Zamestnanosť SR začiatkom roka neklesla, pribudlo pracujúcich v službách a najmä v Bratislavskom kraji

BRATISLAVA – Zamestnanosť SR začiatkom roka neklesla, pribudlo pracujúcich v službách a najmä v Bratislavskom kraji.

Počet pracujúcich medziročne mierne vzrástol v 11 z 18 sledovaných odvetví ekonomiky. Vývoj podporil najmä prírastok pracujúcich v službách dobiehajúcich dopady pandémie. Vo výrobných odvetviach zamestnanosť klesla, čo ovplyvnil najmä pokles v najpočetnejšom odvetví ekonomiky v priemysle.

Na slovenskom trhu práce podľa Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS) pracovalo v prvom štvrťroku 2023 takmer 2 milióny 580-tisíc osôb. Počet pracujúcich2) sa medziročne zvýšil o 6,5 tisíc osôb, zamestnanosť vzrástla o 0,3 %.

Celková zamestnanosť sa medzikvartálne (oproti predchádzajúcemu štvrťroku) po sezónnom očistení nezmenila a ostala na úrovni 2 milióny 604-tisíc pracujúcich.

Miera zamestnanosti, ktorá vyjadruje podiel pracujúcich z celkového počtu obyvateľstva sa medziročne zvýšila o 0,3 percentuálneho bodu (p. b.) na 76,8 %.

Prírastok počtu pracujúcich zaznamenalo celkovo 11 z 18 sledovaných odvetví ekonomiky. V službách pribudlo takmer 63-tisíc pracovníkov, ale vo výrobných odvetviach naopak, počet pracujúcich klesol o 56-tisíc osôb.

Služby, najviac poškodené dôsledkami pandémie, pokračovali v medziročnom náraste počtu pracujúcich, zamestnanosť aktuálne vzrástla o 4 %. Pracovalo v nich približne 1 milión 622-tisíc osôb, takmer 63 % všetkých pracujúcich.

Rast zamestnanosti v službách najvýznamnejšie ovplyvnil prírastok pracujúcich vo veľkých odvetviach zamestnávajúcich nad 150-tisíc ľudí – v zdravotníctve aj v obchode  pribudlo v každom viac ako 20 tisíc pracujúcich. Najdynamickejšia zmena sa prejavila v menších odvetviach – vo finančných službách medziročne vzrástla zamestnanosť o 25,2 % a v administratívnych službách o 16,5 %. Výraznejší medziročný úbytok nastal v umení, zábave a rekreácii, a tiež  v činnostiach nehnuteľností.

Z regionálneho hľadiska počas 1. štvrťroku 2023 počet pracujúcich medziročne vzrástol v štyroch z ôsmich krajov, najviac v Bratislavskom kraji o vyše 4 %. V regióne s najvyšším podielom na zamestnanosti tak medziročne pribudlo približne 15-tisíc pracúcich mužov a žien. Miernejší rasty bol zaznamenaný v Žilinskom, Prešovskom a Košickom kraji. V ďalších štyroch krajoch zamestnanosť medziročne klesala, ale nie dramaticky.