ŠÚ SR: export medziročne stúpol o 8,2 %

BRATISLAVA  – V septembri sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku znížil celkový vývoz tovaru o 4,8 % na 7 082,3 mil. eur a celkový dovoz sa zvýšil o 8,2 % na 7 182,8 mil. eur.

Saldo zahraničného obchodu bolo v septembri pasívne v objeme 100,6 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu za január až september 2021 bolo aktívne v objeme 1 642,9 mil. eur (o 511,7 mil. eur nižšie ako v rovnakom období roku 2020).

Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Nemeckom (2 177,1 mil. eur), Francúzskom (2064,3 mil. eur), Maďarskom (2 036,1 mil. eur), Poľskom (1 889,1 mil. eur), Rakúskom (1 870,2 mil. eur), Spojeným kráľovstvom (1 711 mil. eur), Českom (1 354,7 mil. eur), Spojenými štátmi americkými (1 313,9 mil. eur), Talianskom (900,8 mil. eur) a Rumunskom (584,9 mil. eur).

Najväčšie pasívne saldo bolo s Kórejskou republikou (3 169,1 mil. eur), Vietnamom (2 819,5 mil. eur), Ruskou federáciou (2 632,3 mil. eur), Čínou (2 490,8 mil. eur), Malajziou (551,6 mil. eur), Taiwanom (266,9 mil. eur), Bangladéšom (218,9 mil. eur) a Thajskom (183,4 mil. eur).

Zo Slovenskej republiky sa vyviezol tovar v hodnote 64 349,8 mil. eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sa zvýšil celkový vývoz o 19,3 %.

Z tovarového hľadiska vzrástol vývoz osobných automobilov a iných motorových vozidiel konštruovaných hlavne na prepravu osôb o 2 054,9 mil. eur, častí, súčastí a príslušenstva motorových vozidiel o 771,8 mil. eur, plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo nelegovanej ocele valcovaných za tepla o 651,4 mil. eur, monitorov a projektorov, televíznych prijímačov o 594 mil. eur a motorových vozidiel na nákladnú prepravu o 278,3 mil. eur.

Najviac klesol vývoz liekov v odmeraných dávkach alebo baleniach na predaj v malom o 62,2 mil. eur, sójového oleja a jeho frakcií o 42,6 mil. eur, telefónnych súprav, vrátane telefónov pre celulárnu sieť alebo pre ostatné bezdrôtové siete o 37,2, nákladných vagónov na železničnú alebo električkovú dopravu bez vlastného pohonu o 32 mil. eur a strojov používaných na výrobu polovodičových kryštálov alebo doštičiek, polovodičových zariadení, elektronických integrovaných obvodov alebo plochých panelových displejov o 29,4 mil. eur.

V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov vzrástol vývoz do Nemecka o 15 %, Česka o 29,8 %, Poľska o 26,3 %, Maďarska o 23,6 %, Francúzska o 14,3 %, Rakúska o 13,9 %, Talianska o 31,8 %, Spojeného kráľovstva o 13,4 %, Spojených štátov amerických o 9,8 % a Číny o 27,3 %. Znížil sa vývoz do Kórejskej republiky o 28,4 % a Nórska o 19,6 %.

Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 19,8 % (tvoril 79,6 % celkového vývozu SR) a do krajín OECD o 18,8 % (na celkovom vývoze SR sa podieľal 87,4 %).

Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 62 706,9 mil. eur, pri medziročnom raste o 21,1 %.

Z tovarového hľadiska vzrástol dovoz častí, súčastí a príslušenstva motorových vozidiel o 882,5 mil. eur, ropných plynov a ostatných plynných uhľovodíkov o 610,2 mil. eur, železných rúd a koncentrátov vrátane pražených pyritov o 457,1 mil. eur, drôtov a káblov o 428,3 mil. eur, elektrických akumulátorov, vrátane ich separátorov o 425,9 mil. eur.

Najviac klesol dovoz telefónnych súprav vrátane telefónov pre celulárnu sieť o 206,2 mil. eur a strojov a zariadení na výrobu vlákniny alebo na výrobu alebo konečnú úpravu papiera alebo lepenky o 72,6 mil. eur.

Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom vzrástol dovoz z Nemecka o 31,1 %, Česka o 13,1 %, Číny o 23,3 %, Ruskej federácie o 46,6 %, Poľska o 12,9 %, Kórejskej republiky o 36,1 %, Vietnamu o 5,2 %, Francúzska o 13 % a Talianska o 20,3 %. Poklesol dovoz z Maďarska o 12 %, a Švajčiarska o 1,9 %.

Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku 2020 zvýšil dovoz z krajín EÚ o 18,9 % (tvoril 65,4 % z celkového dovozu) a z krajín OECD o 18 % (na celkovom dovoze SR sa podieľal 65,1 %).

Poznámka: Údaje sú predbežné, teda v bežných cenách v hodnote typu FOB, vypracované Štatistickým úradom SR na základe údajov Colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR získaných v rámci colného konania a z  INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru. V údajoch za OECD je od januára 2021 zahrnutá Kostarika (členom OECD je od 25.5.2021).