KARTELY: Protimonopolný úrad SR vykonal inšpekciu v mene maďarského súťažného úradu

Protimonopolný úrad SR (PMÚ) v týždni od 15. 1. 2024 vykonal niekoľkodňovú neohlásenú inšpekciu podľa článku 22 odseku 1 Nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 v mene a na účet maďarského súťažného úradu, a to z dôvodu podozrenia na možné porušenie súťažných pravidiel zo strany dotknutých podnikateľov.

Skutočnosť, že PMÚ v spolupráci s maďarským súťažným úradom uskutočnil inšpekciu ešte neznamená, že podnikatelia porušili súťažné pravidlá ani neprejudikuje závery prešetrovania.

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej aj ako „úrad“, „Protimonopolný úrad SR“, „PMÚ SR“) je nezávislý ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky na ochranu hospodárskej súťaže a koordináciu štátnej pomoci.

Úrad zasahuje v prípadoch kartelov, zneužívania dominantného postavenia, vertikálnych dohôd, kontroluje koncentrácie, ktoré spĺňajú notifikačné kritériá a posudzuje konanie orgánov štátnej správy a samosprávy v prípade, že svojim konaním obmedzia hospodársku súťaž1. Taktiež zabezpečuje ochranu hospodárskej súťaže v oblasti štátnej pomoci2.

Kompetencie úradu vyplývajú zo zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 187/2021 Z. z.“, „zákon o ochrane hospodárskej súťaže“, „zákon“).