Čo je to ukazovateľ hrubý domáci produkt – HDP

Hrubý domáci produkt (HDP, v medzinárodných prameňoch GDP z anglického Gross Domestic Product) je finálna celková peňažná hodnota statkov a služieb vytvorená za dané obdobie na určitom území. Tento ukazovateľ sa používa v makroekonómiu na určovanie výkonnosti ekonomiky štátov. Časovým obdobím býva zvyčajne rok. V medzinárodných porovnaniach sa tiež používa HDP na obyvateľa (HDP na hlavu).

Produkt je pojmu tokov (udáva sa v peniazoch za určité časové obdobie). Na rozdiel od bohatstva, ktoré predstavuje stav, predstavuje produkt prírastok bohatstva. Z analýz vyplýva príčinná súvislosť HDP so spotrebou energie (HDP je teda takmer vyjadrením miery spotreby bez ohľadu na kvalitu produktu).

HDP je kľúčovým ukazovateľom vývoja národného hospodárstva, meria výkonnosť ekonomiky. Ide o ukazovateľ zahŕňajúcu novovytvorenej hodnoty, ktorý slúži na odhad ekonomického rozvoja krajiny. HDP vo finančnom vyjadrení predstavuje hodnotu všetkého, čo bolo novo v krajine vytvorené za sledované obdobie – rok, štvrťrok.

HDP nutne nevyjadruje kvalitu života a bohatstvo občanov v danom štáte. Stal sa obľúbenou veličinou ako medzi ekonómami, tak medzi laickou verejnosťou, pretože vďaka nemu je možné elegantne jediným číslom opísať a porovnávať stav jednotlivých ekonomík. Takéto zjednodušenie musí nevyhnutne narážať na celý rad problémov. Je teda potrebné mať na pamäti, že hoci HDP relatívne dobre vyjadruje bohatstvo občanov danej krajiny v porovnaní s okolím, drobným rozdielom netreba prikladať výraznú váhu. Obdobne je nutné nazerať na medziročný rast či pokles HDP, u ktorého môže byť koncentrácia na desatiny percent zbytočná.