BCPB: Lukáš Bonko odporúča investovať pravidelne

BRATISLAVA – Novým generálnym riaditeľom Burzy cenných papierov Bratislava (BCPB) je Lukáš Bonko. Finančné noviny mu položili niekoľko otázok.

Čo považujete za svoj najdôležitejší cieľ v BCPB ako v podniku?

Najdôležitejší cieľ je zvýšenie výnosov a zviditeľnenie burzy. Jednou z úloh je oživenie spolupráce s jednotlivými účastníkmi kapitálového trhu a potenciálnymi emitentami. Nie je to ľahká úloha a je to tak trochu aj suplovanie aktivít iných subjektov, ktoré štandardne sami prinášajú na burzu spoločnosti – v zahraničí ide najmä o investičné banky, brokerov a poradenské spoločnosti. Burza za bežných okolností funguje iba ako trhovisko, t.j. spája ponuku a dopyt.

Ekosystém investičného bankovníctva na Slovensku nie je vybudovaný a neexistuje spoločnosť, ktorá by primárne tvorila svoje tržby z aktivít manažéra emisie, prípadne sa významne zameriavala obchodovanie na našom trhu. Existuje tu však minimálne jedna spoločnosť, ktorá pochopila ako ideálne nastaviť obchodno-marketingový model a využiť burzu na financovanie vlastných spoločností zo skupiny a predávať cenné papiere cez vlastnú obchodnú sieť.

Z BCPB postupne odchádzajú akcie, čím ich chcete nahradiť?

Ako som spomínal vyššie, je to možné len za účasti a v spolupráci s ďalšími účastníkmi nie len finančného trhu. Podporujeme zavedenie nového typu obchodných spoločností typu REIT do obchodného zákonníka, ktoré by boli prospešné pre širokú verejnosť a boli by obchodované na burze.

Isté, aj keď menšie príležitosti v porovnaní s minulosťou sú vo vstupe podnikov vlastnených štátom na burzu. Na ich prijatie a obchodovanie je burza pripravená. Táto aktivita by mohla taktiež podnietiť súkromný sektor do aktívnejšieho využívania kapitálového trhu na získavanie zdrojov, z ktorých nemusia platiť úrok ako je tomu v prípade pôžičiek a dlhopisov. Výhoda financovania cez emisiu akcií je v tom, že ide o aktívum, teda majetok a nie dlh, čiže nedochádza k nutnosti splácať istinu ako pri úvere. V prípade aj iba čiastočného uvedenia štátnych spoločností treba vyzdvihnúť benefity, ktoré v tom sú pre verejnosť. Je to zvýšenie transparentnosti fungovania spoločností, keďže by boli pod drobnohľadom širšieho spektra investorov, ktorí zvyčajne vytvárajú vyšší tlak na výsledky a efektívnosť podniku. Zároveň by spoločnosti museli o sebe viac informovať verejnosť ako je tomu teraz a tým by sa vytvoril ďalší tlak na zlepšenie manažmentu a odpolitizovanie. Má to teda aj podtón verejného záujmu a občania by sa skutočne mohli stať vlastníkmi „verejného“ podniku priamo a nie len vzdialene nepriamo ako je tomu teraz. Dividenda by prišla na účet občanovi a nie do štátnej pokladnice, kde sa zdroje stratia na široké spektrum výdavkov. Samozrejme v prípade uvedenia na burzu ide taktiež o transparentný a trhový predaj. Kúpiť akcie spoločnosti na burze môže každý a obchod prebehne za trhovú cenu a trhových podmienok.

Poznamenajme REIT – Real-Estate Investment Trust – spoločnosť investujúca do nehnuteľností. Ich zavedenie by umožnilo dlhodobé financovanie realitných projektov určených napr. na nájomné bývanie aj zo súkromných zdrojov. Má to hneď niekoľko benefitov pre SR. Po prvé investori získajú dostupnú príležitosť investovať zdroje do nehnuteľností na Slovensku, po druhé sa zníži odliv kapitálu slovenských investorov do zahraničia, ku ktorému dnes dochádza cez podielové a iné fondy, bude teda možné bez donútenia podporiť kapitálový lokál-patriotizmus a po tretie tieto zdroje keďže majú dlhodobý charakter, umožnia výstavbu a prenájom nehnuteľností, čo je dnes omnoho zložitejšie. Jediná možnosť ako to spraviť dnes je dlhodobo zafixovať vlastný kapitál, čo znemožní budovať ďalšie projekty alebo sa musí využiť dlhové financovanie, kde však musíte splácať istinu.

Medzi investormi sa predávajú dlhopisy, s ktorými sa neobchoduje na trhu. Aká je príčina?

Je to bežná prax aj v zahraničí. Požiadavka na kvalitu a transparentnosť cenného papiera na burze je omnoho vyššia aj z dôvodu, že je podrobený dohľadu NBS. Práve preto nie je vždy prvou voľbou verejné obchodovanie na burze. Vyššia transparentnosť, tiež znamená mierne vyššiu administratívu. Neverejne obchodované dlhopisy v ľuďoch vytvárajú pocit falošného bezpečia, pretože neskúsený investor vníma jeho cenu ako fixnú, čo sme sa však v posledných mesiacoch presvedčili, že nemusí byť vždy pravda. Akýkoľvek cenný papier obchodovaný na burze má na sebe vždy aktuálnu „cenovku“ a nie len historickú. Aktuálna trhová cena signalizuje a odzrkadľuje bonitu, kvalitu, potenciál a kreditné riziko cenného papiera. To znamená, že cena je pohyblivá v čase a zároveň môžete cenný papier kedykoľvek predať. V prípade neverejne obchodovaných cenných papierov, ste odkázaný iba na dôveru voči tomu, kto cenný papier vydal, keďže zvyčajne ťažšie nájdete kupujúceho a taktiež nepoznáte aktuálnu trhovú cenu, ktorá by odzrkadľovala všetky riziká a príležitosti.

Pre väčšinu trhov krajín s novovznikajúcou ekonomikou je typické, že kooperujú s niektorým vyspelým trhom. Aké sú perspektívy toho, že ste s niekým začali spolupracovať.

Veľmi radi a sme tomu otvorení, má to však viacero technických a obchodných úskalí, ktoré v minulosti neboli vyriešené. Diskusie budú prebiehať v najbližších mesiacoch najmä po uvoľnení COVID 19 situácie. Burza v Eurozóne vie ponúknuť výhodu v podobe meny Euro, na druhej strane je tu však riziko pre potenciálnych partnerov. V súčasnosti je na našej burze málo titulov, ktoré by boli zaujímavé pre zahraničného investora a preto príchod titulov z ich trhu by mohol pre inú burzu znamenať zníženie tržieb. V obchodnom vzťahu platí princíp reciprocity, musíte vždy vedieť niečo ponúknuť protistrane.

Niektoré slovenské firmy sa zlúčili s väčšími firmami, s ktorých akciami sa obchoduje na iných trhoch (Aseco). Nebolo by zaujímavé preniesť ich kótovanie na BCPB?

Samozrejme bolo a určite s podobnými firmami budeme diskutovať, vstupujú však do toho problémy, ktoré uvádzam vyššie. Ide o výsostné rozhodnutie emitenta, či bude ochotný vynaložiť síce nízke, ale aj tak ďalšie finančné a časové zdroje na zakótovanie na ďalšej burze.

Na BCPB sa postupne znižuje počet členov, nemáte obavy?

Vždy nás to mrzí, išlo však o členov, ktorí v poslednom období nevyvíjali na burze významnejšie aktivity. Ako som spomínal v prvej odpovedi, na Slovensku chýba ekosystém, ktorý by mal postavený biznis model a získaval tržby na využívaní burzy, čo je škoda, ale zároveň veľká príležitosť pre nových hráčov. Ide o nevyužitú dieru na trhu.

Čo by ste Vy osobne poradili malým investorom?

Investovať pravidelne malé sumy do širokého portfólia – diverzifikovať, teda rozložiť riziko, a to vrátane geografickej a sektorovej diverzifikácie. Mať reálne očakávania a byť konzistentný vo svojej stratégii.

Lukáš Bonko v minulosti pôsobil na pozícii Head of Internal Audit v spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia z finančnej skupiny Intesa Sanpaolo, kde riadil medzinárodne audity na Slovensku a v dcérskych spoločnostiach v Maďarsku a Chorvátsku. Predtým niekoľko rokov pôsobil v poradenských spoločnostiach, kde riadil a podieľal sa na finančných auditoch, due dilligence, M&A projektoch a na transferovom oceňovaní pre klientov z finančného aj nefinančného sektora. Je absolventom Fakulty podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita v Bratislave.