpredávané kamenné predajne po dobu 10 rokov a v prípade spádovej oblasti Bratislavy sa zaviazal, že počet jeho kamenných predajní po dobu 5 rokov neprekročí určitý stanovený počet.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 6. 2024.