Stavebníctvo: situácia stabilná, hladina bez zmien

BRATISLAVA – V januári sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve zostal na úrovni predchádzajúceho mesiaca (-47,5). Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Nepriaznivý vývoj hodnotení očakávanej zamestnanosti bol eliminovaný priaznivým vývojom celkovej úrovne objednávok. Aktuálny výsledok je pod úrovňou dlhodobého priemeru o dvadsaťtri a pol bodu.

Indikátor trendu stavebnej aktivity za posledné tri mesiace sa v porovnaní so stavom pred mesiacom zlepšil o šesť bodov na hodnotu -18, najmä vplyvom podnikov uskutočňujúcich výstavbu budov. Zvýšenie stavebnej aktivity zaznamenalo päť percent respondentov, jej zníženie uviedlo tridsaťtri percent a šesťdesiatdva percent podnikov ju posudzovalo ako nezmenenú.

Hodnotenie súčasnej celkovej úrovne objednávok sa oproti decembru zlepšilo o tri percentuálne body na -68. Za viac ako dostatočnú ju označilo nula percent respondentov, za dostatočnú tridsaťdva percent a pre šesťdesiatosem percent odpovedajúcich bola súčasná úroveň objednávok nedostatočná. Medzi najvýraznejšie faktory obmedzujúce v súčasnosti rast stavebnej produkcie zaradilo tridsať deväť percent respondentov finančné obmedzenia, tridsať osem percent nedostatočný dopyt, tridsaťjeden percent poveternostné podmienky, dvadsať percent nedostatok zamestnancov a dvanásť percent nedostatok materiálu alebo mechanizmov. Respondenti ďalej uvádzajú obmedzenia súvisiace s pandémiou koronavírusu a ich negatívny vplyv na ekonomiku, sezónnosť a konkurenciu. Bariéry rastu v súčasnosti nepociťuje jedenásť percent podnikov.

Očakávania respondentov pri odhadoch vývoja zamestnanosti sa medzimesačne zhoršili, konjunkturálne saldo očakávaného počtu zamestnancov sa znížilo o tri body na hodnotu -27. V nasledujúcich troch mesiacoch znižovanie stavu zamestnanosti predpokladá tridsaťosem percent oslovených, o stabilizovanom vývoji uvažuje päťdesiatosem percent a so znižovaním rátajú štyri percentá podnikov. Konjunkturálne saldo očakávaných cien stavebnej produkcie v nasledujúcich troch mesiacoch sa v porovnaní s decembrom znížilo o trinásť bodov na hodnotu -15, predovšetkým vplyvom podnikov realizujúcich výstavbu budov. Zníženie cenovej hladiny svojej produkcie očakáva devätnásť percent odpovedajúcich, so zmenami cien neuvažuje sedemdesiat percent a ich zvýšenie predpokladá päť percent respondentov.

Na základe objednávok majú firmy zabezpečenú prácu v priemere na 8,8 mesiaca. Najvyššiu zásobu práce podľa veľkostných kategórií majú podniky s 500 a viac zamestnancami (12,9 mesiacov) a z hľadiska výrobného zamerania podniky vykonávajúce inžinierske stavby (11,1 mesiacov). Z územného hľadiska majú najviac zmluvne potvrdených objednávok respondenti so sídlom v Bratislavskom kraji (11,3 mesiacov) a najmenej v Prešovskom (4,5 mesiacov) a Trnavskom kraji (3,5 mesiacov).