ŠÚ SR: druhé vydanie Štatistickej ročenky 2023

BRATISLAVA – Štatistický úrad SR zverejní 22. januára druhé vydanie Štatistickej ročenky SR 2023.

Informuje o tom Štatistický úrad Slovenskej republiky.

To obsahuje  rozšírené údaje z oblasti zdravotníctva, kompletné definitívne dáta za energetiku v roku 2022, ako aj najaktuálnejšie dostupné údaje o stave dlhodobého majetku. Prvé vydanie ročenky bolo zverejnené 1. decembra minulého roku.

Druhé vydanie obsahovo rozširuje tabuľkové výstupy v kapitolách 7. Zdravie, 13. Dlhodobý majetok a 18. Energetika. K dispozícii sú definitívne údaje o počte zdravotníckych zariadení, pracovných miest, o lôžkovom fonde alebo o zdravotníckom personáli, ako aj ambulantných návštevách pacientov. Taktiež boli doplnené najnovšie informácie o hrubom a čistom stave dlhodobého majetku, tiež o primárnej produkcii, dovoze, vývoze, ako aj zásobách a spotrebe, napr. elektriny, plynu, ropy a ropných produktov.

Štatistická ročenka SR 2023, obsahovo najrozsiahlejšie a najkomplexnejšie súborné dielo Štatistického úradu SR, prináša tematický prierez o živote na Slovensku za rok 2022 v kontexte predošlých štyroch rokov a vybrané základné ukazovatele v štrnásťročnom časovom rade.

Aktualizovaná elektronická verzia ročenky je dostupná v Katalógu publikácií.