Veľké firmy zo strednej a východnej Európy v rebríčku COFACE Top 500 zamestnávajú viac ľudí

PARÍŽ  – Najväčšie spoločnosti v krajinách strednej a východnej Európy sú veľmi dôležitými zamestnávateľmi v regióne. Medziročne zvýšili počet zamestnancov o 3,5 %. Slovenská top 10 je však výnimka.

Najväčšie firmy v regióne strednej a východnej Európy podľa obratu majú významný podiel na znižovaní nezamestnanosti, keď aj za ostatný rok dali prácu až 2,3 milióna ľuďom, čo je medziročne viac o 3,5 %. Ako tiež vyplýva z aktuálneho rebríčka Coface CEE top 500, až 4,8 % z celkovej pracovnej sily v strednej a východnej Európe pracuje pre jednu z týchto firiem, čo je o 0,3 percentuálneho bodu viac  ako v roku 2021. Potvrdzuje sa, že spoločnosti CEE Top 500 sú dôležitými zamestnávateľmi v regióne.

Nadnárodná spoločnosť Coface je globálnym lídrom v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika. Údaje vychádzajú z rebríčka Coface CEE TOP 500, ktorý je zostavený z najväčších firiem podľa tržieb za rok 2022 z 12 krajín regiónu – Poľska, Maďarska, Česka, Slovenska, Estónska, Lotyšska, Litvy, Srbska, Slovinska, Chorvátska, Rumunska a Bulharska. Kritériom je, aby ich ročné tržby dosiahli aspoň 300 miliónov eur, nepôsobili vo finančnom sektore a zverejňovali údaje. Rebríček prináša aj prehľad o čistom zisku najväčších firiem, počte zamestnancov a medziročné zmeny, sektory a trhy, ako aj ratingy spoločností Coface. Hospodárska výkonnosť rebríčka slúži ako reprezentatívny ukazovateľ trhových trendov v celom regióne.

CEE Top 500 ako zamestnávatelia

Na vrchole rebríčka, pokiaľ ide o celkový podiel pracovnej sily zamestnanej v najväčších spoločnostiach v krajine, je Litva. Tento podiel predstavuje až 10,8 %. Za ňou nasleduje Poľsko (8,0 %) a Maďarsko (5,4 %). Práve poľské firmy zastúpené v rebríčku dokázali medziročne výrazne zvýšiť počet svojich zamestnancov, a to o 2 percentuálne body. Významný nábor zamestnancov robili aj najväčšie firmy Estónska (medziročne +1,9 percentuálneho bodu). Až šesť krajín z rebríčka prijímalo nových ľudí, naopak šesť ďalších prepúšťalo. Najvyšší pokles zamestnanosti vidieť u najväčších firiem v Česku a Rumunsku (medziročne o 1,5, resp. 0,9 percentuálneho bodu). Podobne nižší počet zamestnancov vykazujú aj najväčšie firmy na Slovensku, medziročný pokles je o 0,4 percentuálneho bodu, a to z 3,2 na 2,8 %.

Ak sa zameriame na údaje zamestnanosti, Poľsko je domovom najväčšieho počtu obyvateľov v regióne, a teda aj najväčšieho počtu pracovných síl. Viac ako 52 % všetkých zamestnancov v rebríčku CEE Top 500 pracuje pre poľské spoločnosti, no len 33 % všetkých spoločností z rebríčka je z Poľska. Maďarsko je na druhom mieste, hoci podiel je len 11,3 % všetkých zamestnancov Top 500. Podobne má Rumunsko (11,3 %) a nasleduje Česká republika (7,8 %). Najväčší zamestnávatelia v regióne sú poľské spoločnosti – maloobchodný predajca Jeronimo Martins Polska (6. miesto podľa tržieb, zamestnáva 78 000 ľudí, Poczta Polska (200. miesto, 66 000 ľudí) a PKN Orlen (1. miesto, 64 000 osôb). Jedným z dôvodov vysokého podielu zamestnancov v poľských spoločnostiach je veľký podiel poľských maloobchodníkov v rebríčku Top 500. Maloobchod si vyžaduje veľa zamestnancov.

Zamestnanosť podľa odvetví

V odvetví nešpecializovaného obchodu sa zvýšil počet zamestnancov o 1,2 % v roku 2022 a zamestnával celkovo 0,5 mil. (23,4 %) ľudí v regióne, čo z neho robí najväčšie odvetvie v rámci rebríčka z hľadiska počtu zamestnancov. Nerastné suroviny, chemikálie, ropa, plasty a farmaceutický priemysel zamestnávali 16,7 % (+8,8 %) z celkového počtu zamestnancov v rebríčku Top 500, a je tak druhou najväčšou základňou zamestnancov v rámci rebríčka. Nasleduje automobilový a dopravný priemysel (16,1 %), ktorý však medziročne zamestnával o 0,6 % menej zamestnancov. Prvých 5 najväčších priemyselných odvetví pritom zamestnávalo 78 % všetkých zamestnancov z rebríčka Top 500 v roku 2022.

Dvojciferný podiel na zamestnanosti v CEE Top 500 má ešte IKT, ktoré poskytuje zamestnanie pre 13 % ľudí. Toto odvetvie zvýšilo počet zamestnancov medziročne o 4,7 %. V štyroch z 13 odvetví došlo v minulom roku k poklesu počtu zamestnancov. Okrem automobilového priemyslu a dopravy zaznamenalo nižšiu zamestnanosť najmä textilné odvetvie (-10,8 %). Naopak, na čele zvyšovania počtu zamestnancov v roku 2022 bolo agropotravinárske odvetvie (+13,2 %).

Slovenskí zástupcovia

Slovensko má v rebríčku 31 firiem, čo je 5. najpočetnejšie zastúpenie. Tieto firmy sú rovnako významnými zamestnávateľmi u nás, keď si u nich prácu našlo až 65 309 ľudí. V slovenskej Top 10 podľa tržieb je zamestnávateľskou jednotkou Volkswagen Slovakia. Za ním nasleduje U.S. Steel Košice (v rebríčku podľa tržieb je na 5. mieste v slovenskej Top 10), ktorý však medziročne znížil počet ľudí, a to až o 8 %. Najväčší úbytok pracovníkov medziročne vykázala automobilka PCA Slovakia o -25 %, ďalej Slovenské elektrárne o -21 % a Lidl Slovenská republika o -10 %. Mobis Slovakia (10. miesto) je jediným zástupcom zo slovenskej Top 10, ktorý zvýšil počet zamestnancov (+5 %).

Priaznivý trh práce

Napriek pretrvávajúcemu hospodárskemu spomaleniu zostal podľa odborníkov trh práce v strednej a východnej Európe pre zamestnanosť priaznivý. Česká republika opäť zaznamenala na základe údajov Eurostatu najnižšiu mieru nezamestnanosti na úrovni 2,2 %. Nasleduje Poľsko s 2,9 %, Maďarsko s 3,6 % a Slovinsko so 4,0 %. Slovensko malo vlani mieru nezamestnanosti na úrovni 5,9 %.

Poľsko a Rumunsko sú pritom krajiny, ktoré prispeli najväčším počtom pracovných síl v regióne s 15 a 8 miliónmi ľudí. Nezamestnanosť zostala vlani vo väčšine krajín strednej a východnej Európy pod priemerom EÚ (6,2 %). Jedine Lotyšsko, Chorvátsko a Srbsko zaznamenali vyššiu mieru nezamestnanosti ako priemer EÚ. Balkánske krajiny mali už v minulosti veľmi vysokú mieru nezamestnanosti, ktorá sa však v posledných rokoch výrazne znižuje. Srbsko dosiahlo v roku 2022 jednocifernú mieru nezamestnanosti na úrovni 9,4 %.

Ako však konštatujú odborníci, podobne ako v predchádzajúcich rokoch aj vlani pribudol počet spoločností, ktoré hlásili nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily ako prekážku ich podnikateľskej činnosti, hoci rast nominálnych miezd je živý.

Krajiny strednej a východnej Európy si zachovali úlohu aktívnych exportérov, predovšetkým do západnej Európy, a rozšírili svoj vývoz aj do vzdialenejších destinácií prostredníctvom priamych dodávok a zapojenia sa do dodávateľského reťazca. Hocako, hlavným rizikom v roku 2023 je náročné vonkajšie ekonomické prostredie v západnej Európe, najmä v Nemecku, ktoré môže ovplyvniť krajiny SVE v dôsledku slabej hospodárskej aktivity a utlmeného globálneho obchodu,“ hovorí o hlavných rizikách Grzegorz Sielewicz regionálny ekonóm spoločnosti Coface pre strednú a východnú Európu.

Poradie slovenských firiem z hľadiska tržieb a čistého zisku:

No TOP 500 Firma Zamestnanci 2021 Zamestnanci 2022
1 11 Volkswagen 10 000 10 000
2 27 KIA Slovakia 3 000 3 000
3 32 Slovnaft 2 000 2 000
4 40 Slovenské elektrárne 3797 3 000
5 53 U. S. Steel Košice 8 490 7 833
6 58 SPP 500 500
7 66 PCA Slovakia 4 000 3 000
8 118 ZSE Energia 250 250
9 157 Lidl SR 5 500 5 000
10 172 Mobis Slovakia 1 922 2 019

Prameň: COFACE