Investičný plán vychádza z analýzy seba samého

Skôr ako niekto začne uvažovať, že si bude sporiť, alebo investovať, mal by si zmapovať svoje potreby, alebo ináč svoj vlastný finančný profil. Kto sa nechce pri investovaní zmýliť by mal začať analýzou seba samého. Treba si položiť niekoľko základných otázok.

Aké mám zámery a ciele? Koľko peňazí má k dispozícii, aby som mohol investovať? Aké veľké riziko som ochotný podstúpi?

Pod investovaním treba chápať vydávanie peňazí inak než  na spotrebu. Čínsky mysliteľ Konfucius hovoril, že kto vážne nemyslí na vzdialené, bude zaskočený blízky. Peniaze sa dajú teda utratiť, alebo investovať: V prvom prípade si človek užije slasti v prítomnosti, v druhom prípade sa stane investorom. Nemecký filozof Arthur Schopenhauer hovoril, že dôležitým bodom múdrosti je pomer v akom venujeme pomeru medzi prítomnosťou a budúcnosti, aby jedna nepokazila druhú. Dodával, že mnohí príliš žijú v prítomnosti, sú ľahkomyseľní, iní príliš žijú v budúcnosti sú príliš úzkostliví a starostliví. Nechajme rozhodnutie na  každom. Keď sa však človek v správnom pomere chce venovať aj prítomnosti, aj budúcnosti, môže sa začať zaoberať investovaním.

Dôležitým prvkom investovania, oproti spotrebe, je moment budúcnosti, najmä istoty v budúcnosti. Investícia vždy znamená, že dnes sa niečoho vzdávame, aby sme niečo získali v budúcnosti. Znamená to, že obetujeme súčasnú hodnotu za budúcu hodnotu. Ináč povedané, dnes obetujeme niečo len a len preto, aby sme v budúcnosti zachovali niečo z prítomnosti, ale ešte radšej to o niečo zväčšili.

Prvým krokom akéhokoľvek investičného programu je spoznanie vašich cieľov a zámerov. Tieto ciele je potrebné napísať na zoznam a zohľadňovať ich pri zostavovaní plánov. Ciele je potrebné rozdeliť na krátkodobé, strednodobé a dlhodobé.  Skôr ako začnete s určitou investíciou, musíme vedieť akú čistú hodnotu máme k dispozícii.  To umožní poznať koľko finančných prostriedkov máte k dispozícii a aké ciele sa s nimi dajú dosiahnuť. Výpočet je jednoduchý. Treba spočítať hodnotu čohokoľvek čo vlastníte a získať výslednú sumu. Získate tým hodnotu vašich aktív. Od nich odpočítate hodnotu čohokoľvek čo dlžíte. , teda hodnotu vašich pasív.  Rozdiel medzi vašimi celkovými aktívami a pasívami je čistá hodnota.

Pri investovaní treba vždy poznať to, do čoho investujete. Ak niečo nepoznáte, investícia sa neodporúča. Investovanie je beh na dlhé trate. Okrem peňazí, ktoré chce človek investovať by mal mať na účte rezervu na tri až šesť mesiacov, aby nemusel siahať na dlhodobé investície.