UNDP navrhuje pri rozvoji prognostické metódy

TAŠKENT – Rozvojový program OSN (UNDP) presadzuje uplatňovanie budúcností a prognózovania pri tvorbe politík.

UNDP uznáva, že spoliehať sa len na analýzu trendov a údajov nemožno presne predpovedať dlhodobé udalosti. UNDP sa zasadzuje za dôveryhodné stratégie, ktoré zohľadňujú alternatívne scenáre budúcnosti s cieľom účinne riešiť globálne výzvy.

V Uzbekistane UNDP navrhuje inovatívny spôsob uplatňovania prognózovania vo svojich programových aktivitách, pričom sa spočiatku zameriava na prechod na zelené hospodárstvo. Cieľom tohto prístupu je predstaviť alternatívne budúcnosti a preskúmať ich dôsledky pre tvorbu politiky. UNDP sa snaží uľahčiť spoluprácu zapojením vládnych agentúr, think-tankov, mimovládnych organizácií a súkromného sektora a zapojením rôznych perspektív do rozhodovacieho procesu.

Matilda Dimowska, stála predstaviteľka UNDP v Uzbekistane, zdôraznila: “Sme hrdí na to, že môžeme oznámiť prvé uplatnenie metódy prognózovania v otázkach ekologickej transformácie v Uzbekistane ako dôležitý inovačný míľnik. Spojením rôznych zainteresovaných strán sme vytvorili prostredie spolupráce, ktoré viedlo k podnetným výsledkom v podobe hnacích síl zmeny, scenárov a potenciálnych vplyvov. Naším cieľom nie je predpovedať konkrétne výsledky, ale stimulovať kritické myslenie, spochybniť prevládajúce predpoklady a odhaliť vplyvy, ktoré môžu formovať politiku pre udržateľnú budúcnosť vo svete neistoty.”

V rokoch 2022 až 2023 využili medzinárodní futurológovia, experti UNDP a zástupcovia vlád sériu interaktívnych online a offline stretnutí založených na princípoch prognózovania Houstonskej univerzity. Tieto spoločné snahy zahŕňali mapovanie predmetnej oblasti, hľadanie signálov zmien, vytváranie hnacích síl zmien, modelovanie alternatívnych scenárov budúcnosti a identifikáciu realizovateľných nápadov na podporu prebiehajúcich vládnych reforiem. Medzi identifikované nápady patrilo vytvorenie národného tarifného systému, uprednostnenie zapojenia mladých ľudí do zeleného hospodárstva, zameranie sa na budovanie domácich kapacít a podpora medzivládnej koordinácie. Viac informácií nájdete v správe “Budúcnosť ekologického prechodu v Uzbekistane”. [odkaz].

Na základe týchto poznatkov plánuje UNDP pokračovať v experimentovaní a vytváraní prototypov s cieľom vyvinúť prispôsobiteľné stratégie a politiky. Pomocou opisných scenárov sa UNDP snaží zabezpečiť udržateľnosť a schopnosť reagovať na nepredvídané výzvy.

Program UNDP je naďalej odhodlaný poskytovať potrebnú pomoc pri využívaní prognostických a scenáristických prístupov k tvorbe politík s cieľom dosiahnuť transformačné zmeny.


Týmto úsilím sa UNDP snaží podporiť Uzbekistan pri prekonávaní zložitostí ekologického prechodu a budovaní udržateľnej budúcnosti.