ŠÚ SR a Slovakia Travel pripravia štatistiku

Štatistický úrad SR a organizácia Slovakia Travel budú spolupracovať v oblasti štatistiky s cieľom vytvoriť kvalitnú bázu štatistických informácií za oblasť cestovného ruchu.

Bude pomáhať pri tvorbe marketingovej stratégie cestovného ruchu, ako aj pri prijímaní účinných opatrení pre tento sektor.

Predseda ŠÚ SR Alexander Ballek a generálny riaditeľ Slovakia Travel Václav Mika už podpísali memorandum o spolupráci, nasledovať by mali konkrétne zmluvy upravujúce detailnejšie rozsah spolupráce. Pôjde predovšetkým o poskytovanie štatistických informácií potrebných na tvorbu stratégie cestovného ruchu ako napríklad o návštevnosti ubytovacích zariadení, ich kapacitách a výkonoch, štatistických informácií o aktívom cestovnom ruchu, ako aj o domácom cestovnom ruchu. Takisto pôjde o satelitný účet cestovného ruchu, ktorý komplexne uvádza podiel odvetvia vo výkonoch ekonomiky krajiny.

Verím, že kvalitné štatistické údaje sú dobrou východiskovou základňou pre tvorbu koncepčných dokumentov a stratégie odvetvia. ŠÚ SR realizuje viaceré zisťovania, ktoré poskytujú zaujímavé podrobné štruktúrované štatistické informácie o cestovnom ruchu, resp. o populácii podnikov, ktoré majú ako hlavnú činnosť podnikania ubytovanie či stravovacie a reštauračné služby, “ uviedol predseda ŠÚ SR Alexander Ballek.

Okrem iného sa v rámci spolupráce uvažuje o obnovení terénneho zisťovania zacieleného na aktívny cestovný ruch, teda na informácie o počte zahraničných návštevníkov na Slovensku, o ich typológii a hlavných charakteristikách ako aj o účeloch ich cesty či o faktoroch a rozhodovacích kritériách pre ich voľbu, vrátane informácií o štruktúre ich výdavkov počas pobytu na Slovensku.