Uzbekistan: aká je ekonomika chudoby vo svete

TAŠKENT – „Ekonomika chudoby“ bola témou prvého okrúhlelo stola na Prvom medzinárodnom investičnom fóre 2022 v Uzbekistane. Podujatie moderovala výkonná riaditeľka SmartGov consulting Aziz Umarova.

Rečníci – námestník ministra investícií a zahraničného obchodu Olimchon Rustamov, riaditeľ Centra pre ekonomický výskum a reformy Obid Khakimov, rezidentný predstaviteľ UNDP v Uzbekistane Matilda Dimovska, riaditeľka pre západný Balkán/Blízky východ/Áziu, Francúzska rozvojová agentúra Philippe Orliange.

Pandémia koronavírusu ukázala, že v kríze to majú najťažšie tí, ktorí žijú pod hranicou chudoby. Napriek medzinárodnému úsiliu o zníženie finančných rozdielov medzi rôznymi segmentmi obyvateľstva je chudoba značná. Preto odstránenie chudoby vo všetkých jej formách zostáva jedným z najvážnejších problémov, ktorým ľudstvo čelí.

Riaditeľ Centra pre ekonomický výskum a reformy Obid Khakimov vo svojom prejave poznamenal, že v Uzbekistane až do roku 2016 neboli otázky súvisiace s chudobou nastolené. Problém prvýkrát otvorene nastolil prezident v roku 2020. Na jeho riešenie boli určené konkrétne ciele. V podmienkach pandémie sa otázka odstránenia chudoby stala ešte naliehavejšou. Zdôraznil tiež, že Uzbekistan podniká rozhodné kroky na odstránenie sociálnej nerovnosti. Najmä jedným z prvých a najdôležitejších krokov v tomto smere bolo zriadenie Ministerstva hospodárskeho rozvoja a znižovania chudoby. Dôraz sa kladie na dôležitosť komplexného riešenia tohto problému vrátane otázok vzdelávania, životného prostredia, rodovej rovnosti a rozvoja podnikania.

Vláda koná najmä v súlade s rezolúciou Valného zhromaždenia OSN prijatou na Summite OSN o trvalo udržateľnom rozvoji v septembri 2015, ako aj organizuje systematickú prácu na dôslednom plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja globálnej agendy OSN do roku 2030.  Kabinet ministrov 20. októbra 2018 schválil 16 národných cieľov trvalo udržateľného rozvoja a 127 súvisiacich cieľov na obdobie do roku 2030. Prvým z nich je zníženie sociálnej zraniteľnosti. Podľa oficiálnych štatistík sa v roku 2020 podiel obyvateľov žijúcich pod národnou hranicou chudoby znížil zo 17,7 percenta v roku 2010 na 11,5 percenta v roku 2020.

Ako vidíte, problém pretrváva. Na tomto základe sa v rámci „okrúhleho stola“ diskutovalo o otázkach ako sociálna ochrana a sociálne zabezpečenie: prehodnotenie úlohy sociálneho štátu pri ochrane chudobných a najzraniteľnejších častí spoločnosti, výdavky a politiky zamerané na zraniteľné segmentov obyvateľstva, udržateľnosť inštitúcií verejnej správy, ktorá je rozhodujúca pre budovanie odolnosti národných inštitúcií voči budúcim vonkajším šokom.

Stála predstaviteľka UNDP v Uzbekistane Matilda Dimovska poznamenala, že hlavným posolstvom Cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN je nenechať nikoho pozadu. Preto je v otázkach odstraňovania chudoby potrebné venovať pozornosť predovšetkým ľudskému kapitálu. Dnes už nestačí len vyviesť človeka zo stavu núdze. Sociálna ochrana by mala byť zameraná na posilnenie postavenia, nielen na podporu. Tento prístup vám pomôže napredovať.

“Sme veľmi radi, že Uzbekistan buduje kompetentnú politiku v tomto smere a kladie ľudské hodnoty nad všetko ostatné,” povedala.

Riaditeľ francúzskej rozvojovej agentúry pre západný Balkán/Stredný východ/Áziu Philippe Orliange vo svojom prejave poznamenal, že práu na odstránení chudoby treba posudzovať v kontexte skutočnosti, že pandémia sa ešte neskončila, ako aj v kontexte klímy zmeniť. Tieto javy totiž spravidla najviac postihujú zraniteľné skupiny obyvateľstva. Poznamenal, že by sme nemali čakať na ďalšiu krízu, ale musíme pracovať hneď. Zdôrazňuje sa, že pandémia odhalila potrebu viacerých reforiem, a to aj v daňovej oblasti na rovnomerné rozdelenie príjmov. Uzbekistan sa týmto smerom uberá veľmi kompetentne a cieľavedome. Ak sa zameriame na slogan SDGs – nikto nezostane pozadu, potom je potrebné rozhodovať sa na základe týchto otázok.