S prezidentom Kazašskej republiky, pánom Kassym Žomartom Kemelevičom Tokajevom: ako progresívny národ musíme pozerať len vpred

ASTANA –  Denník Egemen Quazaqstan priniesol novoročný rozhovor s prezidentom Kazachstanu Kassym Žomartom Kemelevičom Tokajevom.

Chcem využiť možnosť a všetkým krajanom gratulujem k Novému roku!

Čo si najviac pamätáte z minulého roka?

Minulý roku 2023 bol nasýtený mnohými udalosťami. Prišli sme k záveru dokončenia základných politických reforiem. Začal pracovať Ústavný súd.

Rok 2023 bol pre našu krajinu bohatý na udalosti. Ukončili sme veľké politické reformy. Ústavný súd začal svoju činnosť. Voľby poslancov do maždilisov a maslichatov všetkých úrovní sa konali podľa nových pravidiel. Prvýkrát sa uskutočnili voľby akimov okresov a miest regionálneho významu. Pokračovali voľby hláv obcí a miest regionálneho významu, na základe výsledkov ktorých bolo v minulom roku zvolených približne 700 vidieckych akimov.

Začali sme budovať spravodlivý a konkurencieschopný hospodársky systém. Venovali sme sa otázkam diverzifikácie a demonopolizácie hospodárstva, obnovy infraštruktúry, podpory podnikania a prilákania investícií.

Dôsledne sme riešili naliehavé otázky sociálnej oblasti. V celej krajine sa začala výstavba škôl vrátane “pohodlných škôl” a v obciach sa budujú zdravotnícke zariadenia. Zaviedol sa sociálny kódex zameraný na komplexnú podporu zraniteľných kategórií občanov. Bola schválená osobitná platba pre osoby zamestnané v nebezpečných pracovných podmienkach. Bola zavedená dodatočná platba pre zamestnancov služieb ochrany životného prostredia za ohrozenie života a zdravia. Zvýšili sa platy zdravotníckych pracovníkov a učiteľov v školách, na vysokých školách a v materských školách. Bol prijatý zákon upravujúci príspevky na deti z Národného fondu. Bola prijatá nová metodika určovania minimálnej mzdy, ktorá zohľadňuje kľúčové ekonomické ukazovatele vrátane miery inflácie.

Celá táto práca dostane v roku 2024 nový obsah. Budeme postupovať svedomito a systematicky a neustále sa približovať k stanoveným cieľom. Tento rok je mimoriadne dôležitý, pretože kladie základy pre ďalší päťročný cyklus rozvoja krajiny.

Aké očakávania máte v Novom roku? Aké hlavné úlohy stoja pred krajinou?

– Vo svojom septembrovom prejave som si stanovil úlohu prejsť na nový hospodársky model. Strategickým cieľom je zdvojnásobiť HDP do roku 2029. Čoskoro sa uskutoční rozšírené zasadnutie vlády, na ktorom zhrnieme výsledky sociálno-ekonomického rozvoja a určíme taktiku ďalších krokov v tomto smere.

Zasadnutia Národného kurultai sa stali užitočnou platformou na diskusiu o otázkach ideologickej sféry, formovania novej kvality národa, obnovy hodnotového systému spoločnosti. Tradične sa konali v lete, ale tento rok sa pravdepodobne uskutoční zasadnutie na jar.

V prvom štvrťroku sa tak bude formovať hlavný program krajiny v hospodárskej, sociálno-politickej a humanitárnej oblasti.

Budeme pokračovať v konštruktívnej a vyváženej zahraničnej politike, ktorá zohľadňuje národné záujmy štátu. V roku 2024 bude naša krajina hostiť viacero reprezentatívnych samitov a fór. Kazachstan bude predsedať hneď niekoľkým autoritatívnym medzinárodným organizáciám: Šanghajskej organizácii pre spoluprácu, Organizácii zmluvy o kolektívnej bezpečnosti, Konferencii o interakcii a opatreniach na budovanie dôvery v Ázii, Organizácii turkických štátov, Medzinárodnému fondu na záchranu Aralského mora a Islamskej organizácii pre potravinovú bezpečnosť.

Veľkou udalosťou bude usporiadanie Svetových nomádskych hier v Kazachstane. Sú dôležité pre podporu národných športov a zdravého životného štýlu, ako aj pre rozšírenie kultúrnych a humanitárnych väzieb medzi bratskými národmi – dedičmi kočovnej civilizácie Veľkej stepi.

Uctenie si významných historických osobností nášho národa bude užitočné z hľadiska posilnenia národnej identity. Tento rok si pripomíname 125. výročie narodenia slávneho vedca Kanyša Satpajeva a 100. výročie narodenia slávnych hrdinov Sagadata Nurmagambetova a Rachymžana Koškarbajeva. Okrem toho podľa historikov v roku 2024 uplynie 800 rokov od skutočného vzniku Ulusu Džuchi. V súvislosti s takýmto významným dátumom, ktorý poukazuje na stáročné korene našej štátnosti, sa začne veľká výskumná práca. V tomto roku sa dokončí príprava viaczväzkovej knihy o dejinách Kazachstanu. Ide o dôkladnú prácu, na ktorej pracuje viac ako 200 domácich vedcov a približne 60 zahraničných odborníkov.

Okrem mnohých významných podujatí bude viac rutinnej každodennej práce. Úsilie všetkých občanov rozhodne o tom, ako tento rok zostane zapísaný v histórii krajiny. Vo svojom novoročnom príhovore som povedal, že budúci rok budeme svedkami nového vzostupu nášho národa, ale všetci budeme musieť tvrdo pracovať, aby sme tento cieľ dosiahli.

Od tragických januárových udalostí uplynuli presne dva roky. Januárové udalosti sa stali hranicou, ktorá otvorila novú epochu v dejinách Kazachstanu. Vo svojich vystúpeniach a rozhovoroch ste už zhodnotili tieto tragické udalosti. Otázky však stále zostávajú. Existujú rôzne interpretácie. Ako dnes, s odstupom času, môžete charakterizovať tieto udalosti? V čom vidíte ich hlavné príčiny a predpoklady?

O týchto otázkach som premýšľal dlhý čas a premýšľam v tom aj naďalej. Podľa môjho názoru boli tragické januárové udalosti spôsobené dlhoročnými neriešenými sociálno-ekonomickými problémami a všeobecnou stagnáciou, ktorá prerástla do degradácie orgánov a spoločnosti. To bolo viditeľné, ako sa hovorí, voľným okom.

Po mojom zvolení za prezidenta v roku 2019 bol nastolený kurz demokratizácie politického systému, liberalizácie verejného života a demonopolizácie hospodárstva. Do prípravy a realizácie reforiem sa aktívne zapojili verejní aktivisti, občianski aktivisti a odborníci. Mnohé iniciatívy boli rozpracované na rôznych dialógových platformách vrátane zasadnutí Národnej rady pre verejnú dôveru, ktorú som špeciálne vytvoril.

Úprimne povedané: proti tomuto novému kurzu sa ostro postavili vplyvné osoby, ktoré ho vnímali ako ohrozenie hlboko zakoreneného stavu vecí v krajine a svojho privilegovaného postavenia v mocenských štruktúrach. Ich skrytý a často aj otvorený odpor voči reformám postupne rástol. Nakoniec sa rozhodli prijať krajné opatrenia na zvrátenie zmien a obnovenie predchádzajúceho poriadku.

Táto skupina vysokopostavených úradníkov mala obrovský vplyv na bezpečnostné zložky a kriminálnikov, preto bola zvolená možnosť zorganizovať násilné prevzatie moci. Podľa vyšetrovania sa prípravy začali približne v polovici roka 2021. Vtedy vláda prijala neuvážené, nezákonné rozhodnutie o prudkom zvýšení ceny skvapalneného plynu a v regióne Mangistau sa ľudia podnecovaní provokatérmi vydali na demonštrácie.

Na môj pokyn vláda zriadila špeciálnu komisiu, ktorá vycestovala do regiónu, aby sa stretla so zástupcami verejnosti a prijala kompromisné rozhodnutie. Protesty však nadobudli extrémistický charakter, čo využili sprisahanci.

Vyšetrovanie Generálnej prokuratúry ukázalo, že vývoj januárových udalostí mal “vlnový” charakter.

Najprv sa konali zhromaždenia v Mangistauskej oblasti, ktoré pokračovali v ďalších regiónoch. Napriek všetkému úsiliu ústredných orgánov a akimatov sa situácia v krajine destabilizovala, rokovania a dialóg s cieľom nájsť kompromisné riešenia neboli organizátormi nepokojov podporované.

Prvé zrážky sa začali v mnohých regiónoch krajiny. To všetko mali v rukách sprisahanci, ktorí prostredníctvom špeciálne vyškolených ľudí všemožne podporovali eskaláciu situácie. Ale aj v takejto zložitej situácii sa orgány činné v trestnom konaní vyhýbali použitiu sily. Išlo o druhú vlnu.

Tretia vlna sa začala, keď sa do nej zapojili zločinecké gangy, ktorých vodcovia boli ovládaní sprisahancami a mali kontakty s teroristami, vrátane tých, ktorí pochádzali z iných krajín. Pomocou špeciálnych technológií, provokatérov a banditov zmenili pokojné protesty na masové nepokoje sprevádzané rozsiahlym násilím, pogromami, podpaľačstvom a ničením majetku. Uprostred chaosu sa zapojili ozbrojení banditi a teroristi, ktorí súčasne na jediný povel zaútočili na budovy úradov, orgánov činných v trestnom konaní, predajne zbraní, arzenály poriadkových síl a vojenských jednotiek. A nehovoríme len o Almaty, ale aj o viacerých regionálnych centrách. Pripomeniem, že počas januárových udalostí bolo ukradnutých viac ako tritisíc zbraní vrátane automatických pušiek, samopalov a dokonca aj granátometov. Okrem toho bola napadnutá dopravná infraštruktúra a telekomunikačné zariadenia. Opakujem: banditi a teroristi konali organizovane, v úzkej vzájomnej koordinácii.

Na pokuse o prevrat sa spoločne podieľali extrémisti, zločinci a náboženskí radikáli. Ich cieľom bolo šíriť strach medzi občanmi, dezorganizovať štátne inštitúcie, podkopať ústavný poriadok a nakoniec sa chopiť moci.

Situácia bola v tom čase mimoriadne zložitá a napätá – krajina sa ocitla na pokraji chaosu. Aby som tomu zabránil, všetky opatrenia som monitoroval osobne, každú hodinu a nepretržite. Ministerstvo vnútra dostávalo informácie o príprave rôznych útokov na Akordu vrátane útokov nákladnými autami. Opakovane mi bolo odporúčané, aby som opustil sídlo, dokonca aby som sa evakuoval, a to aj do zahraničia, ale s tým som dôrazne nesúhlasil a v jednom zo svojich televíznych prejavov som vyhlásil, že za každých okolností zostanem na svojom pracovisku. Dva týždne som zostal v oficiálnej rezidencii Akordu. Operatívne stretnutia sa konali neskoro v noci aj skoro ráno. V tých dňoch bolo najdôležitejšou úlohou zachovať náš štát a obnoviť v krajine právny poriadok.

Ako správne bolo rozhodnutie pozvať ruských vojakov do Kazachstanu? V susednej krajine sa veľa hovorí o jej záchrannej úlohe počas nepokojov v Kazachstane.

V podmienkach chaosu a faktickej bezvládnosti v regiónoch bolo na zasadnutí Bezpečnostnej rady prijaté rozhodnutie obrátiť sa na OZBZ s prosbou o zavedenie mierového kontingentu do našej krajiny na obdobie nevyhnutné na zaistenie stability a bezpečnosti. Zdôrazňujem, že táto výzva nebola adresovaná Rusku, ale OOSĽP, ktorej členom je aj Kazachstan.

V čase výzvy predsedalo tejto organizácii Arménsko a tento rok predsedníctvo prevzal Kazachstan. Kontingent CSTO skutočne udržiaval mier a zohral úlohu odstrašujúceho prostriedku v bakchanáliách, ktoré sa odohrali v tých tragických dňoch. Na základe dohody so zúčastnenými krajinami organizácie jej kontingent opustil krajinu bez akýchkoľvek predbežných podmienok a navyše v predstihu.

Mierový kontingent CSTO sa na protiteroristickej operácii nezúčastnil a nevystrelil ani raz. Arménsky kontingent strážil mestskú vodáreň a pekáreň v Aksaji, bieloruský kontingent strážil letisko v Žetygene, tadžický a kirgizský kontingent strážili CHPP-1 a CHPP-2 v Almaty a ruský kontingent strážil CHPP-3 a telekomunikačné zariadenia. Existovali hrozby teroristických útokov na zariadenia na podporu života, preto bol kontingent vyslaný tam. Čo je však najdôležitejšie, uvoľnilo to naše sily na protiteroristickú operáciu.

Takže to bol neúspešný pokus o prevrat. Čo teda hovoríte tým, ktorí tvrdia, že to bolo ľudové povstanie a takmer revolúcia?

Celý svet bol svedkom tých tragických udalostí, keď sa pokojné demonštrácie zmenili na masové nepokoje a pogromy. Prichádzajú ľudia na pokojné demonštrácie so samopalmi, pištoľami a chladnými zbraňami? Bijú a zabíjajú vojakov, týrajú ich, používajú ich ako živé štíty pri útokoch na administratívne budovy? Nasleduje po pokojných demonštráciách rabovanie obchodov a bánk a podpaľovanie áut? Nehovorím o útokoch na vládne budovy a policajné stanice. Celková výška škôd spôsobených týmito zverstvami sa pohybovala v hodnote troch miliárd dolárov.

Špekulatívne verzie by nemali byť postavené na príčinách a dôsledkoch Kantaru. Poviem to na rovinu: argumenty o údajnom ľudovom povstaní prispievajú k ospravedlňovaniu a bieleniu zločineckých činov. Takéto nezodpovedné, v skutočnosti provokatívne reči vedú ku glorifikácii skutočných banditov a k upevňovaniu zhubnej kriminálnej psychológie v spoločnosti. A tým vyzývajú k novým nepokojom na úkor národnej bezpečnosti a blahobytu ľudí. Ide o veľmi vážnu hrozbu. Preto sa štát a spoločnosť musia zjednotiť v odsúdení bezprávia – o tom som presvedčený.

Ako môžu v tomto prípade občania krajiny vyjadriť svoj kritický postoj k činnosti úradov?

Vytvorili sme všetky podmienky na verejné vyjadrenie nesúhlasu s konaním orgánov. Občania môžu otvorene hovoriť o existujúcich problémoch. V súlade s koncepciou “počúvajúceho štátu” požadujem od štátnych orgánov, aby zohľadňovali verejnú mienku. Máme demokratický zákon o pokojnom zhromažďovaní. Nedávno sme prijali zákon, ktorý upravuje postup pri podávaní a posudzovaní petícií.

Preto musíme jasne povedať: pokojné protesty sú prijateľné, ale masové nepokoje sú neprijateľné a budú prísne potlačené. V krajine musí vládnuť právo – to je môj principiálny postoj. Pozrite sa, v západných krajinách, citadele demokracie, sa k tým, ktorí organizujú pouličné nepokoje a útoky na vládne budovy, nesprávajú nijako ceremoniálne.

Polícia identifikovala organizátorov januárových nepokojov – všetkých, ktorí vyzývali na odpor voči zákonným požiadavkám úradov, podieľali sa na dodávaní a distribúcii zbraní, podporovali atmosféru agresie a viedli davy k pogromom, podpaľačstvu a násilným činom.

Zároveň boli od banditov oddelení bežní a často náhodní účastníci nepokojov. Rozhodol som sa udeliť amnestiu občanom, ktorí sa dostali pod vplyv provokatérov. Amnestia sa týkala 1 095 občanov z 1 205 predtým odsúdených. Organizátori nepokojov a tí, ktorí boli odsúdení za teroristické činy, vlastizradu, pokus o násilné prevzatie moci a iné závažné trestné činy, si svoje tresty odpykajú v plnom rozsahu.

Neviem, nakoľko príjemná alebo nepríjemná bude pre vás nasledujúca otázka, ale nemôžem si pomôcť, aby som ju nepoložil. Po vašom nástupe do funkcie prezidenta v roku 2019 sa v krajine hovorilo o tom, že máme systém dvojitej moci. Niektorí prirovnávali náš politický model k iránskemu, iní k singapurskému. Skutočne sa zdalo, akoby v krajine existovali dve centrá moci. Bolo to tak?

Keďže ste nastolili takú akútnu otázku, musím byť veľmi úprimný. V súlade s ústavou prezident určuje hlavné smery vnútornej a zahraničnej politiky krajiny, vymenúva a odvoláva najvyšších štátnych úradníkov, najvyššie velenie ozbrojených síl. Hlava štátu je najvyšším vrchným veliteľom.

Skutočne však existovali pokusy o presadenie modelu dvojitej moci a musím povedať, že tieto pokusy boli pozoruhodné svojou účelovosťou a organizovanosťou. V súčasnej politickej situácii “tranzitu moci” tvorili politickí manipulátori určité paralelné centrum moci. V našej krajine pôsobili prezident a najvyšší veliteľ, ako aj predseda Bezpečnostnej rady reprezentovaný exprezidentom. To nakoniec nemohlo neviesť k mocenskej kolízii.

Poviem viac: táto situácia sa stala jedným z predpokladov januárovej krízy. Pretože sprisahanci sa snažili vo svojom záujme využiť vymyslený model dvojvládia alebo “tandemu”. Pravdepodobne si spomínate na vyhlásenia viacerých predstaviteľov vrátane bývalého ministra spravodlivosti, že Jelbasy je z hľadiska svojho postavenia nad prezidentom. Niektorí úradníci sa striedali v pobehovaní po úradoch. Hrali na to a nakoniec sa nechali uniesť. Neskôr som Nursultanovi Abiševičovi Nazarbajevovi priamo povedal, že politické hry predovšetkým jeho najbližších spolupracovníkov takmer roztrhali krajinu.

Som presvedčený, že by vôbec nemali existovať “starší a mladší prezidenti”. “Keď odchádzaš, tak odchádzaš.” Je to vážne poučenie pre budúcu generáciu lídrov, ktorí by sa mali vystríhať takýchto vecí a vždy myslieť len na záujmy štátu a blaho spoločnosti.

Bohužiaľ, v rozhodujúcich momentoch vnútropolitickej krízy ukázali šéfovia kľúčových orgánov činných v trestnom konaní svoju neprofesionalitu a dokonca zradu.

Kríza ukázala potrebu vybudovať udržateľný a efektívny systém štátnych inštitúcií fungujúcich v súlade so základným zákonom. Spolu so všetkými ľuďmi sme túto krízu prekonali, odolali sme jej a stali sme sa ešte silnejšími. Zabránili sme ešte väčšej katastrofe a stabilizovali situáciu v krajine len vďaka jednote našich občanov a rozhodným krokom celej vertikály moci. Potom už počas vyšetrovania niektorí sprisahanci priznali, že nečakali takú mieru konsolidácie ľudí a politickej vôle moci.

Po Kantare ste začali realizovať hlboké politické reformy, čo uznali aj na Západe. Dá sa povedať, že bod, z ktorého niet návratu, kritická hranica, ktorá nás oddeľuje od nedávnej minulosti, bol prekročený? Existujú dnes nejaké záruky nezvratných zmien?

Ako som už povedal, politické reformy sa začali v roku 2019. Vznikla Národná rada pre verejnú dôveru, ktorá vypracovala a realizovala dôležité legislatívne iniciatívy. Boli vykonané významné zmeny v legislatíve týkajúcej sa volieb, politických strán, parlamentu. V krajine sa prvýkrát otvorene hovorilo o diktatúre oligopolu.

Tieto novinky predstavovali hrozbu pre tých, ktorí sa v podmienkach politického a ekonomického monopolu cítili dobre. Preto sa neúspešne pokúsili zvrátiť situáciu.

Po Kantare sa objavili obavy, že úrady “utiahnu skrutky” a začnú konzervovať režim. My sme však urobili pravý opak a išli sme zložitejšou, ale správnou cestou.

V roku 2022 sa, samozrejme, proces politickej modernizácie zrýchlil. A jednou z hlavných úloh reforiem bolo sformovať spravodlivejší a vyváženejší politický systém. Okrem toho bolo dôležité vytvoriť také podmienky, aby sa zabezpečila nezvratnosť politických reforiem, aby sa stali trvalým faktorom verejného života.

Na tento účel bolo v rámci ústavnej reformy vytvorených niekoľko bariér.

Po prvé, obnovili sme Ústavný súd, ktorý je v skutočnosti najvyšším orgánom ústavnej kontroly, ktorý zabezpečuje nadradenosť ústavy. Niekomu sa môže zdať, že bývalá Ústavná rada len zmenila vývesný štít, ale v tomto prípade to tak nie je. Rozhodnutia Ústavného súdu majú konečnú platnosť, dokonca ani prezident nemôže revidovať jeho rozhodnutia vrátane tých, ktoré sa týkajú ústavných práv občanov.

Akékoľvek zmeny a doplnky ústavy možno predložiť na republikové referendum alebo do parlamentu len za prítomnosti príslušného stanoviska Ústavného súdu.

A dovoľte mi pripomenúť, že z jedenástich sudcov Ústavného súdu je šesť, t. j. väčšina, menovaných komorami parlamentu. A predseda, hoci ho menuje prezident, je menovaný len so súhlasom Senátu.

Po druhé, samotná ústava jednoznačne stanovuje principiálne pozície. Napríklad v článku 91 základného zákona sa uvádza, že nezávislosť štátu, unitárna a územná celistvosť republiky, forma jej vlády, základné zásady činnosti republiky a, zdôrazňujem, ustanovenie o jedinom sedemročnom funkčnom období prezidenta zostávajú nezmenené.

Po tretie, v dôsledku reforiem sa výrazne rozšírili právomoci Mažilisu, ktorý bol vytvorený podľa nového volebného modelu – straníckych zoznamov a jednomandátových volebných obvodov.

Návrat k starému systému je skrátka nemožný. Dnes môžeme s istotou konštatovať, že politické reformy v Kazachstane sú nielen systémové, ale, čo je rozhodujúce, nezvratné, pretože politická mentalita národa prešla radikálnou premenou. Právna gramotnosť a aktivita občanov sa stali hlavným garantom demokratických premien. Ľudia už nedopustia žiadne komplikácie a som presvedčený, že budú pevne brániť uskutočnené zmeny.

Medzitým niektorí kritici moci, a to aj na Západe, tvrdia, že v našej krajine sú stále politickí väzni. Je to pravda?

– Hlavnými znakmi politického prenasledovania sú cenzúra, špeciálne zákony a trestné orgány. V súčasnom Kazachstane nič také neexistuje. V našej legislatíve neexistuje ani jeden výnos, zákon alebo iný normatívny dokument, na základe ktorého by mohli byť občania prenasledovaní za svoje politické názory.

Naopak, reformy posilnili systém ochrany ľudských práv. Boli prijaté legislatívne zmeny s cieľom posilniť nezávislosť súdov. Rozšírili sa kategórie prípadov, v ktorých sa koná porota. V krajine plne funguje inštitúcia ombudsmana pre ľudské práva, ktorá získala ústavný status. O dôslednosti a hĺbke reforiem svedčí skutočnosť, že v decembri minulého roka som podpísal svoj druhý dekrét o ľudských právach.

Hlavnou úlohou orgánov je prísne zabezpečovať právo a poriadok. Preto je každé porušenie zákona trestné. A politické názory a ideologické preferencie ľudí nemajú nič spoločné s právom a poriadkom.

Niektorí jednotlivci napriek upozorneniam prokuratúry porušujú zákon so zvláštnou vytrvalosťou a zrejme sa týmto spôsobom snažia získať širokú publicitu. Inými slovami, stavajú sa nad zákon.

O akom politickom prenasledovaní môžeme hovoriť v krajine, kde je veľa nezávislých médií a kde neexistuje politická cenzúra?

Navyše po prijatí nového zákona o zhromaždeniach, keď sa namiesto povoľujúceho postupu zaviedol oznamovací postup, sa počet pokojných zhromaždení v Kazachstane znásobil.

Vo svojich vystúpeniach som opakovane hovoril, že všetky problémy by sa mali riešiť civilizovaným a konštruktívnym spôsobom – nie krikom a provokáciami na námestiach, ale v rámci špeciálne vytvorených platforiem a mechanizmov dialógu a predovšetkým medzi múrmi parlamentu.

Parlament má teraz najširšiu politickú paletu, ktorá odráža názory všetkých hlavných segmentov našej spoločnosti. Inštitúcia parlamentnej opozície bola zakotvená v zákone.

Rád by som vám pripomenul, že na základe výsledkov posledných volieb bolo do Majilisu zvolených šesť strán, z ktorých tri získali poslanecké mandáty po prvýkrát. Jedna z parlamentných strán bola zároveň pôvodne opozičnou stranou.

Mnohí zahraniční politici a experti, vrátane tých zo západných krajín, vyjadrili podporu našim demokratickým reformám, pričom konštatovali ich pokročilý charakter. V našom geopolitickom susedstve sme skutočne jedinou krajinou, ktorá uskutočnila takúto rozsiahlu demokratickú transformáciu a dosiahla veľký pokrok v oblasti ochrany ľudských práv.

Na sociálnych sieťach sa objavili správy o tom, že plánujete usporiadať referendum o ústave a v roku 2026 sa chcete opäť zúčastniť na prezidentských voľbách. Je to pravda?

Ide o dezinformáciu. Som presvedčený, že svojvoľné zmeny ústavy, najmä v takej zásadnej otázke, už nie sú možné. Ústavná reforma sa neuskutočnila preto, aby sa svojvoľne menil základný zákon.

Ustanovenie ústavy o jednom funkčnom období prezidenta je nemenné. Táto norma je rovnako nedotknuteľná ako normy o nezávislosti, jednote, územnej celistvosti a forme vlády nášho štátu.

Keďže sme sa dotkli tejto témy, využijem túto príležitosť, aby som prezradil niektoré podrobnosti. Myšlienku jedného sedemročného funkčného obdobia som vyslovil v uzavretých diskusiách pred 15 rokmi. Návrh vtedy nezískal podporu. Po mojom zvolení za predsedu som zvážil všetky pre a proti a veľa som premýšľal o tom, ako by sa táto myšlienka dala uviesť do praxe.

V roku 2022 bolo vykonaných niekoľko dôležitých zmien ústavy zameraných na odstránenie superprezidentských právomocí. Práve vtedy som navrhol myšlienku jedného sedemročného funkčného obdobia. Táto iniciatíva získala celonárodnú podporu. To hovorí za všetko.

Prejdime k hospodárstvu. Vo svojom prejave v roku 2023 ste vyhlásili nový ekonomický kurz Spravodlivého Kazachstanu a stanovili ste si cieľ zdvojnásobiť národné hospodárstvo do roku 2029, čím by dosiahlo 450 miliárd dolárov. Pritom podľa prognóz Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky nebude v rokoch 2023 – 2024 hospodársky rast Kazachstanu vyšší ako 3 – 4 %. Nakoľko je reálne dosiahnuť tento cieľ pri takejto dynamike?

Je to celkom dosiahnuteľný cieľ. Podľa odhadov analytikov Medzinárodného menového fondu by mal objem HDP v bežných cenách v Kazachstane do konca roka 2023 predstavovať viac ako 259 miliárd dolárov, čo je o 15 % viac ako v roku 2022. Ide o najvýraznejší nominálny rast v strednej Ázii.

Pozitívna dynamika je zaznamenaná aj pri HDP na obyvateľa, predpokladaný údaj na rok 2023 bol takmer 13 tisíc dolárov, ročný rast sa odhaduje na 1,6 tisíc dolárov. Podľa prognózy MMF do roku 2028 tento ukazovateľ vzrastie o tretinu – na 16,8 tis. dolárov.

Musím však poznamenať, že pre mňa nie sú prvoradé makroekonomické ukazovatele, ale hlavná vec je skutočný blahobyt občanov.

Priaznivé prognózy sa stanú skutočnosťou, ak vláda využije nové prístupy k hospodárskemu riadeniu. Vidím dva hlavné smery.

Prvým je riešenie viacerých bodových úloh, ktoré môžu stimulovať rozvoj krajiny. Medzi ne patrí realizácia veľkých priemyselných projektov. V septembrovom prejave bolo vláde uložené, aby určila zoznam možných veľkých projektov a pripravila plán rozvoja infraštruktúry. Tieto projekty sa rozpracúvajú a prebiehajú konzultácie s veľkými podnikmi, inštitucionálnymi investormi a odbornou verejnosťou.

Musíme tiež vyriešiť dôležitú úlohu prilákania investícií, a to aj prostredníctvom privatizácie a vrátenia majetku. Veľké investície dokážu “poháňať” hospodárstvo a vytvárať nové body rastu. Preto som nedávno svojím dekrétom vytvoril investičnú centrálu so širokými právomocami na zlepšenie investičného prostredia a kvalitatívnej realizácie investičných projektov.

Druhý smer zahŕňa opatrenia na realizáciu systémových reforiem, ktoré stanovia nové “pravidlá hry” pre celé hospodárstvo.

Vláda na môj pokyn pripravuje nový daňový zákonník, ktorý má obnoviť vzťah medzi štátom a podnikmi. Pri zlepšovaní daňového systému je veľmi dôležité odkloniť sa od čisto daňového prístupu. Potrebujeme rovnováhu medzi vytváraním priaznivých podmienok pre investorov a udržaním potrebnej úrovne rozpočtových príjmov.

Nový rozpočtový kódex má veľký význam. Musíme zásadne zmeniť prístup k rozpočtovým peniazom a do centra pozornosti postaviť racionálnosť, úspornosť a zmysluplnosť ich použitia.

Vážnu úlohu tu zohrajú nové zákony o verejnom obstarávaní a verejno-súkromnom partnerstve. Tieto dokumenty umožnia zabezpečiť transparentnosť verejného obstarávania a vytvoriť finančný základ pre hospodársky rozvoj.

Osobitná pozornosť by sa mala venovať zlepšeniu efektívnosti kvázi verejného sektora. Opatrenia na jeho modernizáciu už boli identifikované a teraz prebieha ich praktická realizácia.

V odpovedi na vašu otázku by som chcel tiež poznamenať, že hospodárska situácia vo svete určite ovplyvňuje našu krajinu. Akékoľvek ťažkosti však vždy otvárajú nové príležitosti. Vláda by mala mať podrobný akčný plán, ktorý by zohľadňoval všetky možné scenáre. Je dôležité, aby všetky opatrenia na stimuláciu hospodárskeho rastu sprevádzali štrukturálne reformy zamerané na rozvoj podnikania a hospodárskej súťaže, ochranu súkromného vlastníctva a zabezpečenie spravodlivej spravodlivosti. S takýmto prístupom dosiahneme všetky naše ciele vrátane zdvojnásobenia veľkosti národného hospodárstva v plánovanom časovom rámci.

Naše noviny často dostávajú listy od občanov, ktorí aj telefonujú, že nie sú schopní splácať svoje dlhy zo spotrebiteľských úverov. V tejto súvislosti by som sa chcel opýtať, aké opatrenia sa prijímajú na riešenie tohto problému?

Vážne ma znepokojuje úverová bonita občanov, pretože tento problém priamo ovplyvňuje sociálny blahobyt ľudí a stabilitu finančného systému. Jedným z mojich prvých rozhodnutí vo funkcii prezidenta bol dekrét z roku 2019 o znížení dlhového zaťaženia občanov v ťažkých životných situáciách. Vtedy boli v rámci jednorazového opatrenia odpísané nezabezpečené úvery 500 000 ľudí. Potom v roku 2023 vstúpil do platnosti zákon o konkurze fyzických osôb. Išlo o dôležité kroky, ktoré znížili závažnosť problému. Vo svojom minuloročnom príhovore som vláde uložil prijať nové systémové opatrenia na radikálnu nápravu situácie, ktorá je spôsobená najmä nízkou finančnou gramotnosťou občanov. Na druhej strane je zrejmé, že musíme sprísniť reguláciu poskytovania spotrebiteľských úverov a činnosti inkasných spoločností.

Niečo v tomto smere sa už urobilo. V posledných rokoch sa napríklad päťnásobne zvýšili kapitálové požiadavky na banky a mikrofinančné organizácie v oblasti poskytovania spotrebiteľských úverov. Platí zákaz poskytovania nových úverov, ak sú úvery po splatnosti, ako aj zákaz účtovania úrokov zo všetkých úverov po 90 dňoch omeškania. Inkasné agentúry sú priebežne kontrolované.

Na ochranu práv dlžníkov boli vypracované zmeny a doplnenia právnych predpisov o poskytovaní úverov, ktoré ešte viac sprísnia požiadavky na mikrofinančné organizácie, inkasné agentúry a banky. Navrhuje sa obmedziť predaj pôžičiek exekútorom. Za postup vyrovnania nadobudnutých dlhov budú zodpovedné inkasné spoločnosti. Rozširujú sa aj právomoci bankového ombudsmana. Dokumentom sa už zaoberá parlamentný Mažilis. Som pripravený tieto iniciatívy podporiť.

V súčasnosti je mnoho našich krajanov znepokojených rastúcimi cenami, rastúcimi tarifami, otázkami zamestnanosti a celkovou situáciou v regiónoch. Je súčasná vláda, zaneprázdnená mnohými operačnými problémami, schopná riešiť strategické problémy? Ako hodnotíte efektívnosť vlády ako celku?

Vlády všetkých krajín čelia operačným aj strategickým výzvam. A Kazachstan tu nie je výnimkou. Hlavnou otázkou je optimálne rozdelenie zdrojov a efektívne plánovanie.

Súčasné zloženie vlády vzniklo len vlani na jar. Ústavná reforma a parlamentné voľby „anulovali“ mandát parlamentu a vlády. Vláda podľa ústavy rezignovala na svoje právomoci novozvolenému zloženiu mažiliovcov. Kandidatúru nového šéfa kabinetu ministrov predložila strana Amanat, ktorá v Mazhilis obsadila väčšinu kresiel. Nebudem tajiť, že to strana urobila po konzultácii s prezidentom. Ekonomický blok jej volebnej platformy vznikol na základe programu súčasnej vlády.

Právomoci vlády sa výrazne rozšírili. Po septembrovej reorganizácii sa prezidentská administratíva zamerala na strategické smerovanie sociálno-ekonomického rozvoja krajiny a už nie je zapojená do podrobného dohľadu nad vládou, jednotlivými ministerstvami a rezortmi. Teraz administratíva pôsobí ako politické ústredie, ktoré nezasahuje do práce výkonnej moci v režime „manuálnej kontroly“. Predtým duplicitné funkcie prešli na vládu. Výsadné právo rozhodovania v odvetví sa presunulo aj na úroveň vlády a príslušných orgánov. Rozpočtová nezávislosť regiónov sa zvýšila.

Jedným slovom, vláda má dosť nástrojov. Z jej strany je potrebná premyslená stratégia konania a samozrejme vôľa úspešne riešiť zadané úlohy. Vláda požiadala o samostatnosť a dodatočné právomoci – dostala ich. Musíme však pochopiť, že teraz bude existovať osobitný dopyt.

Podľa môjho názoru má vláda veľké problémy s plnením úloh zabezpečenia nepretržitého fungovania palivovo-energetického komplexu a verejných služieb v krajine. V prípade núdze musíme riešiť havárie a udržiavať dodávky tepla, energie a vody v obývaných oblastiach celého Kazachstanu. Prečo k tejto situácii došlo?

Žalostný stav tepelných elektrární a bytových a komunálnych služieb je výsledkom dlhoročnej nečinnosti. Každý chápe, že súčasné problémy v tomto odvetví nevznikli zo dňa na deň, ale hromadia sa roky. Opotrebenie teplární a iných zariadení v regiónoch dosahuje 80 percent. Investície do verejných služieb zároveň celé tie roky nezodpovedali potrebám.

Negatívny vplyv na situáciu majú aj niektorí informační „sieťoví špecialisti“, ktorí zámerne vyhrocujú bežné situácie na elektroenergetických zariadeniach a situáciu s dodávkami tepla označujú za „tragédiu“.

Hĺbková modernizácia inžinierskej infraštruktúry v celej krajine je veľmi rozsiahla a zložitá úloha, ktorá sa však postupne rieši.

V období jar – leto prijala vláda a akims opatrenia na zabezpečenie kvalitnej prípravy na vykurovaciu sezónu. Pracovalo sa na problémových objektoch, ktorých stav bol kritický.

Teraz je minimálnou úlohou zabrániť vážnym nehodám a prerušeniam dodávky tepla do domácností. Maximálnou úlohou je zavádzanie nových kapacít, systematická aktualizácia sietí a modernizácia celého sektora verejných služieb. Tepelné siete v súčasných podmienkach aspoň znesú záťaž, ale bez ďalších rozhodných opatrení vlády a akimov sa nezaobídu.

Napätá situácia s dodávkami tepla nás núti zamyslieť sa nad stavom energetickej bezpečnosti krajiny. Vo svojom príhovore ste uviedli, že otázka výstavby jadrovej elektrárne u nás bude predložená na celoštátne referendum. Napriek tomu, že jadrová elektráreň patrí k „zelenej“ generácii, na otázku jej výstavby v spoločnosti neexistuje jednoznačný názor. Plány jadrových elektrární majú aj určitý geopolitický rozmer. aká je vaša pozícia?

Čistá jadrová energia je pre Kazachstan veľmi dôležitá. Ide o zásadnú otázku budúcnosti našej ekonomiky. Objemom vyťaženého prírodného uránu sme na prvom mieste na svete a máme vlastnú výrobu komponentov jadrového paliva. Osobitnú pozornosť preto venujem problematike výstavby jadrových elektrární na území našej krajiny. V konečnom dôsledku by sa otázka energetickej bezpečnosti mala riešiť na základe skutočných potrieb a príležitostí a, samozrejme, na základe vedeckého výskumu, a nie na základe geopolitických úvah.

Medzi občanmi sú tí, ktorí kritizujú výstavbu jadrových elektrární. Je to pochopiteľné, mnohí si dobre pamätajú tragické následky testov na jadrovom testovacom mieste Semipalatinsk. Do úvahy treba brať aj ďalšie zložité otázky, ako sú náklady na projekt, environmentálne aspekty.

Preto som s pochopením významu problematiky navrhol predložiť otázku výstavby jadrovej elektrárne do celoštátneho referenda. To, že o najdôležitejších problémoch pre ľudí sa bude rozhodovať prostredníctvom referend, bolo uvedené vo volebnom programe, s ktorým som išiel do volieb v roku 2019. Ide o praktickú implementáciu konceptu „počúvajúceho štátu“ a princípov spravodlivého Kazachstanu.

Čakajú nás rozsiahle verejné vypočutia. Občania musia zvážiť a prediskutovať všetky argumenty odborníkov „za“ a „proti“, aby mohli urobiť vyvážené, premyslené rozhodnutie počas slobodného prejavu svojej vôle. Toto bude rozhodnutie ľudí.

Minulý rok bol v oblasti zahraničnej politiky veľmi bohatý na udalosti. Pozícia Kazachstanu bola vyjadrená veľmi vážne na mnohých summitoch a fórach. Absolvovali ste mnoho stretnutí so svetovými lídrami a regionálny formát C5+ sa stal veľmi populárnym. Je to z veľkej časti vďaka vašej autorite vo svetovej diplomacii. Aké významné zahraničnopolitické udalosti sa očakávajú v nasledujúcom období?

Uskutočňovaním vyváženej a pragmatickej zahraničnej politiky Kazachstan chráni národné záujmy a rieši strategické úlohy, ktoré pred nami stoja. Naše priority sú nezmenené – zabezpečenie nedotknuteľnosti suverenity a územnej celistvosti krajiny, ochrana práv a záujmov občanov Kazachstanu, vytváranie priaznivých vonkajších podmienok pre trvalo udržateľný ekonomický rast. Ako minister zahraničných vecí desať rokov som bol úzko zapojený do rozvoja týchto priorít.

V súčasných zložitých geopolitických podmienkach je pre Kazachstan dôležité rozvíjať obojstranne výhodnú a pragmatickú spoluprácu so všetkými našimi zahraničnými partnermi a predovšetkým susedmi.

Čakajú nás rozsiahle verejné vypočutia. Občania musia zvážiť a prediskutovať všetky argumenty odborníkov „za“ a „proti“, aby mohli urobiť vyvážené, premyslené rozhodnutie počas slobodného prejavu svojej vôle. Toto bude rozhodnutie ľudí.

Minulý rok bol v zahraničnopolitickej oblasti veľmi bohatý. Pozícia Kazachstanu bola vyjadrená veľmi vážne na mnohých summitoch a fórach. Absolvovali ste mnoho stretnutí so svetovými lídrami a regionálny formát C5+ sa stal veľmi populárnym. Je to z veľkej časti vďaka vašej autorite vo svetovej diplomacii. Aké významné zahraničnopolitické udalosti sa očakávajú v nasledujúcom období?

Presadzovaním vyváženej a pragmatickej zahraničnej politiky Kazachstan chráni národné záujmy a rieši strategické výzvy, ktorým čelíme. Naše priority sú nezmenené – zabezpečenie nedotknuteľnosti suverenity a územnej celistvosti krajiny, ochrana práv a záujmov občanov Kazachstanu, vytváranie priaznivých vonkajších podmienok pre trvalo udržateľný ekonomický rast. Ako minister zahraničných vecí desať rokov som bol úzko zapojený do rozvoja týchto priorít.

V súčasných zložitých geopolitických podmienkach je pre Kazachstan dôležité rozvíjať obojstranne výhodnú a pragmatickú spoluprácu so všetkými našimi zahraničnými partnermi a predovšetkým susedmi.

Správne ste si všimli relevantnosť formátu C5+, pretože Stredná Ázia je dynamicky sa rozvíjajúci región s vlastnou víziou geopolitickej reality, širokými príležitosťami v obchode, investíciách, podnikaní a inováciách. Preto sa vo svete výrazne zvyšuje záujem o Strednú Áziu a zvyšuje sa dopyt po platforme dialógu C5+.

Aktívny rozvoj vzťahov medzi krajinami regiónu a vplyvnými externými hráčmi by nebol možný bez pravidelného a dôveryhodného dialógu na najvyššej úrovni. V tejto súvislosti sa v posledných rokoch dosiahol významný pokrok, každoročné poradné stretnutia hláv štátov Strednej Ázie sa stali produktívnymi. Mimochodom, tento rok bude Kazachstan hostiť ďalšie stretnutie tohto formátu.

Ako som už povedal, rok 2024 sa bude niesť v znamení predsedníctva Kazachstanu v niekoľkých vplyvných regionálnych a medzinárodných organizáciách a združeniach.

Významným podujatím bude Astana International Forum v júni tohto roku za účasti lídrov množstva štátov a svetových spoločností. Táto platforma tradične diskutuje o globálnych problémoch, ako sú klimatické zmeny, nedostatok potravín a energetická bezpečnosť.

Veľký význam má dohoda s Francúzskom o spoločnej organizácii medzinárodného fóra „One Water Summit“ na okraji Valného zhromaždenia OSN, ktoré má prispieť ku globálnej klimatickej agende.

Prezidentské voľby v Rusku sú naplánované na marec 2024. Ako táto udalosť ovplyvní globálnu a regionálnu agendu?

Z hľadiska volieb bude tento rok pre mnohé štáty prelomový. Okrem Ruska sa predvolebné kampane uskutočnia aj v USA, Azerbajdžane, Veľkej Británii, Indii a ďalších krajinách a budú sa konať aj voľby do Európskeho parlamentu. Samozrejme, tieto volebné procesy budeme pozorne sledovať.

Prezidentské voľby v Rusku nás, samozrejme, mimoriadne zaujímajú vzhľadom na vysokú úroveň vzťahov medzi Astanou a Moskvou. Každý vie, že Rusko je hlavným strategickým partnerom a spojencom Kazachstanu. Za posledných 30 rokov sme vybudovali pôsobivú architektúru medzištátnych vzťahov, ktorá zahŕňa viac ako 300 zmlúv a dohôd. Mechanizmy bilaterálnej spolupráce fungujú takmer vo všetkých oblastiach.

Intenzívne sa rozvíja politický dialóg na najvyššej úrovni. Spolupracujeme v rámci multilaterálnych štruktúr, ako aj v otázkach zabezpečenia regionálnej stability a medzinárodnej bezpečnosti.

Jednou z kľúčových udalostí rozsiahlej bilaterálnej agendy minulého roka bola oficiálna návšteva Vladimíra Putina v Kazachstane. Počas rokovaní sme potvrdili vždy priateľský charakter strategického partnerstva medzi našimi štátmi.

Rusko je jedným z hlavných obchodných a ekonomických partnerov Kazachstanu. Obchodný obrat medzi oboma krajinami za 10 mesiacov roku 2023 dosiahol 21,4 miliardy USD. A to nie je prekvapujúce, pretože medzi nami je najdlhšia súvislá pozemná hranica na svete.

Tradične sa osobitná pozornosť venuje rozširovaniu kultúrnych a humanitárnych väzieb a vedeckých a vzdelávacích kontaktov. Mimochodom, tento rok si pripomíname 225. výročie narodenia veľkého ruského básnika Alexandra Puškina. Toto výročie je významné nielen pre Rusko, ale aj pre Kazachstan. Pretože Puškin, rovnako ako náš veľký Abai, je jedným z hlavných symbolov priateľstva a kultúrnej interakcie medzi týmito dvoma národmi.

Musíme pochopiť, že Ruská federácia zohráva mimoriadne dôležitú úlohu vo svetovej politike a má štatút stáleho člena Bezpečnostnej rady OSN. Ruský prezident Vladimir Putin je lídrom, ktorý svojimi slovami a činmi v podstate formuje globálnu agendu. Názor Ruska sa berie do úvahy na celom svete, bez účasti tohto štátu nie je možné vyriešiť ani jeden svetový problém, a to je fakt.

Preto budú mať prezidentské voľby v krajine ako Rusko veľký medzinárodný význam a pritiahnu pozornosť väčšiny krajín sveta.

Vzťahy s Čínou zaujímajú v zahraničnej politike Kazachstanu osobitné miesto. Kazašská spoločnosť za posledných pár rokov zaznamenala pozitívne zmeny vo vnímaní svojho východného suseda. Aké sú vyhliadky na ďalšie budovanie vzťahov s Čínou?

Dnes sa vzťahy medzi Kazachstanom a Čínou aktívne rozvíjajú v duchu priateľstva, dobrých susedských vzťahov a večného strategického partnerstva.

Spolu s prezidentom Si Ťin-pchingom sme odštartovali nových „zlatých tridsať rokov“ spolupráce medzi Kazachstanom a Čínou. Jasným dôkazom toho sú dve návštevy Číny minulý rok.

Počas zásadných rokovaní s lídrom Číny v Si-ane a Pekingu sme dosiahli dôležité dohody a načrtli konkrétne spôsoby ich implementácie. Takéto osobné kontakty plne odrážajú vysokú úroveň vzťahov medzi Astanou a Pekingom. Kazašsko-čínske vzťahy možno s istotou nazvať príkladnými.

Vzájomný obchodný obrat vykazuje bezprecedentný rast – na konci 10 mesiacov roku 2023 dosiahol 24,3 miliardy USD, čím vytvoril nový rekord. Aktívne pracujeme na rozšírení sortimentu exportu našich produktov a zvýšení objemu dodávok do Číny.

Čína je navyše tradične jedným z najväčších investorov do ekonomiky Kazachstanu. Naša krajina už nazhromaždila 24 miliárd dolárov čínskych investícií.

Spoločná hranica s Čínou, výhodná geografická poloha Kazachstanu medzi Východom a Západom – to všetko otvára našej krajine široké vyhliadky na tranzit čínskeho tovaru rôznymi smermi. Počas mojej účasti na treťom fóre vysokej úrovne „Jeden pás, jedna cesta“ v Pekingu boli uzavreté také dôležité dohody ako Dohoda o spoločnom rozvoji transkaspickej medzinárodnej dopravnej cesty a Memorandum o spoločnej výstavbe Ayagoz-Tacheng. železnice boli podpísané. Som presvedčený, že budú ďalším impulzom pre rozvoj odvetvia dopravy a logistiky našej krajiny. Kazachstan pevne podporuje čínsky megaprojekt „One Belt, One Road“, čo opäť dokazuje môj prejav na fóre v Pekingu v októbri minulého roka.

Nadobudnutie platnosti bezvízového režimu medzi Kazachstanom a Čínou je mimoriadne dôležité – Kazachstanci majú teraz právo slobodne navštevovať túto krajinu. Dúfam, že mnohí naši spoluobčania túto možnosť využijú.

Pokiaľ ide o Čínu, nemali by sme mať obavy prinesené zvonka alebo založené na myšlienkach minulých čias. Čína je teraz vysoko rozvinutým štátom, a to aj v oblasti špičkových technológií. Celý svet to uznáva. Pre Kazachstan je preto mimoriadne dôležité spolupracovať s našim východným susedom a efektívne využívať všetky výhody takýchto priateľských vzťahov a vzájomnej dôvery.

Na nedávnom slávnostnom odovzdávaní cien víťazom cien Paryz a Altyn Sapa ste vyzvali svojich krajanov, aby sa tešili a sústredili sa na dlhodobé ciele. Najmä ste povedali, že spoločnosť by nemala skĺznuť do archaizmu a odkloniť sa od cesty pokroku. Čo myslíš? Na čo sa podľa vás musí naša spoločnosť zamerať?

Okrem aktuálnych úloh je pre nás veľmi dôležité zamerať sa na dlhodobé ciele. Často prikladáme veľký význam sekundárnym témam, plytváme energiou na malé témy, alebo čo je ešte horšie, vedie nás falošná agenda niekoho iného. Nesmieme sa tým všetkým nechať rozptyľovať a stratiť zo zreteľa naše strategické vnútroštátne usmernenia.

Okrem toho nesmieme skĺznuť do archaiky a oddávať sa prázdnym diskusiám o minulej veľkosti alebo krivdách. Samozrejme, história je dôležitou zložkou našej národnej identity, a preto štát v tomto smere teraz systematicky koná. Vychádza množstvo tematickej literatúry, vznikajú špecializované vedecké inštitúcie a modernizujú sa existujúce inštitúcie. Nedávno bola ukončená veľká výskumná práca o rehabilitácii obetí stalinských represií. Jedným slovom, štúdium našej stáročnej histórie a obnova historickej spravodlivosti bude vždy jednou z našich priorít.

Oveľa dôležitejšie však nie je to, kým sme boli, ale kým sme a čo je najdôležitejšie, kým budeme. Musíme byť jednotní v pochopení nielen ťažkej cesty, ktorou sme prešli, ale aj toho, o čo sa snažíme. Musíme žiť nie spomienkami na minulosť, ale ašpiráciami do budúcnosti, skutkami, ktoré majú dokázať veľkosť nášho národa.

Musíme sa zbaviť kultúrneho napodobňovania, falošného vlastenectva a bezuzdného vychvaľovania. Zároveň nesmieme zatvárať oči pred existujúcimi nedostatkami, ale pracovať na ich odstránení. To, o čom hovorím, je rozhodujúce pre budúcnosť Kazachstanu v tomto neustále turbulentnom svete.

Pre nový vzostup nášho národa musíme neustále absorbovať všetko, čo je pokrokové, a zbaviť sa všetkého, čo krajinu ťahá späť. V našej spoločnosti sa musí udomácniť kult práce a produktívnej tvorivosti, zvíťaziť sila vedomostí a tvorivého myslenia a prevládnuť princíp pragmatizmu a realistického postoja k životu. Musím povedať pravdu, že nie všetci predstavitelia inteligencie, ktorí sa tvária ako „svedomie národa“, plnia toto vznešené poslanie dôstojne. Namiesto skutočného duchovného pastierstva počúvame fňukanie nad malichernými témami, zvyčajné sebachvály a sťažnosti na úrady pre nevšímavosť k ich materiálnym záležitostiam. Nastavili tak vývoj národnej ideológie na nesprávnu cestu.

Ako pokrokový národ sa musíme pozerať len dopredu, myslieť na to, čo nás spája a nie rozdeľuje. Národné hodnoty musia byť postavené do popredia. Hovoril som o nich veľakrát, ale zopakujem ich znova. Jednota, solidarita, tvrdá práca, kult vedomostí, profesionalita, vzájomná podpora, podnikavosť, iniciatíva, čestnosť, skromnosť, šetrnosť – to je súbor hodnôt a vlastností skutočných občanov a vlastencov. Sú to tí, ktorí urobia náš národ silnejším a umožnia nám dosiahnuť úspech. Pestovaním týchto ideálov budeme môcť formovať novú kvalitu nášho národa.

Nemôžem ignorovať ďalšiu tému, ktorá trápi celú spoločnosť. V poslednom čase sú prípady násilia a krutosti čoraz častejšie. Každý deň prichádzajú správy o bití žien a detí a prípady znásilnenia nie sú nezvyčajné. Aké opatrenia prijíma štát na odstránenie takýchto zločinov?

„Na môj pokyn sa už prijímajú systémové opatrenia na predchádzanie a potláčanie takýchto trestných činov. Zaviedla sa špecializácia vyšetrovateľiek na vyšetrovanie násilných trestných činov páchaných na ženách a deťoch, obnovil sa personálny stav a posilnila sa činnosť útvarov vnútra na ochranu žien pred násilím.

Minulý rok sme zašli ešte ďalej a zrevidovali sme naše prístupy k reagovaniu na domácu kriminalitu. Polícia od 1. júla prešla z deklaratívneho na identifikačný charakter svojej evidencie. Polícia teraz na otvorenie prípadu nepotrebuje vyjadrenie obete domáceho násilia. Výrazne sa posilnila administratívna a trestnoprávna zodpovednosť za domáce násilie. Aby sa eliminoval tlak na obete, bola v takýchto prípadoch odstránená možnosť opakovaného zmierenia strán.

Okrem toho v rámci implementácie môjho posolstva pripravuje skupina poslancov Mažlis návrh zákona, ktorý zabezpečí nové účinné opatrenia na boj proti domácemu násiliu.

Po vražde ženy jej manželom v novembri minulého roka začala na internete pribúdať neoficiálna petícia za sprísnenie trestov za násilie páchané na ženách a deťoch v rodinnej a domácej sfére. Neskôr sa však objavili otázky o jeho oprávnenosti, keďže petičný zákon začne platiť až v apríli tohto roka. Mnohí sa obávajú, že sa problém nezlepší. Povedzte mi rovno: Ste za alebo proti sprísneniu trestov za domáce násilie?

„Podporujem posilnenie princípu „zákona a poriadku“, preto chcem jasne a jednoznačne povedať: podporujem prísnejšie tresty za domáce násilie. Bez ohľadu na to, či uvedená petícia spĺňa požiadavky zákona, názor občanov v nej prezentovaný bude určite zohľadnený – o tom nemožno pochybovať.

Zároveň je dôležité pochopiť, že akékoľvek legislatívne zmeny nebudú účinné, ak spoločnosť nebude mať úplné odmietanie, „nulovú toleranciu“ akýchkoľvek foriem agresie a násilia. Súhlasíte, vyzerá to zvláštne, keď ľudia na jednej strane požadujú prísnejšie tresty za násilie, na druhej strane obdivujú „romantiku“ kriminálneho sveta, povyšujúc filmových hrdinov, ktorí porušujú zákony, či dokonca skutočných zločincov, na idoly. Musíme sa spoločne postaviť proti akýmkoľvek pokusom ospravedlňovať deštruktívne, antisociálne správanie a bojovať proti právnemu nihilizmu. Človek by sa mal rozhodne a jednomyseľne postaviť proti nezákonnosti a krutosti. My ako spoločnosť musíme odmietnuť akékoľvek porušovanie noriem a pravidiel, akékoľvek nerešpektovanie univerzálnych ľudských hodnôt.

Ľudia, s ktorými pracujete, vás opisujú ako náročného lídra. Akými zásadami sa riadite vo svojej personálnej politike a ako budujete vzťahy so svojimi podriadenými?

Pre mňa je zásadne dôležité, aby štátni zamestnanci neboli len profesionálmi, ktorí si bezchybne plnia svoje priame povinnosti, ale aby prejavili iniciatívu a osobným príkladom dokázali užitočnosť a nezvratnosť zmien. Musia disponovať príslušnými znalosťami a kompetenciami, musia mať vysoké ľudské kvality, musia byť zbieraní a disciplinovaní.

Osobná lojalita mojich podriadených nie je pre mňa taká dôležitá ako ich oddanosť myšlienke vybudovať Spravodlivý Kazachstan. Hlavnou požiadavkou na úradníkov a manažérov na všetkých úrovniach je ich schopnosť držať krok s verejnými náladami a udalosťami, počúvať a počuť túžby ľudí, reagovať na ne včas a efektívne a robiť správne rozhodnutia. Musia sa riadiť zásadou „nie človek za štát, ale štát za človeka“.

Pokračujme v personálnych otázkach… Mnoho mladých ľudí má vďaka reformám možnosť realizovať sa v štátnej službe. Mladí ľudia sú dnes zastúpení na všetkých úrovniach, vrátane parlamentu, maslikhatov a ministerstiev. Vždy podporujete predstaviteľov novej generácie. Existuje však názor, že mladým manažérom chýbajú skúsenosti a hĺbka pohľadov. Čo si o tom myslíte?

Verím v našu mladosť. Preto boli prijaté komplexné opatrenia, ktoré otvorili cestu pre mladých ľudí do výkonnej a zákonodarnej moci. Bola vytvorená personálna rezerva prezidentskej mládeže. Mladí odborníci, ktorí prešli niekoľkými fázami výberu, dostali príležitosť obsadiť vedúce pozície vo verejnej službe.

V rámci politických reforiem bola zavedená kvóta pre ženy, mládež a osoby so špeciálnymi potrebami v straníckych volebných listinách a pri rozdeľovaní poslaneckých mandátov. Mnoho mladých vlastencov sa mohlo stať poslancami Mazhili a maslikhatov a hlas mládeže v orgánoch reprezentatívnej moci sa stal hlasnejším. Takéto kroky dali podnet na obnovu vládnych orgánov.

Teraz sa svet mení veľmi rýchlo, už nie z roka na rok, ale takmer zo dňa na deň. Vznikajú nové technológie, profesie a odvetvia, revidujú sa prístupy k práci a manažmentu. V týchto podmienkach narastá úloha mladých ľudí, ktorí sú schopní osvojiť si nové zručnosti a efektívne aplikovať pokročilé vedomosti. Má progresívne myslenie, je zameraná na budúcnosť, na progresívny rozvoj. Preto nemôžem súhlasiť s tým, že mladým ľuďom chýba hĺbka pohľadov. Ale zatiaľ čo mocenské štruktúry musia obsahovať fúziu skúseností a nových myšlienok, experimenty sú tu nevhodné. Viem, že niektorí bezohľadní „experti“ vytrvalo presadzujú tézu, že prezident zablokoval systém, nič nové ani dobré sa nestalo, starý personál zostáva na svojom mieste. Ide o veľký podvod, ktorého konečným cieľom je destabilizácia a podkopanie štátnosti. Zhon môže viesť k nenapraviteľným následkom.

Áno, mladí manažéri nemajú dostatok skúseností, ambície a nedostatok kritickej sebaúcty im niekedy bránia v správnej sebarealizácii. Dávame však šancu ukázať sa novej generácii profesionálov. Táto politika bude pokračovať.

Spomienky prvého prezidenta vyvolali v spoločnosti silnú reakciu. Pravdepodobne ste túto knihu čítali aj vy. Aké sú vaše dojmy ako priameho svedka mnohých rozhodnutí a udalostí spomínaných v knihe? Chystáte sa sám písať svoje pamäti?

Podľa mňa je táto kniha zaujímavá ako kronika budovania nezávislosti. Ako povedal jeden vtip, memoáre sú dôležité, pretože ak existuje len 50 percent pravdy, potom to už stačí na predstavenie rozsahu historických udalostí.

Nursultan Nazarbajev je historická postava, svedok niekoľkých období. Svoju kariéru začal ako komsomolský aktivista za Chruščova, po viac ako šesťdesiatich rokoch rezignoval. Jeho prínos k vytvoreniu nezávislého Kazachstanu je zrejmý, zaslúži si spravodlivé historické hodnotenie.

Zvyčajne so záujmom čítam memoáre, publicistiku a politické eseje. Ale čo sa týka písania vlastných pamätí, momentálne na to nemám náladu.

Hovoria, že ste svojho času zakázali krajskému vedeniu vítať vás kvetmi na rampe a navyše organizovať hody, pompézne koncerty a predstavenia. Je to naozaj pravda?

Počas mojich prvých ciest po krajine ako prezidenta sa miestni akimovia snažili organizovať veľkolepé ceremónie, luxusné hostiny a inštalovať billboardy. Táto prax bola zastavená. Regióny navštevujem pracovne, s biznis programom. Som si istý, že táto prax práce na zemi sa udomácni a úplne sa vzdialime od obradov so zapojením verejnosti a veľkých výdavkov finančných prostriedkov.

Kassym-Zhomart Kemelevich, ďakujem za zmysluplný rozhovor. Som si istý, že nás čaká rok plný udalostí. Na záver by som rád položil ešte jednu osobnú otázku: Ako ste oslávili nový rok 2024?

Nový rok je samozrejme dôležitým míľnikom spojeným so zmenou kalendárnych dátumov. Stalo sa samozrejmosťou, že v týchto dňoch zhŕňame určité výsledky a robíme si plány do budúcnosti. Zároveň pre mňa Nový rok nemá posvätný význam. Okrem toho by sme nemali zabúdať, že máme aj svoj vlastný Nový rok – Nauryz, ktorý predstavuje začiatok nového životného cyklu prírody.

Nauryz symbolizuje obnovu a treba ho oslavovať aj novým spôsobom: zmysluplne, kreatívne, so zavedením nových charakteristických prvkov. Som si istý, že to prispeje ku konsolidácii spoločnosti a posilneniu našej národnej identity.

Na záver by som chcel zaželať všetkým svojim krajanom šťastie a prosperitu! Hlavne nech je v našej krajine harmónia a pokoj! Nech sa darí nášmu rodnému Kazachstanu!