Ako funguje doplnkové dôchodkové sporenie

Doplnkové dôchodkové sporenie je založené na dobrovoľnom fondovom financovaní budúceho dôchodku. To znamená, že zamestnanec si mesačne odkladá určitú sumu do príspevkového fondu – zamestnanec do neho prispieva. Do fondu mu môže prispievať aj zamestnávateľ. Príspevky sa investujú do cenných papierov a iných finančných nástrojov.  Po splnení podmienok sporenia, teda po odchode do dôchodku sa peniaze premiestňujú do výplatného  fondu. Z neho sa vyplácajú mesačne dávky- doplnkový dôchodok. Povedzme si ako to funguje v praxi.

Doplnkové dôchodkové sporenie vzniká na základe zmlúv – medzi doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou a zamestnancom a súčasne medzi doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou a zamestnávateľom. Výška a lehoty príspevkov sa určujú v zmluve. Príspevky na doplnkový dôchodok sa prevádzajú mesačne. Sú evidované na osobnom účte účastníka doplnkového dôchodkového sporenia. Zamestnávateľ prispieva najmenej 2 % z mzdového základu konkrétneho zamestnanca. Zamestnanec si môže od daňového základu ročne dopočítať sumu, ktorej výšku stanovuje zákon.

Peniaze v systéme dôchodkového sporenia spravuje doplnková dôchodková spoločnosť. Je to akciová spoločnosť. Môže vzniknúť a fungovať len na základe povolenia orgánu, ktorý dohliada nad finančným trhom. Na Slovensku je to Národná banka Slovenska. Štartovací kapitál doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 1, 67 mil. EUR (v minulosti 50 mil. SKK). Úlohou doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je správa doplnkových dôchodkových fondov. Znamená to, že táto spoločnosť má na starosti výber príspevkov, správu a riadenie investícií a administratívne činnosti spojené so sporením na doplnkový dôchodok.

Doplnková dôchodková spoločnosť vytvára a zakladá najmenej jeden výplatný príspevkový doplnkový dôchodkový fond a najmenej jeden výplatný doplnkový dôchodkový fond. Oba fondy nemajú právnu subjektivitu a nie sú majetkovo prepojené s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, ktorá ich spravuje Znamená to, že fondy a ich správca hospodária samostatne a týmto spôsobom sa eviduje aj ich majetok.

Peniaze, ktoré sú príspevkom do doplnkových dôchodkových fondov a eviduje vo forme doplnkovej dôchodkovej jednotky. Jej hodnota sa vyjadruje v eurách a eviduje sa s presnosťou na šesť desatinných miest napríklad 1, 111 111. Pri výpočte doplnkovej dôchodkovej jednotky sa používa ekonomická kategória čistá hodnota majetku (aktív), ktorá je rozdielom medzi majetkom fondu a jeho záväzkami. Čistá hodnota majetku sa vypočítava správcom každý deň.

Každý doplnkový dôchodkový fond ako aj iné fondy má svoj štatút. Ten obsahuje zameranie a ciele investičnej stratégie doplnkového dôchodkového fondu, teda aké finančné nástroje a cenné papiere bude fond nakupovať. Okrem toho štatút fondu obsahuje výšku odplaty, ktorú správca vyberá za jeho správu a spôsob jeho výpočtu.

Doplnkové dôchodkové fondy môžu investovať len do cenných papierov, ktoré sa obchodujú v členských štátoch Európskej únie alebo v štátoch, ktoré sú členmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ale na iných regulovaných trhoch.  Príspevkové fondy môžu investovať do akcií, dlhopisov, iných dlhových cenných papierov a nástrojov peňažného trhu. Okrem toho môže príspevkový doplnkový  dôchodkový fond investovať do podielových listov otvorených podielových fondov, ktoré investujú do akcií, dlhových nástrojov, nástrojov peňažného trhu, ale aj nehnuteľností. Môže investovať len vtedy ak fondy zverejňujú ročné a polročné správy o hospodárení.

Fondy majú pravidlá rozloženia rizika, ktoré schvaľuje Národná banka Slovenska. Pravidlá rozloženia rizika hovoria o tom aký môže byť najväčší percentuálny podiel jednotlivých cenných papierov v portfóliu fondu. Jednotlivé obmedzenia sa týkajú druhov cenných papierov, subjektov, ktoré ich vydali a skupín krajín kde boli vydané a kde sa s nimi obchoduje.

Z doplnkového dôchodkového sporenia sa vypláca niekoľko druhov dávok (dôchodkov). Je to doplnkový starobný dôchodok vo forme doživotného doplnkového starobného dôchodku a dočasného doplnkového starobného dôchodku. Okrem toho sa vypláca doplnkový výsluhový dôchodok vo forme doplnkového výsluhového dôchodku alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku. Ďalšími formami výplaty je jednorazové vyrovnanie alebo odstupné.

Doplnkový starobný dôchodok sa vypláca ak si naň účastník systému sporil najmenej desať rokov a dosiahol najmenej vek 55 rokov.  Dočasný doplnkový starobný dôchodok sa vypláca najmenej 5 rokov. Suma dôchodku sa vypočítava na základe toho koľko si účastník systému nasporil., teda v závislosti od aktuálneho stavu osobného účtu sporiteľa.

Vyplácanie doplnkového výsluhového dôchodku je podmienené minimálnym obdobím sporenia pri povolaní, ktoré sú zaradené do kategórií na ochranu zdravia 3 a 4, alebo sú tanečnými umelcami, alebo hráčmi na dychový nástroj. Dovŕšenie veku potrebného na vyplácanie doplnkového dôchodku dokladuje účastník systému.  Vyplácanie tohto typu dôchodku predpokladá sporenie v dĺžke najmenej 5 rokov.