Jankovičová: “Dovŕšili ste 65 rokov ? Tak smola…”

V parlamente, ako sme si mohli  všimnúť (alebo nevšimnúť), bola schválená podstatná novela Zákonníka práce, ktorou od 01.01.2022 zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď z dôvodu dovŕšenia veku 65 rokov, ak súčasne dovŕšil zamestnanec vek určený na starobný dôchodok.

Táto novela spôsobí u mnohých ľudí prepad ich životnej úrovne, ktorú cielene spôsobí štát práve touto legislatívou. Už teraz majú mnohí problém sa zamestnať, ktorí dosiahli vek 50 rokov a viac,  keďže pre mnohých zamestnávateľov sú títo pracovníci už „neperspektívny“. Stačí sa pozrieť na webové stránky pracovných portálov a zistíte tam, že tieto agentúry nehľadajú pracovníkov s dlhoročnou odbornou praxou, ale zameriavajú sa na absolventov škôl, či osôb s krátkou odbornou praxou alebo hľadajú na prácu študentov brigádnikov, lebo je to z finančného hľadiska výhodné pre zamestnávateľov.

Z toho je evidentné, že aj táto novela Zákonníka práce len potvrdzuje trend v našej spoločnosti, že ľudia s vyšším vekom, s dlhoročnou praxou sú nežiadúci na pracovnom trhu a štát prijímaním takejto legislatívy dokonca dopomáha k znižovaniu ich príjmov a životnej úrovne. V niektorých prípadoch možno až „núti“ štát našich vekovo starších občanov k neplneniu si svojich vyživovacích povinností voči oprávneným osobám, čo je trestným činom (§207 Zanedbanie povinnej výžive). Totižto pri schvaľovaní tejto novely väčšina poslancov Národnej rady SR pozabudla, že mnohí ľudia ešte vo veku 65 rokov musia zo zákona povinne vyživovať svoje nezaopatrené deti, manželov (-ku)  alebo svojich rodičov či svojich vnukov.

Týka sa to napríklad osôb – zamestnancov, ktorí si založili rodinu v neskoršom veku po 50-tke a sa im narodili deti v staršom veku, v čase  dovŕšenia veku 65 rokov ich deti sú ešte maloleté alebo študujúce na strednej alebo vysokej škole, ktoré nie sú schopné sa sami živiť.  V  Zákone o rodine nie je určený vek dieťaťa do kedy rodič musí vyživovať svoje dieťa, ale je určená vyživovacia povinnosť rodičov k deťom dokiaľ dieťa nie je schopné samo sa živiť. Častým prípadom je, ak rozvedený manžel musí vyživovať druhého rozvedeného manžela z rôznych dôvodov alebo ak dospelé dieťa je povinné vyživovať svojich rodičov či starí rodičia musia vyživovať svojich vnukov. Touto novelou sa dostanú mnohí do situácie, že budú prepustení okamžite zo zamestnania a  následne sa im razantne znížia príjmy.

Výpadky príjmov im nenahradia žiadne dohody o vykonaní práce, o brigádnickej činnosti ani príjem zo starobného dôchodku. A ak poniektorí majú aj súdom určené výživné, tak po dovŕšení 65 veku a po prepustení zo zamestnania, im dokonca bude hroziť trestné stíhanie za trestný čin zanedbania povinnej výživy. A to len preto, že nebudú mať dostatočný príjem, resp. nebudú mať príležitosť si dostatočne privyrobiť na pracovnom trhu, ktorú spôsobil  parlament prijatím takejto novely Zákonníka práce. Takže záverom, všetci tí ktorí dovŕšili 65 rokov a budú musieť zo zákona ešte vyživovať povinné osoby, majú jednoducho smolu…

JUDr. Monika Jankovičová, právnik