Zamestnávatelia: nezamestnanosť sa časom zvýši

BRATISLAVA – Slovenské podniky prepúšťajú.  Tento fakt potvrdzujú informácie z mnohých kútov Slovenska, kde podniky prepúšťajú.

Miriam Filová, hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení hovorí, že „veľká väčšina podnikov, ktoré sú rozhodnutím ústredného krízového štábu zatvorené, sú bez akýchkoľvek tržieb a príjmu, vzniknuté straty sa každým dňom prehlbujú. Mnohé predovšetkým menšie podniky, príp. živnostníci majú momentálne  minimálne, v horšom prípade žiadne tržby. Zároveň  nemali za ostatné obdobie dostatočnú finančnú  rezervu, aby dokázali pokryť svoje záväzky – ako napríklad  účty za nájom, úvery, platby dodávateľom, výplaty zamestnancom atď. Pre mnohé firmy je preto aktuálna situácia  zásadný existenčný problém. „

Ako dodáva Miriam Filová, je veľmi pravdepodobné, že spomalenie ekonomiky spolu s vysokými mzdovými nákladmi zamestnávateľom spôsobí silný nárast nezamestnanosti.. Samozrejme závisí aj ako dlho bude aktuálny krízový stav trvať a ako sa podarí naštartovať ekonomiku.

Tibor Gregor, manažér Klubu 500 povedal, že toto združenie zamestnávateľov má informácie o prepúšťaní. „Dôvodom sú u všetkých výpadky objednávok,“ povedal Tibor Gregor.

„Vláda by mala čo najskôr spustiť verejné investície, ale ani nebrzdiť investície v štátnych a verejných firmách. K tomu je však potrebné zmeniť a zefektívniť legislatívne predpoklady – verejné obstarávanie, EIA, stavebné konanie tak, aby sa tieto investície mohli čím skôr realizovať. Vláda by mala zvýšiť max. limity (stropy) pomoci opatrení 3A a 3B tak, ktoré nie sú dostatočné a nezohľadňujú reálnu situáciu vo firmách.“ Povedal Tibor Gregor.

Podľa neho je dôležité je aj to, aby vláda vytvárala pozitívnu atmosféru vo vzťahu ku korone tak ako to vo svojich ekonomikách vytvárajú vo väčšine krajín EU. Vláda musí jednoznačnej deklarovať, že korona je za nami a vytvárame predpoklady na čo najskorší návrat „do normálu“.

 Fotografia: Miriam Filová, hovorkyňa AZZZ

Republiková únia zamestnávateľov vyjadrila názor na financovanie podnikov a pomoc zo strany štátu.   Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) vítajú zavedenie systému pomoci firmám formou opatrenia, kedy štát prispieva na mzdy zamestnancom, ktorí museli ostať doma kvôli kríze – tzv. kurzarbeit. Pomoc zo strany štátu by však mala byť časovo ohraničená na obdobie krízy a trvalé zavedenie mechanizmu nesmie vyústiť do rastu odvodového, prípadne daňového zaťaženia.

Na prvom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady v novom volebnom období sa sociálni partneri dohodli, že bude otvorená diskusia o výške daňovo-odvodového zaťaženia a tiež zavedení tzv. trvalého kurzarbeitu. Pre tento účel má byť vytvorená osobitná komisia zložená zo zástupcov sociálnych partnerov, ktorá preskúma možnosti zavedenia tzv. trvalého kurzarbeitu. Kurzarbeit ako opatrenie, kedy štát prispieva na mzdy zamestnancom, ktorí museli ostať doma kvôli kríze, môže pomerne účinne pomôcť zmierniť dopady na trhu práce tým, že motivuje zamestnávateľov neprepúšťať kvalifikovaných zamestnancov. Zamestnanci si udržia prácu a veľkú časť svojho mesačného príjmu. Po oživení ekonomiky môže zamestnávateľ produkciu takmer okamžite spustiť. Jeho zavedenie však predpokladá dohodu sociálnych partnerov – zamestnávateľov, zamestnancov a štátu.
Forma financovania a vôbec zavedenie kurzarbeitu, ako trvalého nástroja na trhu práce na Slovensku však majú byť ešte predmetom diskusie príslušnej odbornej komisie. RÚZ vzhľadom na už teraz neprimerane vysoké odvodové zaťaženie bude presadzovať riešenia, ktoré nebudú ústiť do rastu daní či odvodov. Práve naopak pokles daní a odvodov je dlhodobým cieľom Únie a v prípade zavedenia trvalého kurzarbeitu sa budeme zasadzovať za hľadanie zdrojov úsporných opatreniach, znižovania režijných nákladov štátu a jeho organizácií, či rušení populistických opatrení. Naviac – v rámci sociálnych odvodov už dnes zamestnanci i zamestnávatelia prispievajú 1 % z hrubej a superhrubej mzdy do fondu poistenia v nezamestnanosti.