ABECEDA FINANCIÍ – ako funguje menová politika

Menová politika, alebo monetárna politika  je proces (politika), ktorým vláda, centrálna banka alebo iné menové inštitúcie reguluje množstvo peňazí v obehu a/alebo úrokovú mieru.

Ak je pritom cieľom podpora všeobecnej hospodárskej politiky. Môže sa robiť pomocou zmeny pomeru ponuky peňazí a dopytu po peniazoch, hovoríme o vnútornej menovej politike, peňažnej politike či peňažnej a úverovej politike. Ak je pritom cieľom riadenie menového kurzu, teda to v akom pomere sa vymieňa domáca mena za zahraničné meny, hovoríme o vonkajšej menovej politike, menovej politike, v užšom zmysle slova, kurzovej politike alebo devízovej politike.

Základnými východiskovými determinantmi monetárnej politiky sú: úloha peňazí v ekonomike a pri rozhodovaní ekonomických subjektov, postavenie centrálnej emisnej banky; existujúca štruktúra bankového systému; rozsah a intenzita platobného styku so zahraničím a systémom menového kurzu.

  • konečný cieľ – udržanie cenovej stability
  • sprostredkujúce ciele – monetárne kritériá (peňažná zásoba, menový kurz, dopyt a ponuka peňazí, úroková miera)
  • operatívne ciele – operatívne monetárne kritériá (úroková sadzba, menová báza)

Monetárne kritériá predstavujú peňažné kategórie a tie premenné monetárne veličiny, ktoré sa nachádzajú bližšie ku konečnému cieľu a ďalej od konkrétnych cieľov a nástrojov menovej politiky.

Operatívne ciele sú veličiny, ktoré ležia v kauzálnom reťazci bližšie k nástrojom centrálnej banky. Platí, že niektoré tieto ciele sú navzájom nezlučiteľné, preto si konkrétna centrálna banka vyberá len niektoré z nich. Vyberá si ich podľa toho, akú dôležitosť im prisudzuje a aké má predpoklady merať dosahovanie týchto cieľov.