Štatistický úrad SR zverejnil na webovej stránke www.scitanie.sk základné výsledky o domác- nostiach zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov

BRATISLAVA – K 1. januáru 2021 bolo na Slovensku 2 376 103 cenzových domácností.

Informuje o tom Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Cenzus je pôvodom latinské slovo census = ohodnotenie, sčítanie, odhad majetku, zoznam občanov, daňová listina, majetok.

V štatistike cenzus znamená v užšom zmysle štatistický súpis (jedna z foriem štatistického zisťovania), v širšom zmysle proces zberu, vyhodnocovania a publikovania komplexných demografických, ekonomických a sociálnych údajov v určitom okamihu v určitom regióne (napr. sčítanie obyvateľstva).

Na Slovensku  prevládajú v rámci cenzových domácností rodinné domácnosti, ktoré tvoria viac ako 60 % (spolu 1 436 078). V rodinných domácnostiach žije až 4 163 329 obyvateľov Slovenska. Uvedené údaje boli zverejnené na osobitnej webovej stránke.

Nerodinné domácnosti (domácnosti jednotlivcov a iné domácnosti bez rodinných väzieb) predstavujú viac ako 37 % a žije v nich 959 900 obyvateľov.

Úplné rodinné domácnosti tvoria ¾ zo všetkých rodinných domácností. Takmer 88 % úplných rodinných domácností sú manželské páry,  12 % pripadá na  kohabitujúce páry.

V neúplných rodinách prevláda model osamelej matky s dieťaťom, prípadne viacerými deťmi. Tieto tvoria takmer 86 %. Osamelí otcovia s dieťaťom predstavujú 14 % .

Jednotlivci tvoria viac ako 35 % cenzových domácností (t. j. 835 614 domácností) a  55 % z nich sú  ženy.

Celkovo je na Slovensku 1 833 150 bytových domácností

Priemerný počet členov bytovej domácnosti v SR  je 2,8 osoby. Prevládajú jednočlenné (27,14 %) a dvojčlenné bytové domácnosti (26,93 %). Údaje o cenzových a bytových domácnostiach sú spracované na základe súčasného pobytu obyvateľov. Bytovú domácnosť  tvoria všetky osoby, ktoré spoločne bývajú v byte, tzn. každý obývaný byt predstavuje jednu bytovú domácnosť. Hlavným  kritériom je spoločné bývanie.  Cenzové domácnosti tvoria osoby  spoločne bývajúce v jednom  byte, ktoré medzi sebou majú vzájomné rodinné/príbuzenské vzťahy.

Najvýznamnejšie zmeny oproti roku 2011

  • Zvýšil sa počet domácností jednotlivcov takmer o 230-tisíc, čo predstavuje nárast o 37 %.
  • Zvýšil sa počet domácností kohabitujúcich párov so závislými deťmi o takmer 30-tisíc, čo predstavuje nárast o 67 %.
  • Poklesol počet úplných rodinných domácností pozostávajúcich z manželského páru so závislými deťmi o takmer 72-tisíc, čo predstavuje pokles o 16 %.
  • Narástol podiel cenzových domácností s 1 alebo 2 členmi domácnosti (o 6 p. b.).
  • Poklesol podiel cenzových domácností s troma a viac členmi.