Ministerstvá pripravili náčrt častí Programového vyhlásenia Vlády Slovenskej republiky

BRATISLAVA – Na ministerstvách vlády Slovenskej republiky sa finalizujú podklady pre Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky. Finančné noviny vyberá z podkladov, ktoré pripravilo Ministerstvo financií SR. 

Najbližšou prioritou vlády krátkodobé a cielené opatrenia na pomoc ohrozeným skupinám podnikov, zamestnancov a živnostníkov. Kľúčové je reagovať veľmi operatívne, na týždennej báze v najbližších týždňoch až mesiacoch. V úvodnej fáze sa vláda zameria hlavne na hotovostnú výpomoc a úvery so štátnou garanciou pre podnikateľov a efektívne fungovanie sociálnej siete, ktoré pomôže postihnutým domácnostiam. Po stabilizačnej fáze sa vláda zameriacna opatrenia kvôli obnoveniu ekonomického rastu, ktorých konkrétna podoba bude reagovať na situáciu nasledujúcu po kríze.

Opatrenia pôjdu ruka v ruke s posilnením udržateľnosti verejných financií, v krátkodobom aj dlhodobom horizonte, pretože tá je základom pre ekonomickú stabilitu, udržateľný ekonomický rast a rozvoj. Medzi hlavné priority vlády preto patrí návrat ku zdravým verejným financiám, pri rešpektovaní európskych aj národných rozpočtových pravidiel s cieľom stabilizácie verejného dlhu v pomere k HDP a vyrovnanému hospodáreniu štátu do roku 2024 za predpokladu, že po kríze príde k zotaveniu svetovej ekonomiky. Vláda sa chce zaoberať štrukturálnymi reformami.

Vláda výrazne zvýši udržateľnosť a efektívnosť verejných financií aj ekonomický potenciál Slovenska. Na príjmovej strane je prioritou zvyšovanie podielu nepriamych, majetkových a environmentálnych daní, vrátane znižovania únikov na DPH, zavedenie progresivity do dane z nehnuteľností na hodnotovom princípe a zvyšovanie spotrebných daní penalizujúcich negatívne externality. Najväčší potenciál pri zvyšovaní príjmov verejného rozpočtu je pri DPH.  Vláda výrazne zvýši efektívnosť vo verejných výdavkoch a zmodernizuje ich štruktúru po vzore najvyspelejších krajín. Výdavkové priority sa identifikujú nadrezortne a podľa priorít v Národnom programe reforiem a opatrení revízií výdavkov hodnoty za peniaze.

Doteraz vládou schválené úsporné opatrenia revízií výdavkov za 880 mil. eur a ďalšie opatrenia vytvoria priestor pre investovanie najmä do vzdelávania, zdravotníctva, rodinnej politiky a inklúzie ohrozených skupín. Zásadnou reformou všetkých pilierov dôchodkového systému chce vláda zlepšiť finančnú udržateľnosť dôchodkového systému a zvýšime dôchodky pre občanov.

Tieto úvahy sa môžu, ale aj nemusia dostať do konečnej verzie Programového vyhlásenia Vlády SR.