Vláda: očakávaná reforma dôchodkového systému a ostatných dávok sociálneho poistenia v úvahe

BRATISLAVA – Vláda slovenskej republiky uvažuje s reformou všetkých pilierov dôchodkého zabezpečenia na Slovensku. Dôchodkový systém v Slovenskej republike pozostáva z troch pilierov – prvkov, komponentov. Vyplýva to z podkladového materiálu Ministerstva financií SR pre Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky.

Prvý pilier dôchodkového systému sa financuje tak, že ludia, ktorí pracujú platia sociálne odvody. Z nich sa vyplácajú dôchodky. Druhý pilier je postavený na povinných úsporách obyvateľov, ktoré sa investujú cez dôchodké fondy. Tretí pilier je postavený na dobrovoľných úsporách obyvateľov, ktoré s ainvestjú cez fondy. Investičný fond je spôsob, ako investovať peniaze ako súčasť skupiny spoločne s inými investormi s cieľom mať prospech.

V koncepte sa hovorí, že vláda chce zásadnou reformou všetkých pilierov dôchodkového systému zlepší finančnú udržateľnosť dôchodkového systému a zvýšime dôchodky pre občanov.

 

V prvom pilieri je podľa úvah Ministerstva financií prioritou zvýšenie dlhodobej udržateľnosti vzhľadom na demografický vývoj a posilnenie spravodlivosti a transparentnosti systému. Pri súčasnom nastavení by v budúcnosti výdavky na dôchodky dvojnásobne prevyšovali príjmy vybrané z odvodov a až polovica starobných dôchodcov by mala rovnaký dôchodok, bez ohľadu na výšku zaplatených odvodov. Udržateľnosť sa posilní väzbou dôchodkových výdavkov na demografický vývoj. Zároveň sa oddelí solidárna a zásluhová časť dôchodkov. Solidárna časť dôchodkov bude financovaná z všeobecných daní. Zásluhové dôchodky financované z odvodov budú postavené na systéme virtuálnych účtov (NDC) a výška dôchodku bude spravodlivejšie zohľadňovať dĺžku jeho poberania.

V druhom pilieri je podľa konceptu potrebné zaviesť dobre nastavenú, výnosnejšiu investičnú politiku v dôchodkových fondoch a skutočný programový výber. Zmeniť treba najmä alokáciu aktív a poplatkovú politiku pomocou medzinárodných benchmarkov. Zavedú sa aj preddefinované investičné stratégie podľa veku klienta (life-cycle stratégie) a posilní sa pasívne investovanie. Druhý pilier tak bude prinášať skutočný úžitok aj pre pasívnych sporiteľov, ktorí nemajú skúsenosti s investovaním na finančných trhoch. Zároveň bude zavedený automatický vstup do druhého piliera pre poistencov do 35 rokov s možnosťou participácie len v prvom pilieri, ak sa tak poistenec aktívne rozhodne. Zlepší sa tiež celková transparentnosť dôchodkového systému a informovanosť občanov o predpokladanej výške dôchodku zo všetkých troch pilierov prostredníctvom každoročného, elektronicky zasielaného informačného listu po vzore holandskej „oranžovej obálky“. Zároveň sa tým zvýši motivácia obyvateľov včas myslieť na dôchodkové zabezpečenie. Ďalšie opatrenia budú cieliť na zvýšenie motivácie sporiť si na dôchodok aj dobrovoľne.

Po oprave dôchodkového systému je podľa názoru z podkladu Ministerstva financií SR potrebné zabezpečiť jeho predvídateľnosť a základné pravidlá meniť len výnimočne. Sporenie na dôchodok má dlhodobý charakter – ľudia platia odvody na dôchodok počas celej  pracovnej kariéry. Pokiaľ sa ľudia nevedia spoľahnúť na to, aký dôchodok za svoje odvody dostanú, znižuje sa aj ich motivácia platiť odvody. S cieľom stabilizácie dôchodkového systému bude preto prijatý ústavný zákon definujúci základné parametre prvého aj druhého piliera, vrátane zachovania solventnosti, určenia pomeru sadzieb pre odvody do prvého a druhého piliera, alokácie aktív v druhom pilieri a automatického vstupu do druhého piliera Rovnako aj parametre základných pravidiel určujúcich podmienky nároku, formu a spôsob určenia výšky dôchodkov z prvého aj druhého piliera, ako aj za akých podmienok bude možné ísť do dôchodku predčasne. Vláda presadí vznik komisie, ktorá poskytne nezávislý, odborný a ucelený pohľad na stav dôchodkového systému na Slovensku a sformuluje odporúčania pre jeho úpravu.

Tieto úvahy sa môžu a nemusia dostať do Programového vyhlásenia vlády SR.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.