ABECEDA FINANCIÍ – Netting

Netting znamená započítanie hodnoty viacerých pozícií alebo platieb, ktoré sa majú vymeniť medzi dvoma alebo viacerými stranami.

Môže sa použiť na určenie, ktorej strane patrí odmena v dohode s viacerými stranami. Netting je všeobecný pojem, ktorý má množstvo špecifickejších použití, a to aj na finančných trhoch.

Netting je metóda znižovania rizík vo finančných zmluvách kombináciou alebo agregáciou viacerých finančných záväzkov, aby sa dospelo k čistej sume záväzku. Netting sa používa na zníženie vyrovnania, úverových a iných finančných rizík medzi dvoma alebo viacerými stranami.

Netting sa často používa pri obchodovaní, kde investor môže kompenzovať pozíciu v jednom cennom papieri alebo mene inou pozíciou v rovnakom alebo inom cennom papieri. Cieľom nettingu je kompenzovať straty v jednej pozícii ziskami v inej. Napríklad, ak je investor krátky 40 akcií cenného papiera a dlhý 100 akcií toho istého cenného papiera, pozícia je čistá dlhá 60 akcií.

Vzájomné započítanie sa používa aj vtedy, keď spoločnosť podá návrh na vyhlásenie konkurzu, pričom strany majú tendenciu vzájomne si navzájom započítať zostatky, ktoré si navzájom dlhujú. Nazýva sa to aj doložka o započítaní alebo zákon o započítaní. Inými slovami, spoločnosť, ktorá obchoduje s neplatiacou spoločnosťou, môže kompenzovať akékoľvek peniaze, ktoré dlhuje neplatiacej spoločnosti, peniazmi, ktoré im dlhuje. Zvyšok predstavuje celkovú dlžnú sumu nimi alebo im, ktorú je možné použiť v konkurznom konaní.

Spoločnosti môžu tiež použiť netting na zjednodušenie faktúr tretích strán, čím sa v konečnom dôsledku zredukujú viaceré faktúry do jednej. Napríklad niekoľko divízií vo veľkej dopravnej spoločnosti nakupuje zásoby papiera od jedného dodávateľa, ale dodávateľ papiera používa tú istú prepravnú spoločnosť aj na prepravu svojich produktov iným. Započítaním sumy, ktorú každá strana dlhuje druhej strane, je možné vytvoriť jednu faktúru pre spoločnosť, ktorá má neuhradenú faktúru. Túto techniku ​​je možné použiť aj pri prevode finančných prostriedkov medzi dcérskymi spoločnosťami.