Klub 500 podporuje prijatie novely zákona o EIA (Environmental Impact Assessment)

Klub 500 plne podporuje vládou schválenú novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 

Ide o EIA (Environmental Impact Assessment). Je to je proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktorý má za úlohu informovať verejnosť o plánovaných investičných zámeroch. Zároveň poskytuje verejnosti možnosť zapojiť sa do procesu posudzovania vplyvov, a to prakticky v ktorejkoľvek jeho fáze.

Novelu predstavilo Ministerstvo životného prostredia SR. Môže výrazným spôsobom napomôcť ekonomickému rozvoju Slovenska. Aktuálne platné znenie zákona totiž brzdí významné investície na Slovensku, ktoré sú pre ďalší ekonomický rozvoj krajiny kľúčové, a zároveň ide nad rámec požiadaviek kladených Európskou úniou.

Klub 500 má za to, že novela vytvorí prostredie na odstránenie týchto prekážok, pričom zachová rovnováhu medzi ochranou životného prostredia a investíciami, ktoré sú rozhodujúce pre hospodársky rast Slovenska.

Stav, ktorému otvorila dvere doteraz platná legislatíva týkajúca sa EIA, vytvoril živnú pôdu pre vznik skupín zneužívajúcich znenie dotknutého zákona. Tieto skupiny bránia schvaľovaciemu procesu, opakovane vznášajú v každej jeho fáze rovnaké pripomienky, ktorými sa musia povoľovacie orgány opakovane zaoberať. Výnimkou nie sú ani združenia, ktoré sú založené čisto len za účelom obštrukcií prostredníctvom vznášania často nezmyselných pripomienok v rámci
povoľovacieho procesu.

Výsledkom je neefektívne investičné prostredie, ktoré v dlhodobom horizonte bráni ekonomickému rastu krajiny. Nové znenie zákona zabezpečí, aby k takýmto obštrukciám nedochádzalo.

Klub 500 víta kroky ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, ktorý si uvedomuje nevyhnutný balans medzi ochranou životného prostredia a investíciami do ekonomického rastu krajiny. Skrátenie lehôt v rámci konania EIA urýchli celý povoľovací proces, zlepší investičné prostredie na Slovensku a priblíži nás k vyspelým krajinám, v ktorých aj napriek výrazne kratším lehotám v rámci
povoľovania ani zďaleka nedochádza k rezignácii na environmentálne aspekty.

Napriek všeobecnej podpore navrhnutej legislatíve si Klub 500 v rámci medzirezortného pripomienkového konania uplatnil viacero vecných pripomienok, ktorých cieľom bolo precizovať jednotlivé ustanovenia. Vítame konštruktívny prístup ministerstva počas celej diskusie o konečnej podobe návrhu zákona, ktorý odstráni roky neriešené nedostatky. Vyzývame preto poslancov Národnej rady SR, aby v záujme ekonomického rozvoja krajiny zákon schválili.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.