Ekonomická univerzita: Erasmus + výskum a zlepšenie digitálnych zručností pedagógov

BRATISLAVA – Na katedre ekonomickej teórie Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity sa dnes pokračuje trojdňový seminár venovaný digitálnemu vyučovaniu a vzdelávaniu.

Katedru a projekt vedie pani profesorka Anetta Čaplánová.

Počas troch dní sa medzinárodný tím bude venuje téme Spolupráca v oblasti inovácií a šírenia osvedčených postupov.

D-COLLAB -Spolupráca pre efektívne digitálne vzdelávanie je projektom v rámci schémy Erasmus+ KA226 – Strategické partnerstvo pre digitálne vzdelávanie. Projekt sa zameriava na vzdelávanie učiteľov, ako aj študentov na všetkých troch úrovniach vysokoškolského vzdelávania, s cieľom zabezpečiť pre učiteľov a študentov vedomosti a kompetencie potrebné na efektívne vyučovanie a štúdium v digitálnom prostredí. Projekt bude taktiež rozvíjať digitálne kompetencie študentov so špecifickými potrebami, ktorí sú v ešte náročnejšej situácii z dôvodu presunu výučby do online priestoru.

Projekt má mať nasledovné prínosy. Pedagogickí zamestnanci Ekonomickej univerzity v Bratislave budú vyškolení v metodológiách a technológiách digitálneho vyučovania, vrátane výučby pre študentov so špecifickými potrebami. Študenti doktorandského štúdia Ekonomickej univerzity v Bratislave budú vyškolení v metodológiách a technológiách digitálneho vyučovania, vrátane vyučovania pre študentov so špecifickými potrebami.
Študenti na všetkých troch úrovniach vysokoškolského vzdelávania majú byť vyškolení v digitálnych kompetenciách potrebných na efektívne štúdium/učenie sa (vrátane študentov so špecifickými potrebami) Okrem iného by sa vďaka projektu mali zlepšiť digitálne kompetencie študentov vhodné pre trh práce.
Projekt predpokladá zlepšenie kvality digitálnych inštruktáží na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Vďaka nemu sa vytvoria predpoklady pre zavedenie nových digitálnych študijných programov
Súčasťou projektu bude vyškolenie trénerov digitálnych kompetencií
Účastníci projektu vytvoria niekoľko intelektuálnych výstupov. Bude to správa o potrebách cieľových skupín, E-learningová platforma a publikácie ako sú sprievodcovia v danej problematike. Výstupy projektov sa budú šíriť.