Hrubý národný dôchodok SR vlani klesol o 1,5 %

BRATISLAVA – Hrubý národný dôchodok (HND) Slovenskej republiky v roku 2020 dosiahol hodnotu 91,05 mld. eur, čo je o 1,5 % nižšia hodnota ako bol HND v roku 2019.

Údaje o HND od roku 2010 boli upravené podľa medzinárodnej metodiky v intervale od -0,3 % po +0,4 % HND. Informuje o nich Štatistický úrad SR.

Údaje o HND zverejňujú a spresňujú členské štáty EÚ a vždy v pravidelnom jesennom termíne ich predkladajú Eurostatu. Za SR dáta predkladá Štatistický úrad SR.

Údaj sumarizuje dôchodky subjektov ekonomiky SR z tuzemska i zo zahraničia a slúži ako podklad pre určovanie súm, ktorými SR prispieva do rozpočtu EÚ a je kľúčom k nastaveniu dotácií z rozpočtu EÚ. Hodnota HND sa určuje z hodnoty HDP, ktorý vyjadruje celkovú výkonnosť ekonomiky vytvorenú na území Slovenskej republiky.

Členské krajiny podľa európskej legislatívy poskytujú EÚ Komisii (Eurostatu) každý rok údaje o HND a jeho zložkách v termíne do 1. októbra vrátane celkovej Správy o kvalite údajov HND1).

V porovnaní s predchádzajúcim zverejnením údajov o HND v roku 2020 ŠÚ SR vykonal štandardné rutinné úpravy v údajoch za roky 2017 až 2019 na základe aktualizácie informácií zo štatistických a administratívnych zdrojov údajov. Súčasne sú v údajoch v časovom rade 2010-2019 zapracované aj riešenia špecifických a prierezových výhrad udelených Slovenskej republike po ukončení verifikačného cyklu k HND (po septembri 2019). Vplyv uvedených zmien na HND je vyčíslený v Správe o kvalite údajov HND 2021.

HND sa vypočíta z hodnoty HDP odpočítaním prvotných dôchodkov platených rezidentskými inštitucionálnymi jednotkami nerezidentským inštitucionálnym jednotkám a pripočítaním prvotných dôchodkov prijatých rezidentskými inštitucionálnymi jednotkami  zo zahraničia.

Prvotné dôchodky platené do zahraničia v sebe zahŕňajú odmeny zamestnancov, dôchodky z majetku dane z produkcie a dovozu platené inštitúciám EÚ. Na druhej strane prvotné dôchodky prijaté zo zahraničia v sebe zahŕňajú odmeny zamestnancov, dôchodky z majetku a subvencie z inštitúcií EÚ.