HND dosiahol medziročný nárast o 10,7 percenta

BRATISLAVA – Hrubý národný dôchodok (HND) SR v roku 2022 dosiahol hodnotu 107,8 mld. eur, čo je o 10,7 % vyššia hodnota ako bol HND v roku 2021.

Dáta o HND za predchádzajúce obdobie od roku 2019 boli upravené podľa medzinárodnej metodiky v roku 2020 o 0,4 % a v roku 2021 o 0,1 % HND. Vplyv revízie v roku 2019 bol zanedbateľný.

Údaje o HND zverejňujú a spresňujú členské štáty EÚ a v pravidelnom jesennom termíne ich predkladajú Eurostatu. Za SR dáta predkladá Štatistický úrad SR.

Výsledný údaj sumarizuje dôchodky subjektov ekonomiky SR z tuzemska i zo zahraničia a slúži ako podklad pre určovanie súm, ktorými SR prispieva do rozpočtu EÚ (vlastný zdroj založený na HND) a je kľúčom k nastaveniu dotácií z rozpočtu EÚ. Hodnota HND sa určuje z hodnoty HDP, ktorý vyjadruje celkovú výkonnosť ekonomiky vytvorenú na území Slovenskej republiky.

Členské krajiny podľa európskej legislatívy poskytujú Komisii (Eurostatu) každý rok údaje o HND a jeho zložkách v termíne do 1. októbra vrátane Správy o kvalite údajov HND. Teda podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/516 o harmonizácii hrubého národného dôchodku v trhových cenách.

V porovnaní s predchádzajúcim zverejnením údajov o HND v roku 2022 Štatistický úrad SR vykonal štandardné rutinné úpravy v rokoch 2019 až 2021 na základe aktualizovaných informácií zo štatistických a administratívnych zdrojov údajov. Vysoký rast v roku 2022 oproti roku 2021 je spôsobený predovšetkým zvýšenou cenovou hladinou v ekonomike. Vplyv uvedených zmien na HND je vyčíslený v Správe o kvalite údajov HND 2023.

HND sa vypočíta z hodnoty HDP odpočítaním prvotných dôchodkov platených rezidentskými inštitucionálnymi jednotkami nerezidentským inštitucionálnym jednotkám a pripočítaním prvotných dôchodkov prijatých rezidentskými inštitucionálnymi jednotkami zo zahraničia.

Prvotné dôchodky platené do zahraničia v sebe zahŕňajú odmeny zamestnancov, dôchodky z majetku, dane z produkcie a dovozu platené inštitúciám EÚ. Na druhej strane prvotné dôchodky prijaté zo zahraničia v sebe zahŕňajú odmeny zamestnancov, dôchodky z majetku a subvencie z inštitúcií EÚ.