Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov

Štatistický úrad  SR aktuálne zverejňuje druhú sadu údajov zo Sčítania obyvateľov domov a bytov 2021.

Ide o rozšírené údaje o počtoch obyvateľov až na úroveň jednotlivých obcí, údaje o veľkostných skupinách obcí, o náboženskom vyznaní, národnosti, ďalšej národnosti a materinskom jazyku.

V Slovenskej republike máme 2 890 obcí, a k 1. januáru 2021 v nich žilo 5 449  270  obyvateľov. Z hľadiska veľkostných skupín obcí najviac, až 1 463 obcí (51 %), patrí do  dvoch veľkostných skupín,  a to do skupiny od 200 do 499 obyvateľov alebo  do skupiny od 500 do 999 obyvateľov.

Súčasne až 55,8 % obyvateľov SR (3,04 milióna) uviedlo rímskokatolícke náboženské vyznanie. Z hľadiska početnosti potom nasleduje evanjelické vyznanie s 5,3 %, 287 000 a gréckokatolícke  vyznanie so 4 %, 218 000.

Druhou najpočetnejšou skupinou sú obyvatelia bez náboženského vyznania. Takmer 1,3 milióna obyvateľov, teda 23,8 %osôb, uviedlo, že je bez náboženského vyznania.

Z celkového počtu trvalo bývajúcich si maďarskú národnosť uviedlo 7,75 % obyvateľov (422,1 tisíca osôb), rómsku 1,23 % (67,2 tisíca osôb), rusínsku 0,44 %,  t. j. 23,7 tisíca, ukrajinskú 0,17 % , t. j. 9,4 tisíca a českú 0,53 % (t. j. 29-tisíc osôb).

Údaje v podobe tabuliek, grafov a kartogramov, ako aj aktuálne údaje sú zverejnené na www.scitanie.sk