Dôchodky: do prognózy sa dostala produktivita práce, ktorá má málo spoločné s finanačnými trhmi

BRATISLAVA – Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejnilo novú vyhlášku platnú od 1. júna 2020 a nadobúdajúcu účinnosť 1. januára 2021. Týka sa povinných dôchodkových fondov známych ako druhý pilier.

Ide o “Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa.” Obsahuje množstvo vzorcov.

“Valorizácia povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie sa vypočíta pre každý zostávajúci mesiac starobného dôchodkového sporenia prostredníctvom súčtu hodnôt produktivity práce, inflačného koeficientu a vekového bonusu. Pre každý mesiac s horizontom starobného dôchodkového sporenia viac ako 528 mesiacov a menej ako 37 mesiacov sa priradí hodnota valorizácie povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie 0 % pre všetky rizikové scenáre. Pri výpočte prognóz doživotných starobných dôchodkov za obdobie rokov 2022, 2023 a 2024 sa zohľadní rast sadzby povinných príspevkov podľa § 22 zákona.” Konštatuje vyhláška. Nevysvetľuje prečo zahrňa aj produktivitu práce. Tá má vplyv na mzdy a tie majú väčší vplyv na dôchodky financované priebežne, teda prvý pilier,