FES: úvahy o tom, ako možno v Európe zmeniť dane

BRATISLAVA –  Štúdia Nadácie Friedricha Eberta, zastúpenia na Slovensku, hovorí o tom, ako by sa mohli vyriešiť daň z finančných transakcií,  daňové úniky do daňových rajov a digitálna daň. Vedúcou autorského kolektívu štúdie Solidárne, ekologické a moderné Slovensku je ekonómka Brigita Schmögnerová, s ktorou urobili na inom mieste Finančné noviny rozhovor (hyperlink).

Štúdia konštatuje, že o dani z finančných transakcií (FTT) na úrovni G20 sa začalo hovoriť v r. 2009, teda  po vypuknutí globálnej finančnej krízy, ale k žiadnemu rozhodnutiu o jej zavedení na globálnej úrovni nedošlo.

“Koronakríza je príležitosťou, aby sa opäť obnovila diskusia o FTT ako zdroja na riešenie dôsledkov koronakrízy a perspektívne ako zdroj európskeho rozpočtu. Kľúčové je, aby FTT zahrnovala prevažnú väčšinu finančných transakcií a osobitne tých, ktoré nemajú produktívny charakter, resp. neprispievajú k efektívnosti finančných trhov a potenciálne ohrozujú finančnú stabilitu,” konštatujú autori štúdie.

Autori sa venujú aj problematike fiškálnej harmonizácie. Podľa nich Európska diskusia o fiškálnej harmonizácii u priamych daní právnických osôb sa nezameriava na harmonizáciu daňových sadzieb, ale na definovanie spoločného konsolidovaného základu (CCCTB). Jeho cieľom by malo byť nielen zjednodušiť zdaňovanie pre európske firmy (pre medzinárodné podniky, resp. podniky s cezhraničnými ekonomickými činnosťami) a tak znížiť zbytočné administratívne náklady pre biznis, ale aj pomôcť eliminovať daňové úniky technikami ako napríklad profit-shifting prostredníctvom transferových ocenení alebo iných foriem daňového plánovania.

Samostatnou kapitolou je zdaňovanie nadnárodných digitálnych spoločností. Ide o mimoriadne ziskový a dynamický sektor s rastúcim podielom na ekonomike, ktorý okrem toho ešte vyjde z koronakrízy ako jeden z najväčších víťazov. Pre digitálne služby je charakteristické, že uľahčujú vytváranie podnikových štruktúr, slúžiacich na agresívne daňové praktiky.

Je potrebné čo najrýchlejšie vytvorenie európskej digitálnej dane, ktorá by zdaňovala obrat spoločností v krajine, v ktorej bol realizovaný. Limity pre firmy podliehajúce dani, mali by byť nastavené tak, aby sa zdaňovali len veľké nadnárodné spoločnosti, ktoré významne profitujú z existencie jednotného európskeho trhu a dokážu vytvárať korporátne štruktúry pre umelé presúvanie daňového základu. Časť vybratej dane má slúžiť ako príjem európskeho rozpočtu.