Kolektívne vyjednávanie a určenie minimálnej mzdy vyplýva z dohôd Medzinárodnej organizácie práce

BRATISLAVA – Minimálna mzda a kolektívne vyjednávanie, teda tripartita vyplývajú z dohôd Medzinárodnej organizácie práce, ktorej členom je aj Slovenská republika.  Na tento fakt zabúdajú niektorí politici.

Ak by Slovenská republika chcela zrušiť tripartitu, tak by musela vystúpiť z Medzinárodnej organizácie, alebo vypovedať zmluvy, ktoré je k tomu zaväzujú. Právo pracovníkov na ustanovenie minimálnej mzdy je upravené dohovormi MOP č. 26 a 131 o určovaní minimálnej mzdy z rokov 1928 a 1995. Zákony o minimálnej mzde má dnes väčšina vyspelých a stredne pokrokových krajín, v rôznych krajinách však naberajú rôzne podoby. Jednou z nich je národná, vládou stanovená hranica minimálnej mzdy, druhým typom je tiež národné minimum, stanovené prostredníctvom kolektívneho vyjednávania, a posledným je minimálna mzda stanovená kolektívnym konaním, ktorá sa však vzťahuje len na zamestnancov v danom odvetví.

Medzinárodná organizácia práce (ILO, International Labour Organization) je špecializovaná agentúra  OSN  zaoberajúca sa prácou. Vznikla 28. júna 1919 na parížskej mierovej konferencii ako autonómna organizácia, neskôr pričlenená k Spoločnosti národov.

Po skončení Prvej svetovej vojny sa v Paríži zišli zástupcovia 27 krajín na účely vypracovania radu mierových zmlúv. Dňa 28. júna 1919 bola podpísaná Versaillská mierová zmluva, ktorá okrem iného zakladala Spoločnosť národov a tiež Medzinárodnej organizácii práce. Časť XIII. zmluvy obsahovala pôvodné znenie Ústavy Medzinárodnej organizácie práce. Ústavu vytváral od januára do apríla 1919 Výbor pre medzinárodný pracovné legislatívu zriadený mierovou konferenciou, ktorému predsedal Samuel Gompers, šéf Americkej federácie práce.

 

Výbor bol zložený zo zástupcov deviatich krajín: Belgicko, Kuby, Československa, Francúzska, Talianska, Japonska, Poľska, Veľkej Británie a Spojených štátov amerických. Hlavnou myšlienkou bolo udržanie mieru a bezpečnosti prostredníctvom sociálnej spravedlnosti. Výbor sa uzniesol na výslednej podobe Ústavy 4. marca 1919, mierová konferencia ju bez výhrad prijala 11. apríla a vložila ju do Versaillskej mierovej zmluvy. Československá republika zmluvu vyhlásila v Zbierke zákonov pod číslom 217/1921 Zb. V roku 1934 do Medzinárodnej organizácie vstúpili USA a ZSSR.

 

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.