Zabezpečenie makroekonomických rizík opciami

Riziká týkajúce sa celkového vývoja národného hospodárstva, ktoré sa zvyknú pomenovávať makroekonomické riziká, majú význam tak pre fyzické, ako aj právnické osoby. Pre účastníkov finančných trhov sú očakávania týkajúce sa ekonomickej situácie kritické práve kvôli prijatiu rozhodnutí o rozdelení aktív a riadeniu rizík. Zverejňovanie údajov o ekonomike má vždy podstatný vplyv na trhy. Snaha riadiť podobné riziká existovala vždy, len donedávna neexistovali finančné nástroje, ktoré by to umožňovali, alebo zodpovedali tejto úlohe.
Finančné aktíva, ktoré sú odvodené (deriváty) od makroekonomických údajov sa po prvý raz objavili v roku 2002. Spolu ich začali rozpracovávať Goldman Sachs a Deutsche Bank. Samotná myšlienka podobných termínovaných a opčných kontraktov sa objavila v čase zrodu finančného inžinierstva. Vtedy však ani jedna inštitúcia, ktorá by bola schopná podporiť a pretaviť do života myšlienku finančných aktív odvodených od makroekonomických údajov, nepovažovala za potrebné presadiť ju v praxi.
Existovali tri otázky, ktoré spochybňovali uskutočnenie myšlienky aktív odvodených od makroekonomických údajov.

Tri otázky

Prvá sa týkala toho, peňažný ekvivalent ekonomických údajov ako podkladového aktíva je diskrétnou veličinou, pretože ekonomické veličiny sa zverejňujú v určitých časových intervaloch a po istom čase sa môžu revidovať. Znamená to, že ekonomické údaje sa nepovažovali za vhodné, aby mohli vystupovať ako podkladové aktívum pre odvodzovanie finančného aktíva, s ktorým sa voľne obchoduje.
Druhou otázkou bola nejasnosť toho ako dosiahnuť vysoké objemy obchodov a likvidity, teda rýchlej možnosti výmeny tohto aktíva za peniaze a naopak.
Treťou otázkou bola nedôvera a pochybnosti týkajúce sa priezračnosti metód výpočtu makroekonomických údajov.
Pokus newyorskej Burzy Kávy, Cukru a Kakaa (Coffee, Sugar and Cocoa Exchange) zorganizovať trh termínovaných kontraktov kde v úlohe podkladového aktíva mal vystupovať index spotrebiteľských cien nemal  začiatkom osemdesiatych rokov odozvu medzi účastníkmi trhu derivátov. Podobný experiment Londýnskej burzy termínovaných a opčných kontraktov  (London Futures and Options Exchange), počas ktorého boli začiatkom deväťdesiatych rokov vytvorené aktíva odvodené od cien nehnuteľností sa skončil začiatkom deväťdesiatych rokov, lebo sa stalo verejne známe, že objemy obchodov sa umelo zvyšovali.
Čo sa týka záujmu investorov o ochranu pre infláciou, v tomto čase jednoduchšie nástroje, ktoré vyvolali záujem trhov. Napríklad v januári 1997 Štátna pokladnica USA po prvý raz vydala dlhové cenné papiere, ktoré sú chránené pred infláciou (Treasury Inflation Protected Securities, alebo TIPS). Okrem toho mnohé poisťovacie spoločnosti vytvorili dlhopisy, ktorých menovitá hodnota je naviazaný na určitý index alebo k ekonomickej udalosti.
Avšak deriváty naviazané na ekonomické údaje umožňujú riadiť širšie spektrum ekonomických rizík. Ide o pružné trhové nástroje, ktoré lepšie zodpovedajú neustále meniacim sa ekonomikcým podmienkam.

Ekonomické údaje

Obchodovanie s  derivátmi odvodenými od ekonomických údajov sa uskutočňuje vo forme holandskej aukcie pomocou technológie, ktorú vyrobila newyorská firmy Longitude. Jej forma umožňuje zabezpečiť likviditu trhu derivátov, ktorých východiskové aktívum je veľmi špecifické. Používaný mechanizmus umožňuje optimalizovať vytváranie cien a porovnanie všetkých nákupných a predajných pokynov. Na tomto trhu sa predávajú opcie, ktoré sú binárne, teda zrkadlovité. Veľkosť zisku investora, pri opciách „in the money“ závisí od ceny podkladového aktíva a ceny opčnej prémie. Za opcie „in the money“ dostávajú investori fixnú sumu a za opcie „out of money“ nedostávajú nič.
Tieto názvy opcií sa objavili práve preto, lebo existujú len dve možné riešenia. Napríklad investor získava 1 USD, ak sa zväčšilo množstvo pracovných miest v ekonomike za posledný mesiac v rozpätí medzi 100 000 až 125 000, ináč nedostane nič. Množstvo nových pracovných miest je rozbité na intervaly po 25 000 miest. Na tieto ekonomické indikátory sa zvyčajne ponúka 12 opcií. Makléri môžu kupovať, alebo predávať opcie na pôžičku (na krátko), najmú vtedy ak sa im hodnota opcií a podkladového aktíva nepozdáva.
 V júni 2005 Chicagská komoditná burza (Chicago Mercantile Exchange a Goldman Sachs oznámili, že vytvorili podnik podporujúci rozvoj trh s aktívami odvodenými od makroekonomických údajov. V podstate spoločné úsilie bolo zamerané na to, aby sa zdokonalil systém obchodovania s derivátmi, ktorý používal Goldman Sachs.
Podpísaná dohoda umožnila mimo burzovému trhu získať burzový status.
Nový trh finančných aktív odvodených od makroekonomických údajov nesie názov  CME Auction Market.
V rámci partnerstva CME uskutočňuje klíring, čo zvyšuje dôveryhodnosť a podporuje stabilitu trhu. Okrem  toho CME poskytuje nevyhnutnú technologickú podporu. Uskutočňuje v elektronickej platforme Longitude.
Okrem binárnych opcií sa na CME obchoduje o obyčajnými opciami  a termínovanými kontraktmi.
Ich hodnota sa vypočítava na základe údajov o binárnych opciách.
Prvé obchody sa na CME Auction Market sa uskutočnili 29. septembra 2005. V tento deň sa obchodovali údaje na počet osôb, ktoré sa zaregistrovali kvôli poskytovaniu podpory v nezamestnanosti v USA. Momentálne sa na CME Auction Market obchoduje s ôsmimi derivátmi odvodenými od ôsmich ekonomických ukazovateľov:
1) základný index spotrebiteľských cien,
2) základný index výrobnej sféry PMI,
3 ) maloobchodný predaj bez zohľadnenia automobilov,
4) počet nových záujemcov o podporu v nezamestnanosti.,
5 ) počet nových pracovných miest,
6 ) hrubý domáci produkt USA,
7 ) bilancia zahraničného obchodu USA,
8) harmonizovaný index spotrebiteľských cien eurozóny (HICP) okrem cien tabaku.
Deriváty odvodené od makroekonomických údajov nevyhovujú väčšine investorov. Aukcií sa však môžu zúčastňovať inštitucionálni investori a bohaté fyzické osoby. Vo všeobecnosti je známe, že ich aktíva musia byť väčšie ako
10 mil. USD. V zvláštnych prípadoch sa môže táto suma znížiť na 5 mil. USD. Časom sa však situácia môže zmeniť a tento trh môže byť neskôr prístupný a príťažlivý aj pre menších hráčov.
Dôležitým kladným momentom tohto trhu je to, že v sebe nesie informácie o očakávaniach účastníkov trhu. Na základe údajov je možné poznať názor účastníkov trhu na makroekonomický vývoj.
Prémie za opcie centy / pravdepodobnosť v % – počet nových pracovných miest v ekonomike USA v tisícoch
0 a menej
8
0-25
6,2
25-50
8,8
50-75
8,7
75-100
18,7
100-125
13,7
125-150
12,6
150-175
7,8
175-200
5,9
200-225
4,1
225-250
2,7
205 a viac
2,9
V tabuľke sú predstavené prémie na opcie spojené s prvými žiadosťami na podporu v nezamestnanosti, s ktorými sa obchodovalo 6. októbra 2006. Pozrieme si teda konkrétny príklad. Pri podmienke, že počet pracovných miest v ekonomike stúpne o množstvo, ktoré je v intervale medzi 75 – 100 tisíc, obchodníci sú ochotní zaplatiť prémiu
0,187 USD za opciu , ktorá prinesie 1 USD. Znamená to, že pravdepodobnosť tohto výsledku je 18,7 %.
Získanie pravdepodobného výsledku je závislé od intuície. Tento prístup bol testovaný na fungovaní iných trhov. V súhrne opčné prémie súvisiace so všetkými navrhovanými opciami sú distribúciou všetkých pravdepodobných výsledkov.
Stabilný rozvoj trhu derivátov naviazaných na ekonomické údaje má dlhodobý kladný efekt. Pre investorov, ktorí sú vystavení makroekonomickým rizikám, je očividný. Ešte pred vznikom trhu v roku 2002 zabezpečovali svoje pozície pomocou vtedy existujúcich finančných nástrojov. Teraz však majú možnosť využiť na tento účel nástroje, ktoré sú stopercentne naviazané na makroekonomické údaje. Hovorí sa, že riadenie rizika je oveľa efektívnejšie vtedy ak sú faktory rizika presne určené a od seba vzájomne oddelené.