Ekonomická univerzita: Erasmus+ sa hýbe vpred

BRATISLAVA – Na katedre ekonomickej teórie Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity dnes pokračoval  trojdňový seminár venovaný digitálnemu vyučovaniu a vzdelávaniu.

Katedru a projekt vedie pani profesorka Anetta Čaplánová.

Počas štyroch dní v Bratislave sa medzinárodný tím venuje téme Spolupráca v oblasti inovácií a šírenia osvedčených postupov.

D-COLLAB -Spolupráca pre efektívne digitálne vzdelávanie je projektom v rámci schémy Erasmus+ KA226 – Strategické partnerstvo pre digitálne vzdelávanie. Projekt sa zameriava na vzdelávanie učiteľov, ako aj študentov na všetkých troch úrovniach vysokoškolského vzdelávania, s cieľom zabezpečiť pre učiteľov a študentov vedomosti a kompetencie potrebné na efektívne vyučovanie a štúdium v digitálnom prostredí. Projekt bude taktiež rozvíjať digitálne kompetencie študentov so špecifickými potrebami, ktorí sú v ešte náročnejšej situácii z dôvodu presunu výučby do online priestoru.

Prvý výstup partnerstva D-Collab je dostupný online. Výstup prezentuje analýzu prieskumu potrieb učiteľov a študentov, pričom sa zameriava na metodologické a technologické aspekty digitálneho vzdelávania a učenia sa. Publikácia, ktorá vyšla vo forme monografie skúma vnímanie online vzdelávania zo strany akademických zamestnancov a študentov na rôznych stupňoch vysokoškolského štúdia a ich individuálne názory. Osobitná pozornosť je venovaná študentom so špeciálnymi potrebami a výzvam, ktorým čelili počas štúdia v období COVID-19.

Cieľom autorov je priblížiť závery tohto výskumu čitateľom a pomôcť im nielen pochopiť skúsenosti akademikov a študentov počas pandémie, ale v prvom rade osvetliť potreby, ktoré mali a podporu, ktorú potrebujú. Ako aj naznačiť cesty pre ďalší rozvoj a zlepšovanie online vzdelávania a učenia sa. Táto správa sa použila ako východisko pri príprave následných intelektuálnych výstupov ako aj pri návrhu školení učiteľov a študentov.