Anetta Čaplánová a Ľubomír Darmo o hodnotení kvality vedy a výskumu v Slovenskej republike

BRATISLAVA – Pedagógovia Katedry ekonomickej teórie Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave Anetta Čaplánová a Ľubomír Darmo prispeli medzinárodnej publikácie Assesing the impact and the quality of research: Manual and selected practice. (Hodnotenie dopadu a kvality výskumu: Manuál a vybraná prax.).

Opisujú kvalitu výskumu z hľadiska slovenskej akreditačnej autority. Medzinárodnému vedeckému spoločenstvu v svojej kapitole priblížili klasifikáciu vedeckých prác – štúdií, monografií, učebníc a iných výstupov vedeckej činnosti na Slovensku. Publikácia vznikla v rámci vzdel´vacieho projektu Európskej únie Erazmus+.

.Na Slovensku je akreditačnou autoritou Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo.  Je to verejnoprávna inštitúcia, ktorej úlohou je vykonávať činnosti externého zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike. Bola zriadená zákonom č. 269/2018 Z. z. ako právnická osoba so sídlom v Bratislave.

Poslaním agentúry je prispievať k zlepšovaniu kvality vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike nástrojmi externého zabezpečovania kvality podľa princípov ESG 2015 a v súlade s očakávaniami strán zainteresovaných na vzdelávaní. Agentúra poskytuje vysokým školám odborný a nezávislý pohľad na kvalitu vzdelávania a posilňuje kultúru kvality. Agentúra rozhoduje najmä vo veciach týkajúcich sa udeľovania oprávnení vysokým školám na základe ich žiadostí a tiež plní ďalšie súvisiace úlohy.