Vlaňajší deficit verejných financií SR sa znížil na 5,5 % HDP, pomohli najmä dane z príjmov firiem

BRATISLAVA – Deficit verejnej správy v roku 2020 dosiahol 5,062 mld. eur, čo predstavovalo hodnotu 5,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) Slovenskej republiky. Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Dlh verejnej správy v roku 2020 dosiahol 55,010 miliardy eur, čo bolo na úrovni 59,74 % HDP. Oba ukazovatele si v porovnaní s pôvodným jarným odpočtom polepšili

Štatistický úrad SR aktuálne zverejnil Správu o deficite a dlhu SR, ktorá spresňuje jarné predbežné hodnoty hospodárenie sektora verejnej správy SR za rok 2020 a aktualizuje dáta od roku 2017. Hodnoty pre rok 2021 predstavujú aktuálny odhad deficitu, dlhu aj HDP.

V porovnaní s jarnou notifikáciu (prvé predbežné dáta o deficite a dlhu) hospodárenia štátu v minulom roku skončilo s nižším deficitom o takmer 547mil. eur, čo predstavuje zníženie zo 6,16 % na 5,50 % HDP. Celkový dlh verejnej správy je aktuálne nižší o 171 mil. eur, čo je o 0,83% p. b. menej, ako bola hodnota v apríli.

ŠÚ SR predložil správu Európskej komisii (EK) v pravidelnom termíne k 1. októbru (tzv. jesenná EDP notifikácia). SR v zmysle medzinárodných záväzkov zostavuje údaje o dlhu a deficite za sektor verejnej správy pre posúdenie plnenia tzv. Maastrichtských kritérií v oblasti rozpočtu a zasiela ich pravidelne dvakrát ročne EK (Eurostatu), vždy k 1. aprílu a spresnené údaje k 1. októbru kalendárneho roka.

Deficit verejných financií sa v roku 2020 medziročne zvýšil o 3,809 miliardy eur, čo predstavuje medziročný nárast o 4,14 percentuálneho bodu (p. b.) HDP. Ústredná štátna správa hospodárila s deficitom 5,591 mld. eur, hodnota deficitu sa zvýšila o 4,022 mld. eur. Miestna samospráva aj fondy sociálneho zabezpečenia hospodárili s miernym prebytkom. Dlh verejnej správy v roku 2020 dosiahol vyše 55 miliárd eur, čo bolo na úrovni 59,74 % HDP. Štátny dlh vlani stúpol o 9,733 mld. eur a celková výška dlhu v pomere k HDP sa zvýšila o 11,6 percentuálneho bodu (v roku 2019 dlh dosahoval 48,14 % HDP), čo súviselo najmä s výrazným nárastom objemu emitovaných štátnych dlhopisov.