ABECEDA FINANCIÍ – NBS v Eurosystéme

Eurosystém, tvorený Európskou centrálnou bankou a národnými centrálnymi bankami členských štátov, ktoré zaviedli euro, je menovým orgánom eurozóny. Národná banka Slovenska sa stala súčasťou Eurosystému 1. januára 2009.

Primárnym cieľom Eurosystému je udržiavať cenovú stabilitu. Zároveň sa Eurosystém usiluje o zachovanie finančnej stability a presadzuje finančnú integráciu v Európe.

Európsky systém centrálnych bánk  (ESCB) pozostáva z ECB a národných centrálnych bánk všetkých členských štátov EÚ bez ohľadu na to, či prijali alebo neprijali euro. Okrem krajín eurozóny sem patria národné centrálne banky štátov s osobitným postavením ako je Dánsko a štátov s udelenou výnimkou. Tými sú  Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Švédsko.

Štáty s osobitným postavením alebo udelenou výnimkou majú stále svoju vlastnú národnú menu, vykonávajú vlastnú menovú politiku a ich národné centrálne banky si zatiaľ ponechávajú svoju nezávislosť v otázkach menovej politiky. Eurosystém a ESCB budú existovať paralelne dovtedy, kým sa všetky členské štáty EÚ nestanú členmi eurozóny.